ပႈပါ မ႕န႔ႈဆီဥခံ၀ဲ ပွၚမၚတႈသးခုကစီဥခီဖ်ိလ႕ ပွၚသူ၀ဲ(Digital )ကြဲၚထံဥဟူသ့ဥတဖဥ

ပႈပါ မ႕န႔ႈဆီဥခံ၀ဲ ပွၚမၚတႈသးခုကစီဥခီဖ်ိလ႕ ပွၚသူ၀ဲ(Digital )ကြဲၚထံဥဟူသ့ဥတဖဥ

ပႈပါဖရဥ အတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈ ခီဖ်ိလ႕ video ဆူသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥအအိဥ   ဖဲသူဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ အမၚ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥလ႕ အမ့ႈ၀ဲ ḁḁHechos 29 or Acts 29 ḂḂ အကတီႈ ပႈပါ ဖရဥစ့း မ႕န႔ႈဆီခံ၀ဲယ ပွၚလ႕ အရၚလီၚတႈသးခုကစီဥ ခီဖ်ိ လ႕ Digital အတႈပိး တႈလီသ့ဥတဖဥ အတႈဖံးတႈမၚ အံၚ မ္ကသ့လဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚလ႕အသူ၀ဲ Digital အတႈဖိ တႈလံၚသ့ဥတဖဥ လ႕အမ့ႈပွၚလ႕ အတသ့ဥညါဒ္ဘဥ ခရံဏသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥလီၚ’

တႈအိဥဖိွဥလ႕ အဘဥတႈမၚအီၚဖဲ လါအီကူး ၅သီ၆သီ ဖဲလ႕ ကီႈ Mexicoယ Monterrey အပူၚ မ့ႈ၀ဲ တႈအိဥဖိွဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ က်ဲးစ႕ၚထံဥန႔ဥက့ၚ တႈဒ္သိး အကသ့ရၚလီၚတႈ သးခုကစီဥ လ႕ Online ဒီးလ႕ Social Media အဖီခိဥအဂီႈန႔ဥလီၚ’

လ႕တႈပဏလုႈဒိဥပွ႔ၚဒိဥ၀ဲ တႈမၚအသးအံၚ အပူၚ ပႈပါဖရဥစ့း စံဥ၀ဲဒ္သိး တႈထံဥလိဏသး တမံၚအံၚ ကကဲထီဥတႈမၚစ႕ၚ ဒ္သိးပွၚကသ့ဥညါ၀ဲလ႕ ပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ကရ႕ ကရိဖိ ဒီးပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ကမ့ႈ၀ဲ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥ အကရ႕ဖိ လ႕အတႈအိဥမူ အိဥဂဲၚအပူၚယလ႕အတအိဥဒီးအတႈပ်ံၚတႈဖုး လ႕အကလဲၚ၀ဲဆူညါယဆူတႈလီႈလ႕ အဎံဥယ ခီဖ်ီလ႕ အ၀ဲသ့ဥ အတႈဂဲၚပ်႕ၚက်ဲးစ႕ၚ ဒီး လ႕ အတႈသူဥဒုသးဒုယဒ္သိးအကရၚလီၚ၀ဲ ဎြၚ အတႈအဲဥတႈကြံဒီး အတႈသူဥကညီၚသးကညီၚ အဂီႈန႔ဥလီၚ’

ပႈပါစံးဘဥပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ ဒ္သိး အ၀ဲသ့ဥကဃုထံဥန႔ႈက်ဲလ႕ တႈရၚလီၚ တႈသးခုကစီဥ လ႕ online အပူၚ အံၚ အသု တပ်ံၚ၀ဲလ႕ အကမၚဘဥတႈကမႈတဂ့ၚန႔ဥလိၚ’

ပႈပါစံးကဒီး၀ဲလ႕ ဎသးအိဥစံးကဒီးဎဲ လ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ အဘဥဒိဘဥထံး တူႈ ဘဥတႈနးနးက လဲဏ လ႕ လ႕ဟီဥခိဥအံၚအဖီခိဥယလီႈက၀ီၚအံၚအခ်႕ န႔ဥ တႈအံၚမ့ႈလ႕ဂုၚ က်ဲးစ႕ၚမၚတႈလ႕ တႈလီႈလ႕ အအိဥ ဒီးတႈ ဘဥဎိဥဘဥဘီအပူၚယလ႕အအိဥ၀ဲလ႕ အဘဥထြဲ၀ဲဒီးအတႈအိဥမူ အိဥဂဲၚနီႈနီႈအပူၚယဆူ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ တခါ လ႕ အဆူဥဆါ၀ဲ  ဘဥမႏုၚလဲဥန႔ဥ တႈအံၚမ့ႈတႈဒုးသ့ဥနီႈထီဥတႈလ႕ ကသုးဘူးဆူအ၀ဲသ့ဥအိဥလ႕အပွဲၚ၀ဲ ဒီးတႈဘံဥတႈဘ႕ တႈပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဘဥဎိဥဘဥဘီန႔ဥလီၚ’

ပႈပါပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈမုႈလႈ ဒ္သိး digital missionaries ပွၚစိဥဆွ႕ တႈသးခုကစီဥခီဖ်ိ  digital အတႈပိးတႈလီသ့ဥတဖဥ ကသု၀ဲလီတႈကစီဥ ဒီး social media အက်ိၚအက်ဲ သ့ဥတဖဥ ဒ္အ၀ဲသ့ဥဖံးတႈမၚတႈဒ္ ပွၚရွၚမၚရံဖိလ႕ လ႕အဂ့ၚ လ႕ပွၚအဂၚအဂီႈ အသိးန႔ဥ လီၚ’

ḁḁတႈဖံးတႈမၚတႈလ႕ online သ့ဥတဖဥအံၚ မ္အကမ့ႈဒ္တႈမၚအသး အနီႈနီႈအသိး မၚဆူဥထီဥဂံႈဘါ တႈအိဥဒီးကံႈစီလ႕ အထုးန႔ႈသးန႔ဥတက့ႈḂḂ ပႈပါစံးကဒီး၀ဲန႔ဥလီၚ’ သးတးဒီး တႈအက်ိၚအက်ဲလ႕ အဘ်းစဲလိဏသးကဒဲကဒဲ အံၚ မ္ကဒုးအိဥထီဥ တႈရ့လိဏ သကိးသးဘူးဘူးတံႈတံႈ ဒီး လ႕ခ့ခါဆ႕ကတီႈခဲကနံဥအံၚ မ့ႈလ႕ တႈသုစူးကါ၀ဲ တႈအံၚ ဒီး သ့ဃုထံဥန႔ႈသ့ဥညါ က့ၚကစႈခရံဏန႔ဥတက့ႈ’

ဖဲလ႕ အ၀ဲလဲၚ၀ဲလ႕ ကီႈ Canada အကတီႈ အတႈ ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါက့ၚ၀ဲ ပွၚကဲးသလံး ဖိသ့ဥတဖဥ အခါ စံး၀ဲ ပကဘဥက်ဲးစ႕ၚ ဃုထံဥန႔ႈက်ဲ အသီ ဒ္သိး ပကရၚလီၚ၀ဲ ဒဥတႈ သးခုကစီဥ အကံႈအလဲ ဆူပွၚလ႕ အတသ့ဥညါ ဒ္၀ဲ ခရံဏကစႈ သ့ဥတဖဥ အအိဥ  ဒီး စံးကဒီး၀ဲ လ႕ လဲၚဒီးစိဏဆွ႕သကိး ခရံဏအတႈမုႈလႈ လီၚဆီဒဥတႈ ဆူပွၚလ႕ အအိဥဎံဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ဒ္သိးပွၚကသ့ဟ့ဥဆူဥထီဥ တႈမုႈလႈလ႕ ပွၚလ႕ အအိဥလ႕ လီႈဎံဥသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥတက့ႈ’

Pope Francis Encourages Digital Evangelizers

RVA News | August 09, 2022

 

Add new comment

2 + 7 =