သီခါကရ႕ခိဥ(Raymond Saw Po Ray) မီဥလမေဲဥတႈအိဥဖွိဥတႈပ႕ အသီခါကရ႕ခိဥအဂ့ႈ အတႈမၚနီဥမၚဃါ

မီဥလမေဲဥတႈပ႕ သီခါကရ႕ခိဥ (Raymond Saw Po Ray) အံၚ ဒ္ကၚနိၚအတႈသိဥတႈသီတႈဘ်႕အိဥ၀ဲအသိး အသးပွႈထီဥ လံအဃိ ကဟံးန႔ႈတႈအိဥဘွံးအိဥသါ အဂီႈတီဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ ပါပါ (ျဖဥစ့ဥ) အအိဥန႔ဥလီၚ.

လ႕အကအိဥဘွံးအဂီႈ ဒ္အပဏဖ်ါထီဥ၀ဲအသိး ပါပါ(ျဖဥစ့ဥ)အ႕ဥလီၚတူႈလိဏအီၚအဂ့ႈ ဖဲလါမ့ၚ(၃၁.၂၀၂၃)အနံဥ ဖဲပါပါျဖဥစ့ဥ လဲၚ၀ဲဆူ မိႈမၚရံဎၚ အဲလံစဘဲးအအိဥဒီး မၚ၀ဲတႈဆ႕ဂ့ၚလိဏသးဖဲအလီႈခံကတ႕ႈအနံၚ ပဎီၚ အနီႈ ထိဥ (ဟါခီ ၄နႈရံဥ ၃၀မံး နံး) အဆ႕ကတီႈ ဘိးဘဥသ့ဥညါဒီး ရၚလီၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥ(Raymond Saw Po Ray)

မီဥလမေဲဥတႈအိဥဖွိဥတႈပ႕  အသီခါကရ႕ခိဥအဂ့ႈ အတႈမၚနီဥမၚဃါ

သီခါကရ႕ခိဥ(ရ့ၚမိၚစီၚဖိရ့ၚ)အနီႈဆံးခါအမံၚမ့ႈ၀ဲ စီၚဖိရ့ၚ အပႈအမံၚမ့ႈ ၀ံၚလဎၚစီၚဘဥသ့ဒီး အမိႈအမံၚမ့ႈ နီႈအံးစထ႕ဥန႔ဥလီၚ. လ႕အဒီပုႈ၀ဲႈအက်ါ အ၀ဲမ့ႈပွၚအသဒါဒီး အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ(၁၉၄၈နံဥ လါဎနူၚအါရံၚ ၂၁သီ ဖဲ(ဟ့သဒဥ)အ၀့ႈပူၚန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲဖ်ိထီဥတီၚဖုဥကေိဖဲ မေ့ဥအ၀့ႈ(ၿမိတ္ၿမိဳ႔)ဒီး ဖ်ိထီဥ တီၚခ႕ဥသးဒီးတီၚထီလ႕ ၀့ႈတကူဥ ဘိၚတထီၚတႈလီႈ St.Paul တီၚထီကေိ အပူၚန႔ဥလီၚ.

၁၉၇၅နံဥန႔ဥ မၚလိ၀ဲ တႈထီဥသီခါကေိဖဲ ၀့ႈတကူဥ St.Joseph Catholic Major Seminary ဒီး ဖ်ိထီဥ၀ဲ Theology အတႈမၚလိ၀ံၚ ဒီး (၁၃.၄.၁၉၇၅)နံဥန႔ဥ ဟံးန႔ႈ၀ဲ သီခါ အလီႈ အလးလ႕ သီခါကရ႕ခိဥ (Gabriel Mahn Gaby) အစုပူၚဖဲ သကေဲးသ၀ီ တနီသရ့ဥအ၀့ႈ တနီသရ့ဥ အတႈပ႕အပူၚန႔ဥလီၚ.

ဖဲ(၁၉၇၅တုၚ ၁၉၇၆)နံဥအပူၚ ကဲထီဥ၀ဲ (၀့ႈဖါအဥ) St.Francis ဘါဎြၚကေိ သီခါအပွၚပ႕ၚလီႈဆ့ဥနီၚ ဒီး ကဲစ့ႈကီး တႈအိဥဖွိဥသ၇ဥ/မုဥ အကေိခိဥန႔ဥလီၚ.

၁၉၇၆-၁၉၈၀ အနံဥ န႔ဥအ၀ဲမၚလိ တႈကူဥသ့ပီညါဖဲဘဥဃး Study Of Theology ဖဲ St.Joseph's Seminary Dunwoodie,Yonker, Newyork တႈလီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ၀ံၚဒီး ၁၉၈၂-၁၉၈၇ နံဥအဘ႕ဥစ႕ၚ အ၀ဲဟံးန႔ႈကဒီးအမူအဒါဘဥဃး Moral Theology Professor အမူဒါန႔ဥလီၚ.

၁၉၈၇နံဥ လါဒံၚစဲဘ႕ဥ ၈သီအနံၚ ဒိးန႔ႈဘဥကဒီး၀ဲ Auxiliary Bishop လ႕ Archbishop Gabriel Mahn Gaby အစုပူၚ ဖဲ St.Mary Cathedral အဘါဎြၚကေိဒီး ကဲ၀ဲ တလးပ႕လ႕အမၚစ႕ၚ Archbishop Gabriel Mahn Gaby ဖဲ(၁၉၈၇-၁၉၉၃) အဘ႕ဥစ႕ၚန႔ဥလီၚ.

ဖဲ၁၉၉၃နံဥန႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ မီဥလမေဲဥတႈအိဥဖွိဥ တႈပ႕ အသီခါကရ႕ခိဥဒီး ဟံးန႔ႈ၀ဲအမူအဒါ တုၚမုႈမဆါနနံၚအံၚန႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

1 + 15 =