ဖဲလါအီကူး ၅ သီအနံၚန႔ဥ ပႈပါဖရဥစ့း ဘိဥဘဥရၚလီၚ ဖပဏဖ်ါထီဥ ကီႈ Indian အဖံ၀ါ တပါ ဒ္လ႕အၾက႕းဒီးတႈဎူးဎီဥပဏကဲအီၚတဂၚ အဂ့ႈ

ဖဲလါအီကူး ၅ သီအနံၚန႔ဥ ပႈပါဖရဥစ့း ဘိဥဘဥရၚလီၚ ဖပဏဖ်ါထီဥ ကီႈ Indian အဖံ၀ါ တပါ ဒ္လ႕အၾက႕းဒီးတႈဎူးဎီဥပဏကဲအီၚတဂၚ အဂ့ႈ

The Ursulines off Mary Immaculate ဖံံ၀ါ အကရ႕ကရိ ဖိတဂၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ Sr.Maria Celina Kannankal န႔ဥ ပႈပါဖရဥစ့း ဘိဥဘဥသ့ဥညါရၚလီၚ ပဏဖ်ါထီဥ ဒ္လ႕အၾက႕းဒီးတႈဎူးဎီဥပဏကဲအီၚတဂၚအသိးန႔ဥလီၚ’

ဖဲလ႕ အ၀ဲ အိဥ၀ဲလ႕ တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥ ဖံ၀ါအကေိ (Novitiate) အဆ႕ကတီႈ လဲၚခီဖ်ိအိဥ၀ဲဒီး နီႈသးအစိကမီၚအကံႈအစီ န႔ဥလီၚ’

 ဖံ၀ါ အခိဥနႈလ႕ အအိဥလ႕တႈမၚလိကေိအံၚ လ႕ပွၚၾတီတံဏဃဏ၀ဲအီၚဘဥဆဥ သ့ဥညါပဏ ပနီႈ၀ဲ ḁḁအတႈစီတႈဆွံḂḂ ၀ံၚ ဖဲလ႕ ဖံ၀ါ အကေိိအံၚ အပူၚ ဒုုးအိဥမၚလိက့ၚ၀ဲတႈ ဃုလါ ၀ံၚ ပဏတႈပဏထီဥဒုးကဲထီဥ ဖံ၀ါ ဖဲ ၁၉၅၇ လါ ဎူၚ ၂၀ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲအ၀ဲ ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚဖံ၀ါ အလီႈအလး၀ံံၚ တဘ်ီဃီ အ၀ဲဆူဥညါ ဆိက့၀ဲဒဥ ဒီး အတႈဆါ န႔ဥ မ့ႈတႈဆါ မႏုုၚတမံၚလဲဥန႔ဥ တထံဥသ့ဥညါ ဘဥက့ၚဘဥ ဒီး ဖဲ အပွွဲၚထီဥ (၃၅)သီ အနံၚန႔ဥ အ၀ဲမံၚမုဏ၀ဲအသးလ႕ ခရံဏပူၚဖဲလ႕ ကီႈ Indian ကလံၚစိးတကပၚ Cannanore တႈလီႈအပူၚ (ခဲကနံဥအံၚ မ့ႈ၀ဲ Kannur )အပူၚ န႔ဥလီၚ’

ဖံံ၀ါ Kannanikal အံၚ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥ၀ဲ ဖဲ ၁၉၃၁ လါ ဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ ၁၃ သီ လ႕ Karala လီႈက၀ီၚ Trichur  အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲအ၀ဲ မၚလိ၀ဲ အတီၚဖုဥကေိ၀ံၚအလီႈခံ ၁၉၅၄ လါဎူၚ ၂၄ သီအနံၚန႔ဥ လဲၚ၀ဏႏုၚလီၚ၀ဲဆူ ဖံ၀ါ ကရ႕ အပူၚ ဖဲ ၁၉၅၄ လါဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၆ သီ အနံၚ န႔ဥလီၚ’

တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥ ဖံ၀ါအခိဥအနဥ လ႕အမ့ႈ၀ဲ Mother Stefania Murelli အံၚ အ၀ဲ အံၚက့ၚကြႈထြဲ မၚစ႕ၚ က့ၚ၀ဲ Sr.Kannanaikal အတႈဆူဥတႈဆါ လ႕ အတူႈဘဥခီဥဘဥ၀ဲ နးနးကလ႕ဏ အံၚ လ႕တႈသူဥစူးသးစူးအပူၚ ဒ္္လ႕အ၀ဲ ကတူႈကဲခီဥကဲ က့ၚ၀ဲလ႕ အတႈဆါ အံၚ အဃိန႔ဥလီၚ’

Sr.Kannanaikal န႔ဥ  အ၀ဲထံဥဘဥ က့ၚ၀ဲ ကစႈခရံဏ ဒီး နီႈထရံဥဇါဖိ လ႕အကလၚညါ အပူၚ တစိၚစိၚဘ်ီ ၀ံၚ ဃ့ကညးက့ၚအီၚလ႕ ကထုကဖဥန႔ႈက့ၚလ႕ ပွၚတႈဒဲးဘးဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’

ဖဲမုႈတနံၚလ႕ အ၀ဲ ဘဥတႈဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ ဖံ၀ါ အကူအကၚ အနံၚန႔ဥ ကစႈခရံဏ ဟဲအိဥဖ်ါထီဥ လ႕အမဲဏညါဒီး ကစႈခရံဏစံးဘဥအီၚဒီးအ႕ဥလီၚအီလီၚ၀ဲ လ႕ အကက့ၚကိးထီဥအီၚ ဆူမူခိဥ ဘီမုႈန႔ဥလီၚ

Sr.Kannanaikal န႔ဥ ဖဲ ၁၉၅၇ အနံဥ လါဎူၚလံ ၂၆ သီ အနံၚန႔ဥ ဘဥတႈ ဘ်႕လီၚအီၚ ဖဲလ႕႕ Cannanore အတႈသြဥခိဥ အပူၚ န႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ဥ ပွွၚဃ့ထုကဖဥ တႈခီဖ်ိလ႕အ၀ဲ အအိဥန႔ဥ လ႕ပွဲၚထီဥ၀ဲ အါမံၚအါမေိ န႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၂၀၀၇ အနံဥ လါဎူၚလံ ၂၉ သီအနံၚန႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈတဆီ၀ံၚ ၂၀၁၂ အနံဥ လါဖ့ဥၾဘဴၚအါရံၚ ၂၉ သီ အနံၚန႔ဥ အ၀ဲအစိၚန႔ဥ ဘဥတႈစိဏကြံဏအီၚဆူ  Kannur အက႕ၚနံၚ Payyyambalam တႈသူဥထီဥဖံ၀ါတႈလီႈခ႕ဥသး တႈဘါသရိၚ ဖိ အပူၚ ဒီး ဘဥတႈဖ႕ႏုၚအီၚဆူ တႈသြဥခိဥအပူၚ ကဒီးတဘ်ီန႔ဥလီၚ

Indian Catholic nun declared as venerable

RVA News | August 10, 2022

Add new comment

15 + 2 =