တႈဆိဥဂ့ၚ မိဥမၚရံဎၚ လ႕ႈပူၚကူၚအသီဒီး သီခါအနံၚအိဥဖ်ဲဥနံဥ(၆၀) ပွဲၚထီဥအနံၚ

ကဲးသလဲးတႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕အဎံၚစီၚစူၚတခါ ဘဥတႈသ့ဥညါအီၚဝဲလ႕ တႈဆိဥဂ့ၚ မိဥမၚရံဎၚ လ႕ႈပူၚကူၚအသီဒီး သီခါအနံၚအိဥဖ်ဲဥနံဥ(၆၀) ပွဲၚထီဥအနံၚ

မိႈမၚရံဎၚကူၚအသီအံၚန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥဖဲ မဎါခေီသ၀ီ ဎံၚ၀ဲဒဥဒီး ၀့ႈတကူဥ ၄၅မံးလး န႔ဥလီၚ’ ဖဲလါဎူၚလံၚ ၁သီ ၂၀၂၃ အနံၚန႔ဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Noel Saw NawAye  ဆိဥဂ့ၚ၀ဲ မိႈမၚရံဎၚအကူၚဖဲ ကစႈခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥ အတႈဘါဎြၚသရိဏ န႔ဥလီၚ’ ဖဲကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥ ဆံးကိးဖိအံၚအပူၚန႔ဥ ပွၚဘါဎြၚဖိဟံဥဖိဃီဥဖိအိဥ၀ဲ ၁၃ဒူဥဒီး  ဘါဎြၚကေိဒီး မိႈမၚရံဎၚအကူၚအံၚန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥဖဲ ၀့ႈတကူဥတႈပ႕ St Mark တႈအိဥဖွိဥပူၚ န႔ဥလီၚ’

ပွၚမၚ၀ဲတႈအိးထီဥတႈဆိဥဂ့ၚ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚအကူၚ တကတီႈဃီ မၚလၚကပီၚ၀ဲ သီခါဃုးဒီး Fr Philip Mg Mg Gyi အနံၚအိဥဖ်ဲဥ န႔ဥလီၚ’  Fr Philip Mg Mg Gyi န႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပွၚပ႕ၚလီႈဆ့ဥနီၚသီခါဖဲ St Mark ကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥ တႈပ႕ န႔ဥလီၚ’

ဖဲတႈဆိဥဂ့ၚ မိႈမၚရံဎၚအကူၚ၀ံၚ ပွၚမၚလၚကပီၚ ထုကဖဥန႔ႈ၀ဲ သီခါ

 Fr Mg Mg Gyi အနံၚအိဥဖ်ဲဥ 60 အနံဥစဲးဆ႕က့ၚ န႔ဥလီၚ. ဖဲတႈစံဥတဲၚတဲလီၚအပူၚ သီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Noel Saw Naw Aye စံး၀ဲအ၀ဲဃ့ထုကဖဥတႈလ႕ မိႈမၚရံဎၚအအိဥ ကိးမုႈနံၚဒဲး တခ်ဳးဖဲအစးထီဥ မၚ၀ဲကိးမုႈနံၚဒဲးတႈလုႈမံဥဆါဒ္ဘဥအခါ န႔ဥလီၚ’ ဃ့ထုကဖဥ၀ဲ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚလ႕အမ့ႈ ကစႈခရံဏအမိႈနီီီႈမၚရံဎၚဧ႕    ဎလုႈထီဥဎသးဆူနအိဥလီၚ’ မၚစ႕ၚဎၚယကဟုကဎဏဎၚ’ အံးထြဲကြႈထြဲဎၚဒီး ဃ့ကညးန႔ႈတႈလ႕ ဎဂီႈတက့ႈ န႔ဥသီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Noel Saw Naw Aye အတႈထုကဖဥ လ႕ကိးမုႈနံၚဒဲးအပူၚ န႔ဥလီၚ’

မိႈစီဆွံ နီႈမၚရံဎၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ပ၀ဲသ့ဥတဖဥကိးဂၚဒဲးအမိႈ န႔ဥလီၚ’ ပကဘဥကြဲမုဏ၀ဲ ပမိႈစီဆွံနီႈမၚရံဎၚလ႕ ပအိဥပဆိးအလီႈ လ႕ပဟံဥ န႔ဥလီၚ’ ကစႈဎြၚ အတႈဃုထ႕န႔ဥ အိဥဖ်ါ၀ဲဎိဎိဖိ န႔ဥလီၚ’ တႈအိဥဖွိဥအ၀ဲအံၚန႔ဥ အဆံး၀ဲဒိဥမးလီၚ’ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚ တႈလီႈအ၀ဲအံၚန႔ဥ အိဥဖ်ါဃံလၚ၀ဲဒိဥမးဒီး ပသူဥ၀ံဥသးဆ႕သကိးဃုဏ၀ဲတႈသး၀ံဥဒီး မိႈစီဆွံ နီႈမၚရံဎၚ လ႕တနံၚအံၚ န႔ဥလီၚ’ ကစႈဎြၚအကလုႈကထါန႔ဥ လီၚလိႈလီၚလး၀ဲ ဒိဥမးလီၚ’ ပမ့ႈအိဥမူဃုဏဒီး ကစႈဎြၚကလုႈကထါ ကစႈဎြၚအတႈသိဥလိန႔ဥ ပဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ ဆီဥထြဲ၀ဲကစႈဎြၚ အဖိအလံၚသ့ဥတဖဥ ကသ့၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဎဲမိၚတႈ St. Mark အိဥဖွိဥအံၚန႔ဥ ဘဥတႈသူဥထီဥဘွီထီဥ၀ဲဖဲ ၂၀၀၁ အနံဥ ဒီး ပွၚပ႕ၚလီႈဆ့ဥနီၚ သီခါအဆိကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈ၀ဲသီခါ Fr. Joseph Myat Min Soe ဖဲ၀့ႈတကူဥတႈပ႕ပူအံၚ န႔ဥလီၚ’ တႈလီႈအ၀ဲအံၚ အတႈစံဥစိၚတဲစိၚန႔ဥ သီခါ Fr Philip Mg Mg Gyi ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒီး စံး၀ဲဒဥ 

နံဥလ႕အပူၚကြံဏ ဖဲတႈအိဥဖွိဥတႈပ႕အံၚအပူၚ ပွၚကဲဥသလံးဘါ တႈအိဥဖွိဥဖိတနီၚ ဘဥသဂ႕ႈ၀ဲဒီး  တႈဆါဖးဒိဥ န႔ဥလီၚ. ပွၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဟဲအိဥ၀ဲဖဲ( ထီဥကေဲဥ)တႈလီႈဟီဥက၀ီၚအပူၚ လ႕အဎံၚဒီး ၀့ႈတကူဥကလံးစိး ကံလိမံဥထ႕ဥ ၅၀ဆံ န႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈဆ႕ကတီႈန႔ဥအခါ မ့ႈ၀ဲသီခါ လူ၀့ဥစ္ အူလဥသြ႔ၚ ကဲသီခါပွၚပ႕ၚဘါဎြၚကေိ အဆ႕ကတီႈဖဲ ၁၉၈၀ နံဥန႔ဥလီၚ’

မိႈစီဆွံမၚရံဎၚ အတႈကရ႕ကရိ ဖံ၀ါ Sr. Vitoria ဟဲဟးကြႈ၀ဲတႈဖဲ ထီဥကေဲဥဟီဥက၀ီၚ မ့ႈ၀ဲတႈလီႈဖဲ ပွၚဘဥတႈဆါအ႕သ့ဥ တဖဥအိဥတႈလီႈန႔ဥလီၚ. အိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈသူဥကညီၚသးကညီၚဒီး လဲၚမၚစ႕ၚ၀ဲ ပွၚဘဥတႈဆါအ႕လ႕ Htaunt Kyant န႔ဥလီၚ.

 Fr Louis U Hla Thwin  ဒီး Sister Victoria  လဲၚကြႈထြဲမၚစ႕ၚ၀ဲ ပွၚကဲဥသလံးဖိသ့ဥတဖဥ ဖဲတႈလီႈ န႔ဥလီၚ.

ထံပူၚလ႕အဎိဏအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဖံ၀ါ Sr.Victoria အတႈဟ့ဥမၚစ႕ၚတႈတခါ န႔ဥလီၚ. တႈအိဥဆိးလ႕ အခိဥဒူးလ႕ အဟးဂီၚသ့ဥတဖဥ ခီဖ်ိလ႕ သီခါအတႈဟံးစုနဲဥက်ဲအဃိ ပွၚဘွီဂ့ၚထီဥက့ၚ၀ဲ ၀ံၚကစီဒီလံ န႔ဥလီၚ.  တႈသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ လ႕ပၚွမၚတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲတႈလ႕ ပသးပ့ၚနီဥတသ့ဘဥ တခါတႈပနီဥ တႈအိဥသ့ဥနီဥတခါ န႔ဥလီၚ’

ပွၚဘဥတႈဆါအ႕သ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥ၀ဲဒဥလ႕ Min Gone သ၀ီဖဲအဘူးဒီး Blessed Grotte တႈလီႈဖဲ ၁၉၈၉ အနံဥန႔ဥဒီး ဖဲမဎါခေီတႈလီႈအံၚန႔ဥ ဟဲအိဥစးထီဥ၀ဲဒဥဖဲ  ၁၉၈၅ အနံဥ  န႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈလီႈအံၚန႔ဥ ပွၚဘဥတႈဆါအ႕သ့ဥတဖဥ ဟဲနုဏလီၚ၀ဲဆူသ၀ီပူၚဖဲ ၁၉၈၉ အနံဥ န႔ဥလီၚ.

 တနံဥဒီးတနံဥ တႈအိဥဖွိဥဒိဥထီဥထီထီဥ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ. ပွၚကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥဖိ သ့ဥတဖဥ ဖဲခရံဏအိဥဖ်ဲဥအဆ႕ကတီႈ အိဥဖွိဥရိဖွိဥ၀ဲဒဥလ႕ ဟံဥတဖ်႕ဥအပူၚဖဲ MinGone သ၀ီ န႔ဥလီၚ. သီဘူဥသီခါဒီး ပွၚမၚဎြၚအတႈဖံးတႈမၚတဖဥ ဟဲ၀ဲဒဥဆူ ပွၚကဲဥသလံး ပွၚဃိးဖိသ့ဥတဖဥ အအိဥအခါ ဘဥ၀ဲတႈညႈဂိႈတႈဆါဒီး သံတ့ႈ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’

Fr. Philip Mg Mg Gyi စံး၀ဲဒဥ လ႕အပူဏကြံဏ ၃၇ န႔ဥအ၀ဲမၚလိ၀ဲ Philosophy ဒီး Theology တႈမၚလိန႔ဥလီၚ. ဆ႕ကတီႈဖဲ အလီၚဘဥမူဒါအဆိကတ႕ႈအခါ လီၚဘဥ၀ဲတႈလီႈဖဲ Payathonzu တႈအိဥဖွိဥတႈပ႕ တပူၚဃီဒီး သီခါ Fr Simon Tin Maung ဒီးအလဲၚတုၚ၀ဲဆူ တႈလီႈဖဲအံၚ န႔ဥလီၚ.

ပလဲၚဒီးပမၚ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥရိဖိွဥလ႕ ပကထုကဖဥတႈ ဖဲတႈလီႈအံၚ န႔ဥလီၚ. ပဝဲသ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥတပူၚဃီဖဲအံၚ လ႕ပကမၚတႈဘူဥတႈဘါ အတႈဖံးတႈမၚအဂီႈ န႔ဥလီၚ. တႈအဝဲန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥ ခရံဏအိဥဖ်ဲဥအခီဥထံးတဖ်ီလ႕ သီခါရွံမိၚတ့ၚမီၚ ဒ္အမ့ႈသီခါဖဲတႈလီႈအ၀ဲန႔ႈဒီး ဎအိဥဝဲဒဥဒီးအီၚဖဲန႔ဥအခါန႔ဥ ဎကဲဒ္ဝဲဒဥပ ပွၚထီဥသီခါတႈမၚလိကေိဖိတဂၚ န႔ဥလီၚ. ဎမ့က့ၚသ့ဥနီဥထီဥလ႕ တႈအိဥသး တႈဆ႕ကတီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဒ္သိးလ႕တႈမံမီႈအသိး လ႕အလဲၚပူၚကြံႈသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ. အခဲအံၚယ ဎဟဲတုၚဝဲဒဥ အခီဥထံးတဘ်ီလ႕ ၃၇ နံဥဝံအလီႈခံယ ဒ္ဎကဘဥကဲဝဲဒဥ တႈလီႈဖဲအံၚအသီခါန႔ဥအဃိ အဝဲဒဥန႔ဥမၚလီၚလးဘဥဝဲဒဥဎသးဒိဥမးလီၚ. တႈဘါဎြၚသရိဏလ႕ အိဥခဲအံၚန႔ဥ ဘဥတႈသူဥထီဥဘွီထီဥက့ၚဝဲလ႕ သီခါ Fr. Edward Win Pe လ႕အမ့ႈသီခါလ႕ အဟဲလီႈဘဥတႈလီႈဖဲအံၚ လ႕အပူၚကြံႈ ၂၀၁၀ တုၚ ၂၀၂၀ နံဥ ဒီး အဝဲန႔ဥ သ့ဥညါဝဲဒဥ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥ ဒီးပွၚကညီလ႕အိဥဝဲဒဥဖဲ တႈလီႈကဝီၚပူသ့ဥတဖဥအံၚ န႔ဥလီၚယ"

St. Mark လ႕ Yemomတႈအိဥဖွိဥန႔ဥ အိဥဝဲဒဥလ႕ ဝ့ႈတကူႈကလံၚထံး မံးလး ၂၀ န႔ဥလီၚ. ကစႈဎ့ဥရွဴးဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚတႈဘါဎြၚသရိဏဖဲ St. Mark တႈအိဥဖွိဥန႔ဥ အိဥဝဲဒဥ မံးလး ၂၀ လ႕ Yemom ဝ့ႈ ကလံၚထံးန႔ဥလီၚ. 

သးခုဒိဥမးလ႕ ထံဥဘဥဝဲပွၚခံကဎၚဎဲႈဆံဃဏဃဏအဟဲပဏဃုသကိးလ႕ တႈဆိဥဂ့ၚ မိႈမၚရံဎၚအလ႕ႈကူၚ ဒီးပဏဃုဝဲသီခါတဆံတပါယ ဒီးဝ့ႈတကူႈလီႈကဝီၚတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖးဒိဥတႈပ႕ တလးပ႕ ႏိုၚအဲစီၚနီၚအ့ ဆိဥဂ့ၚဝဲ လ႕ႈပူၚဂူၚအသီအံၚ န႔ဥလီၚယ မိႈမၚရံဎၚအလ႕ႈကူၚန႔ဥ  အိဥဘူး၀ဲဒီးဘူၚ ကစႈဎ့ဥရွဴးဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚတႈဘါဎြၚသရိဏ ဖဲမဎါခ်ီသဝီယ Yemom တႈအိဥဖွိဥပူၚလ႕ ဝ့ႈတကုႈတႈအိဥဖွိဥကရ႕တႈပ႕ န႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

1 + 5 =