ပႈပါ ပဏထီဥ၀ဲ ပိဏမုဥ သ႕ ဂၚလ႕ ဘဲးထံဥကဥ ဘဥဃးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တလပ႕ သ့ဥတဖဥ အရူအပူၚ အဂ့ႈ

ပႈပါ ပဏထီဥ၀ဲ ပိဏမုဥ သ႕ ဂၚလ႕ ဘဲးထံဥကဥ ဘဥဃးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တလပ႕ သ့ဥတဖဥ အရူအပူၚ အဂ့ႈ

ပႈပါဖရဥစ့း န႔ဥ ဘဥဃးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥတလးပ႕ သ့ဥတဖဥ အရူ အပူၚ ထ႕ရ့ပဏထီဥ၀ဲ ပိဏမုဥ (၃) ဂၚ န႔ဥလီၚ’ဘဲးထံဥကဥ (Vatican) န႔ဥ ဘဥဃး ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တႈထ႕ရ့ပဏထီဥတလးပ႕ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ ဘဥဟံးန႔ႈက့ၚမူဒါန႔ဥလီၚ’ပိဏမုဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ကဲးသလဲးဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ ဒီး မ့ႈစ့ႈကီး ကီႈ FranceယSalesian အဖံ၀ါ Yvonne Reungoat န႔ဥလီၚ’ ဖံ၀ါအံၚန႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီး ၀ဲ Salesian ဖံ၀ါကရ႕ ကရိအခိဥအနဥ တပါန႔ဥလီၚ’

ဖဲ(၂၀၁၉) အနံဥ န႔ဥ ဘဥဃး တႈပဏထီဥဟ့ဥလီၚသးဒ္ဖံ၀ါ အတႈအိဥမူ တကဲဏပ၀း  ဒီး တႈမ႕ဖိအကရ႕ကရိ အတႈအိဥမူ သကဲဏပ၀း အကရ႕ကရိ သ့ဥတဖဥ အပူၚ ဘဥတႈထ႕ရ့ထီဥ ပိဏမုဥ ႏြံဂၚအက်ါ အ၀ဲန႔ဥ ပဏထြဲဃုဏ၀ဲ စ့ႈကီးတပါန႔ဥလီၚ’

လ႕အဂၚတပါ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ကီႈအံၚတလံၚ အပူၚ ဖရဥစ့း စကဥ အဖံ၀ါ  Rafaella Petrini န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲဒဥစ့ႈကီး ဖဲအပူၚကြံဏ လါနိဥ၀့ဘ႕ဥ လ႕ဘဲဥထံဥကဥ အပူၚ ဟံးန႔ႈဘဥက့ၚ တႈဖံးတႈမၚ အလီႈ လ႕တႈလီႈထီဥထီကတ႕ႈ အလီႈ န႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ ပိဏမုဥလ႕ အဆိကတ႕ႈတပါ န႔ဥလီၚ’ ဖဲအဟံးန႔ႈ က့ၚမူဒါ၀ံၚ အလီႈခံ အဆိကတ႕ႈ အ၀ဲ အမူအဒါန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ လ႕ ကိးနံဥဒဲး ဘဲးထံဥကဥ တႈလီႈလီၚပ်ီ အပူၚ တႈကတဲဏကတီႈလ႕ ခရံဏကဟဲအဂီႈ တႈတ့ဘွီထီဥ ခရံဏအဟံဥ န႔ဥလီၚ’ လ႕အပူၚအနံဥန႔ဥ ခရံဏအဟံဥန႔ဥ ဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ၀ဲလ႕ ကီႈပံၚရူ န႔ဥလီၚ’

ပိဏမုႈသ႕ဂၚတဂၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ပိဏမုဥ ဎိဎိဖိတဂၚယလ႕အမ့ႈ၀ဲ Dr.Maria Lia Zervino န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီး ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ကဲးသလဲး ပိဏမုဥကရ႕ အခိဥအနဥတဂၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈလီႈလ႕ အဘဥဃး ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တလးပ႕ သ့ဥတဖဥ အရူအံၚ လ႕ဟီဥခိဥ ဒီဘ့ဥ တႈလီႈလ႕ အလိဥဘဥ၀ဲတလးပ႕ သ့ဥတဖဥ ဒ္သိးကဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ အဂီႈ လံဏပရ႕လ႕အဃ့ထီဥတႈ တဖဥ ဘဥကြႈသမံသမိ၀ဲ၀ံၚ လ႕အၾက႕း၀ဲဘဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဆူ ပႈပါ အအိဥန႔ဥလီၚ’ လ႕ပႈပါ တကပၚ တႈသ့ဥ တဖဥန႔ဥ ကြႈသမံသမိ က့ၚကဒီး၀ဲတဘ်ီ၀ံၚ မ့ႈၾက႕း၀ဲဘဥ၀ဲဒီး ပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚက့ၚ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’လ႕ရူအံၚ အပူၚ အဆိကတ႕ႈ တဘ်ီ ပိဏမုဥ သ့ဥတဖဥ ပဏထြဲမၚဃုဏသကိးက့ၚတႈန႔ဥလီၚ’

Pope Francis names three women to Vatican body that oversees selection of world’s Bishops

July 19, 2022

RVA Myanmar

Add new comment

4 + 11 =