မိႈမၚရံဎၚ လ႕အကြႈထြဲတႈအိဥဖွိဥ ပွၚစီဆွံျဖဥစ့ဥစ္က့ ဖံ၀ါအကရ႕ နံဥ (၁၀၀) ပွဲၚထီဥ Jubilee တႈပဏဖ်ါ

မၚမီၚကဲးသလံး တႈအိဥဖွိဥ ပဎၚခူတိၚ သီခါတႈပ႕ ပဎၚခူတိၚအပူၚ (၁၁.၂.၁၉၂၃-၁၁.၂.၂၀၂၃) မၚရံဎၚအကရ႕လ႕အကြႈထြဲ တႈအိဥဖွိဥ ပွၚစီဆွံျဖဥစ့ဥစ္က့ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥထီဥအသး အနံဥပွဲၚထီဥ (၁၀၀)လံန႔ဥလီၚ.

လ႕တႈန႔ဥအဃိ (၁၁.၂.၂၀၂၃)အနံၚန႔ဥ မၚရံဎၚအကရ႕လ႕အကြႈထြဲ တႈအိဥဖွိဥ ပွၚစီဆွံ ျဖဥစ့ဥစ္က့ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥဒီး ပဎၚခူတိၚ သီခါတႈလီႈအပူၚ ပွၚကမ်႕ႈ ပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥကစႈဎြၚ လ႕ Jubilee တႈလုႈထီဥမံဆါတႈ လုႈစီဆွံအပူၚ ဟဲဒီးမၚလၚပီၚဘဥသကိး ဒီးဟဲဒိးန႔ႈဘဥ Jubilee အတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါ ဒီးကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥ တႈလီႈလ႕အဎံၚသ့ဥတဖဥစ့ႈကီး ဟဲဒီး မၚလၚကပီၚ ဘဥသကိးပ၀ဲကိးဂၚ ပတုႈလိဏမုဥဘဥသုကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ

Add new comment

12 + 0 =