ပေံၚတႈအိဥဖွိဥ မ့ပေါတႈလီႈ နဥရဠၚသ၀ီ ပွၚလ႕ကြႈတႈအိဥဖွိဥပွၚစီဆွံပီဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥ၀ဲအသး (၂၅)နံဥ ဎူပလံး တႈလုႈထီဥမံဆါ

တႈမၚ၀ဲဒဥအမူးဖဲ ၁၉.၃.၂၀၂၃ အနံၚမုႈဟါလီၚ ၆း၀၀ အတီႈပူၚ ရဲဥလီၚ၀ဲအသးဒီး ဟ့ဥ၀ဲဒဥတႈဆိဥဂ့ၚ ပွၚစီဆွံပီတႈဂီၚစိးပ်ၚ စးထီဥ၀ဲတႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥလီၚ.

၀ံၚအလီႈခံ တႈစံဥစိၚလံဏလ႕ဘဥတႈဖးအီၚလ႕အမ့ႈ ဖံ၀ါ ခရံဏစတံလ့ဒီး ဖံ၀ါမဲၚရ့ၚခဲၚသ့တဖဥဒီး လုႈထီဥသကိး၀ဲတႈလုႈမံဆါန႔ဥလီၚ. လ႕တႈလုႈထီဥမံဆါ ၀ံၚအလီႈခံ ဎူၚပလံးကိဥန႔ဥ သီခါကရ႕ခိဥဟ့ဥ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚ၀ံၚဒီး ခြဲလီၚ၀ဲကိဥန႔ဥလီၚ.

လ႕ဎူၚပလံးပြဲအံၚ ပွၚကြႈထြဲလီႈက၀ီၚတႈအိဥဖွိဥ သီခါကရ႕ခိဥဒီး သီခါ ၁၃ဂၚ ပွၚစီဆွံပီ သဘ့်ခြါအဒိဥ ၁ ဂၚ ပွၚစီဆွံပီဖံ၀ါ ၁၃ ဂၚ RNDM ဖံ၀ါ ၂ ဂၚ ပေံၚတႈအိဥဖွိဥ သဘ့်ခြါ ၂ ဂၚဒီးပွၚလ႕အအိဥဘူးသ့ဥတဖဥဟဲမၚလၚကပီၚဃုဏဒီးအ၀ဲသ့ဥ ဒီးပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ.

Add new comment

15 + 0 =