ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ ဖရဥစ့ဥ ကလဲၚ၀ဲဆူ (ဘာရိန္း) ကီႈလ႕ တႈမၚတႈခ့တႈပွၚအဂီႈ (၁’၁၁’၂၂)

ဖဲပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ တႈမ႕ဖိတႈလဲၚတႈက့ၚအံၚအကတီႈ ကထံဥလိဏအိဥသကိး၀ဲဒီး ပွၚကမ်႕ႈဖိ (၇)ဘ်ီဒီးဖဲ (၄)ဘ်ီတဘ်ီန႔ဥ ကထံဥလိဏအိဥသကိး၀ဲဒီး ပွၚကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥဖိဖဲ တႈလီၚအံၚန႔ဥလီၚ’ အတႈထံဥလိဏအိဥသကိးအံၚန႔ဥ ကပဏဃဳဏ၀ဲဒီး ပွၚသူဥဘီဥသးစႈ ယ ပွၚတီခိဥရိဥမဲ တႈဘူဥတႈဘါခိဥနႈသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ ကလဲၚ၀ဲဆူ (ဘာရိန္း) ကီႈလ႕ တႈမၚတႈခ့တႈပွၚအဂီႈ အတႈလဲၚက်ဲန႔ဥလီၚ’

ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ ဖရဥစ့ဥန႔ဥ ဖဲလါ နိၚ၀့ၚဘ႕ဥ ( ၃ ” ၆ ) သီနံၚန႔ဥ ကလဲၚ၀ဲ တႈလဲၚဒ္အမ့ႈ ပွၚတႈမ႕ဖိအတႈမၚဖဲ (ဘာရိန္း) ကီႈန႔ဥဒီး မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ အတႈလဲၚလ႕ ကီႈ (ဘာရိန္း) ခံဘ်ီတဘ်ီ န႔ဥလီၚ’

တႈလဲၚတႈက့ၚအ၀ဲအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ အတႈလဲၚတႈက့ၚ (၃၉) ဘ်ီတဘ်ီ လ႕ထံဂၚကီႈဂၚန႔ဥဒီး လဲၚတုၚ၀ဲဆူထံကီႈ (၅၈) ကီႈစ့ႈကီးလံန႔ဥလီၚ’

ဘဥဃးပါပါအတႈလဲၚတႈက့ၚတဘ်ီအံၚန႔ဥ ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥလ႕ Vatican တႈကစီဥပူၚဒ္အံၚ န႔ဥလီၚ.

ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ အတႈလဲၚတႈက့ၚတဘ်ီအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚတႈအိဥဖွိဥဖိလ႕ လ႕တႈစူႈတႈနဏ တဒ္သိးသ့ဥတဖဥအဂီႈ ကမၚ၀ဲတႈထံဥလိဏအိဥသကိး တႈတ႕ဥပီဥတ႕ဥပီ န႔ဥလီၚ.

အတႈလဲၚတႈက့ၚတဘ်ီအံၚ အတႈပညိဥတႈတီဏပဏ လ႕အလီၚဆီခံခါန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ကထံဥလိဏအိဥသကိး၀ဲဒဥဒီး ကီႈ(ဘာရိန္း) တႈအိဥဖွိဥဖိသ့ဥတဖဥဒီး  ကဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ၀ဲ ပွၚတႈအိဥဖွိဥဖိ  သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ.

ပါပါကလဲၚမၚဃုဏသကိး၀ဲ အ၀ဲသ့ဥအတႈမၚကတ႕ႈ (ပွၚအိဥလ႕ မုႈထီဥတခီဒီမုႈနုဏတကပၚ သ့ဥတဖဥ အတႈအိဥတႈဆိးဒ္သိးသိး ) တႈရဲဥတႈက်ဲၚ န႔ဥလီၚ.  ဖဲတႈအိဥဖွိဥထံဥလိဏသကိးတခါအံၚ ပွၚတႈစူႈတႈနဏ တဒ္သိး ယ တႈဘူဥတႈဘါအဂၚခိဥနႈ ကပဏဃုဏ၀ဲအဂၚ (၂၀၀) ဃဥဃဥ ကထံဥလိဏ အိဥသကိး၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ.

ဖဲ ၂၀၁၉ နံဥန႔ဥ ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ ဆဲးလီၚ၀ဲစုမုႈက်႕ႈလ႕ ဘဥဃးဒီး တႈကြႈထြဲ ပွၚဂီႈမုႈဂီႈပၚ ပွၚဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥဖဲ (အာဘူဒါ) ဒီး အတႈဆဲးလီၚစုမုႈက်႕ႈအံၚန႔ဥ ကမ့ႈစ့ႈကီး၀ဲလ႕ တႈစံဥစိၚတဲစိၚတခါန႔ဥလီၚ.

ပါပါဆဲးလၚီစုႈမုႈက်႕ႈလံဏန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚလ႕တႈစူႈတႈနဏ တႈဘူဥတႈဘါ တဒ္သိးလိဏသးသ့ဥတဖဥ ဒ္သးိကအိဥဒီး တႈပဏကဲလိဏသး တဂၚဒီးတခါ ဒီးကမၚဃုဏသကိးတႈ လ႕ခါဆူညါတႈထံဥစိအဂီႈန႔ဥလီၚ.  တႈအ၀ဲအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလ႕အရ့ဒိဥဒီး ခီဖ်ိလႈ တႈဒုးတႈဎဏလ႕ ကီႈအူရီပဥဒီး ထံကီႈအဂၚသ့ဥတဖဥ အဃိလ႕ပွၚတႈဘူဥတႈဘါခိဥနႈသ့ဥတဖဥအ၀ဲသ့ဥ ကဘဥမၚ၀ဲ တႈထံဥလိဏအိဥသကိး အါထီဥ၀ဲဒဥအံၚန႔ဥ ကမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈဆီဥထြဲတခါ န႔ဥလီၚ’ တႈထံဥလိဏအိဥသကိး ဒ္သိးသိးအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈလုၚဃူမၚကဲထီဥက့ၚ ဟီဥခိဥတႈမုဏတႈခုဥ န႔႔ဥလီၚ’ မ့ႈလ႕ (ဘာရိန္း) ကစီၚပၚ Hamad bin Isa Al Khalifa ကြဲမုဏအီၚအဃိ အ၀ဲဟဲထီဥ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥအံၚဒီး ကဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ၀ဲ (ဘာရိန္း) ပွၚကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥဖိသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ.

ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥန႔ဥ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥပွၚကြႈသိခိဥနႈတဂၚအသိး ကထံဥလိဏအိဥသကိး ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ၀ဲ  (ဘာရိန္း) ပွၚကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥဖိ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.  ပွၚကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥဖိ သ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ တမ့ႈ၀ဲပွၚထံဖိကီႈဖိနီႈနီႈဘဥလီၚ. (ဘာရိန္း) ကီႈပူၚ ပွၚကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥအိဥ၀ဲအဂၚ (၈၀၀၀၀)အက်ါ ပွၚအဂၚ(၁၀၀၀) ဒဥလဲဏ ထံဖိကီႈဖိခးက့ အိဥ၀ဲဒဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥအစုပူၚ န႔ဥလီၚ. ပွၚကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥဖိလ႕ အအိဥသနံဏအသးလ႕ ထံပူၚကီႈပူၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ကီႈအ့ၚဒံဥဎဥထံဖိကီႈဖိယ ဖံဥလံဥပဲၚထံဖိကီႈဖိယ အါဒဥတက့ႈမ့ႈ၀ဲဒဥ သံၚရံဥလံၚကၚထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥဒီး တူၚရကံၚယဆံရံဎါယလဲဥဘနိၚယအံၚကေ႔ဥဒီး ကေီၚဒၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

ဖဲပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ တႈမ႕ဖိတႈလဲၚတႈက့ၚအကတီႈ ကထံဥလိဏအိဥသကိး၀ဲဒီး ပွၚကမ်႕ႈဖိ (၇)ဘ်ီဒီးဖဲ (၄)ဘ်ီတဘ်ီန႔ဥ ကထံဥလိဏအိဥသကိး၀ဲဒီး ပွၚကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥဖိဖဲ တႈလီၚအံၚန႔ဥလီၚ’ အတႈထံဥလိဏအိဥသကိးအံၚန႔ဥ ကပဏဃဳဏ၀ဲဒီး ပွၚသူဥဘီဥသးစႈ ယ ပွၚတီခိဥရိဥမဲ တႈဘူဥတႈဘါခိဥနႈသ့ဥတဖဥ ဒီး ပွၚကဲဥသလံးဖိလ႕ အအိဥဘူးဒီး (ဘာရိန္း) ကီႈသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

Add new comment

7 + 10 =