လ႕ကီႈကဥဘီဒံဎါအပူၚ ကဲးသလံး သီခါသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚBuddha ဖိအသီခါသ့ဥတဖဥ သူဥလီၚသကိး၀ဲသ့ဥထူဥသ့ဥတဖဥ

လ႕ကီႈကဥဘီဒံဎါအပူၚ ကဲးသလံး သီခါသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚBuddha ဖိအသီခါသ့ဥတဖဥ သူဥလီၚသကိး၀ဲသ့ဥထူဥသ့ဥတဖဥ

လ႕ကီႈကဥဘီဒံဎါအပူၚ ကဲးသလံး သီခါသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚBuddha ဖိအသီခါသ့ဥတဖဥ သူဥလီၚသကိး၀ဲသ့ဥထူဥသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈတႈမၚလၚကပီၚ တႈထုကဖဥအမုႈနံၚ လ႕တႈအခိဥအဃ႕ၚအဂီႈ ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲလါ စဲးပတ့ဘ႕ဥ (၁) သီအမုႈနံၚ န႔ဥလီၚ’

သ့ဥထူဥလ႕ပွၚသူဥလီၚသကိးအီၚမ့ႈ၀ဲ လ႕ကိးလၚ၀ါအက်ိဏ Bodhi tree ဒီးလ႕သ့ဥထူဥအံၚအကဒုဖီလဏ Buddha ဆ့ဥနီၚ၀ဲဖဲအဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈပူၚဖ်ဲးလ႕ တႈနႈပ႕ႈ ကမဥတႈအပူၚ လ႕ကိးလၚ၀ါအက်ိဏ enlightenment ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕  Bodh Gaya လ႕ကီႈ India န႔ဥလီၚ’

ကိးနံဥဒဲးလ႕ကီႈ Cambodia အ Battambang သီခါလီႈက၀ီၚအပူၚ တႈမၚလၚကပီၚ တႈဘူဥတႈဘါသ့ဥတဖဥ အတႈစံးကတိၚတ႕ႈပီႈလိဏသး  ဘဥဃးဒီးတႈအခိဥအဃ႕ၚ မ့ႈ၀ဲလ႕လါစဲးပတ့ဘ႕ဥအပူၚ  ဒ္ကဲးသလံး တႈအိဥဖွိဥကရ႕ စးထီဥ၀ဲခ့ခါကတိီႈလ႕ တႈဘဥတ့အဂီႈအသိး န႔ဥလီၚ’

Add new comment

7 + 5 =