ပွွၚကီႈပဎီၚ ဖိ အဆိကတ႕ႈ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ Claretian ကရ႕ကရိ အသီခါအလီႈ

ကီႈပဎီၚ ဖိ အဆိကတ႕ႈ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ Claretian ကရ႕ကရိ အသီခါအလီႈ

ဘဖရဥစ့းစကိၚ စီၚကေ့ဥမံၚထြ႔ (Francisco Saw Jimmy Htwe )ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ သီခါအလီႈ လ႕ Immaculate Heart of Mary တႈဘါသရိဥယQuezon City,ကီႈ Philippines, ဖဲလါဎူၚလံၚ ၁၆ သီအနံၚန႔ဥလီၚ’

Claretian တလးပ႕ Bishop Leo M.Dalmao လ႕ Isabela-Basilan ပဏထီဥ၀ဲဒဥ  Fr.Htwe ဃုုဏဒီး ကီႈ Philippines အသီခါ တဂၚန႔ဥလီၚ’တလးပ႕အံၚ ပဏထီဥစ့ႈကီး၀ဲဒဥ ဆူ Claretian ကရ႕ကရိ တပြဲဒိဥ (Deacon ) ဎဲႈဂၚယမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚကီႈပဎီၚယကီႈဘံဥဎဲၚနႈ(Vietnam) ဒီး ကီႈ (Philippines) ဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

Bishop Dalmao မ႕န႔ႈဆီဥခံ၀ဲ သီခါအသီသ့ဥတဖဥ ဒီး Deacon တပြဲဒိဥသ့ဥတဖဥ ဒ္္သိး အက ကြႈဆ႕ဥမဲဏ၀ဲတႈ အတလီႈတံၚလီၚဆဲး၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒီးကဘဥစံးကတိၚ၀ဲခရံဏကစႈအဂ့ႈ တႈသးခုက စီဥ အလုႈအပွ႔ၚ တုၚဒဥလဲဥ ဖဲအ၀ဲသ့ဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏ၀ဲ တႈတမုဏတလၚအီၚသ့ဥတဖဥ ဒီး တႈကီ တႈခဲသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ အိဥဒီး တႈသးစြံကတုၚယလ႕က်႕ၚမုဆွုုဳ လ႕သုတႈကတိၚဒီးသုတႈဖံးတႈမၚ အပူၚ ”တႈတမုဏတလၚ အမ့ႈအိဥထီဥ၀ဲ ဆံးအါဆံးအါဘဥဆဥ မ္သုကအိဥဒီးတႈသူဥတီသးလိၚ တက့ႈ

Claretian Missionaries, ဘဥတႈသ့ဥညါအီၚလ႕ယမိႈမၚရံၚဎၚလ႕ အသးပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘး အဃံဥ အမူၚ အဖိခြါသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈဒုးအိဥထီဥအီၚလ႕  (Anthony Mary Claret) လ႕ ကီႈ Spain ဖဲ ၁၈၄၉ နံဥ ဒီးအ၀ဲသ့ဥမၚတႈလ႕ ကီႈအ့ရွး ထံကီႈ ၁၄ ဘ့ဥအပူၚန႔ဥလီၚ

Fr.Htwe လ႕ အသးအိဥ ၃၅ နံဥတဂၚ မ့ႈ၀ဲဒဥ ကညီစွီၚ ကလုဏဒူဥ လ႕ကီႈပဎီၚ ၀့ႈပသံဥ တလးပ႕ အလီႈက၀ီၚ အ၀ဲမ့ႈစ့ႈကီး Claretian  အကရ႕ဖိ အဆိကတ႕ႈ တဂၚ လ႕ကီႈပဎီၚ လ႕အကဲထီဥ၀ဲ သီခါအံၚန႔ဥလီၚ’

Fr.Htwe အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကေီကိ အသ၀ီယလ႕၀့ႈပသံဥလီႈက၀ီၚယအ၀ဲမ့ႈ၀ဲဒဥ လ႕အဒီပုႈ၀ဲႈ ၇ ဂၚ အက်ါ အ၀ဲမ့ႈ ပွၚဃုဂၚတဂၚယအမိႈအပႈ ဒီး အဒီပုႈ၀ဲႈ လြံဥဂၚ သ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚခရံဏဖိ ဘ်႕ထံ ဘဥဆဥ အ၀ဲသ့ဥ ဆီဥထြဲမၚစ႕ၚအီၚယဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါအီၚ ဒ္သိးအကကဲထီဥ၀ဲဒဥယကဲးသလံး အသီခါတပါန႔ဥလီၚ’စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲဒဥ ဒူဥဖိထ႕ဖိ မ့ႈလ႕အဆီဥထြဲအီၚဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥ ဒ္္သိး အကကဲ ထီဥသီခါတပါ အသိးအဃိ န႔ဥလီၚ’

သီခါအသီအံၚစံး၀ဲလ႕ တႈလဲၚက်ဲအံၚ တမ့ႈတႈလ႕ အညီဘဥဆဥ ဎြၚပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥက်ဲလ႕ အ၀ဲကလဲၚ ၀ဲဒဥ တခါဘဥတခါ ကိးဆ႕ကိးကတီႈဒဲး န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲႏုၚလီၚ၀ဲလ႕ Claretian အကရ႕ ကရိအပူၚ လ႕ ကီႈ Philippines ဒီး မၚလိမၚဒိးအသးလ႕ ဎြၚအကလုႈကထါ န႔ဥလီၚ’

ဆ႕ကတီႈ ခဲကနံဥအံၚယပွၚကီႈပဎီၚ ဖိ ၇ ဂၚ သ့ဥတဖဥ မၚလိမၚဒိး အသးလ႕ Claretian အကရ႕ ကရိအတႈမၚလိ အကေိန႔ဥလီၚ’

First Myanmar Claretian Priest Ordained

 RVA News | July 17, 2022

Add new comment

5 + 6 =