ပႈပါ John Paul I ကဘဥတႈပဏထီဥအီၚ ဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈ တႈကစီဥ

Photo  Vatican News

ပႈပါ John Paul I ကဘဥတႈပဏထီဥအီၚ ဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈ တႈကစီဥ

လါစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၄ သီအနံၚ ပႈပါ ဎိၚဟဥပီလူ တ႕ တဂၚ (John Paul I) ကဘဥတႈပဏ ထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈ တႈရဲဥတႈက်ဲၚ အမူး အတႈလုႈမံဥဆါစီဆွံ ကဘဥတႈမၚ အသး ဖဲ မုႈဒဲးနံၚ စီဆွံ စီၚပ့ၚတရူး တႈလလီႈလီၚပ်ီ အပူၚ ဒီး ပႈပါဖရဥစ့း ကပဏထီဥ၀ဲ ပႈပါ John Paul I တဂၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈန႔ဥလီၚ’

ပႈပါ John Paul I န႔ဥ အိဥဖ်ဲဥ ထီဥ၀ဲ အံၚတလံၚ ကလံၚစိးတကပၚ ၀့ႈတ၀့ႈ လ႕အမ့ႈ၀ဲ Forno di Canale အပူၚ Albino Luciani ဖဲ ၁၉၁၂ အနံဥ လါအီၚကတိဘ႕ဥ ၁၇ သီ အနံၚန႔ဥလီၚ’ တႈကပဏထီဥ ပႈပါ John Paul I တဂၚဆူပွၚစီဆွွံ အလီႈအံၚ လ႕ပႈပါ အရု အ၀ဲၚလီႈ ပဏထီဥ၀ဲဖဲ လါဎူၚလံၚ ၁၁ မုႈဆဥနံၚန႔ဥလီၚ’

တႈလုႈထီဥမံဥဆါ အံၚ ကဘဥတႈတီခိဥရိဥမဲ ၀ဲလ႕ပႈပါ ဖရဥစ့းန႔ဥလီၚ’ဒ္တႈပဏထီဥ ပွၚစီဆွံလုလႈအိဥထီဥ၀ဲအသိး တလးပ႕ Renato Marangoni ဒီး ပွၚလ႕အကပဏထြဲလ႕ တႈအုဥ အသးအဂီႈ ကဥဒံဥနဲဥ Beniamino ဒီး Dr.Stefania Falasca သ့ဥတဖဥ ကဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈန႔ဥလီၚ’

ပွၚလ႕အကပဏဖ်ါထီဥတႈအုဥသးဒီး ပႈပါလ႕ အကဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈ အံၚ အတႈအိဥလီၚတဲဏတ့ႈလ႕ပ်႕ၚ လ႕အဘဥတႈပဏကဲအီၚ သ့ဥတဖဥအံၚ ကဘဥတႈဟ့ဥ လီၚဆူ ပႈပါဖရဥစ့း အအိဥ အဂ့ႈ ဒီး တႈကအိဥသဂ႕ႈမၚဆိ၀ဲမူးအံၚ ဖဲလါစဲးပတ့ဘ႕ဥ  ၃ သီ မုႈဃုနံၚ ဟါခီ ကအိဥထီဥ၀ဲဒီး တႈထုကဖဥဆိသကိးတႈ လ႕ St.John Lateran Basilica အပူၚ ဒီး ပွၚတီခိဥရိဥမဲ တႈ ကမ့ႈ၀ဲ ကဥဒံဥနဲဥ Angelo De Donatis န႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၁၉၇၈ အနံဥ လါစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၂၃ သီအနံၚန႔ဥ လ႕၀့ႈရိမ့ၚ အပူၚ John Paul I တဂၚ ဒိးန႔ႈ ဘဥက့ၚ၀ဲ တလးပ႕ အလီႈ လ႕ Basilica အပူၚ န႔ဥဒီး လ႕ရိမ့ၚတႈအိဥဖွိဥအဂီႈ  ကမၚက့ၚ၀ဲ တႈထုကဖဥဆိတႈဖဲတႈလီႈအံၚအပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈပဏထီဥ ပွၚစီဆွံအလီႈ၀ံၚ ၀ဲတနံၚအလီႈခံ  လါစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၁၁ သီအနံၚန႔ဥ လ႕ Belluno Feltre တႈအိဥဖွွိဥ အပူၚ ဖဲလ႕ပွၚစီဆွံ အံၚ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ တႈလီႈအပူၚ ကလုႈထီဥ ကဒီး၀ဲ တႈလုႈမံဥဆါ အံၚန႔ဥလီၚ’

ပႈပါလ႕ ထီဘိနံၚကမေံ တဂၚအံၚ အဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲ ပႈပါ အလီႈအလၚ ဎံဥ၀ဲဒဥထဲ ၃၃ သီနံၚ န႔ဥလီၚ’မ့့ႈပႈပါလ႕ ဒိးန႔ႈဘဥ ပႈပါ အလီႈ အဖုဥကတ႕ႈတပါန႔ဥ မ့ႈ၀ဲပႈပါ ဎိၚဟဥ ပီလူ ၁ တဂၚန႔ဥလီၚ’

ပႈပါအံၚတဘ်ီဃီ ဟံးန႔ႈက့ၚ အမံၚခံခါ အဂ့ႈန႔ဥ မ့ႈလ႕ အသးအိဥလ႕ အကဆ႕ဂ့ၚဆ႕၀ါက့ၚ အ၀ဲႈခြါ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပႈပါ John XXIII ဒီး ပႈပါ Paul VI သ့ဥတဖဥအဃိန႔ဥလီၚ’

 လ႕န႔ႈအမဲဏညါ စးထီဥလ႕ ၁၅၂၃ အနံဥလံၚလံၚန႔ဥ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ ကီႈအံၚတလံၚ ပႈပါလ႕ အဟံန႔ႈ က့ၚတႈလီႈ တဆီဘဥတဆီအကတ႕ႈတပါစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ ပႈပါလ႕ အဟံးန႔ႈက့ၚတႈလီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ပႈပါ John Paul II , Benedict XVI ဒီး Francis သ့ဥတဖဥ၀ံၚယအဒီပုႈ၀ဲႈခြါသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏအံၚ စံးပၾတီ႕ၚ ထီဥက့ၚတႈဒီး စံး၀ဲလ႕ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈပႈပါ လ႕ ထီဘိနံၚကမေံ၀ဲ တပါန႔ဥလီၚ’

Vatican News

Pope John Paul I beatification set for 4 September

Add new comment

8 + 10 =