တၚခေံၚလ့ဥ ပွၚစီဆံွစဲဥဂေဴတႈအိဥဖွိဥ သီခါပွၚပ႕တႈကေိခိဥ ဒ္တႈနဲဥက်ဲအသိး   ပွၚစီဆွံအၚနါမိႈကရ႕အကရ႕သ့ဥတႈဖဥ တနံၚအတီႈပူၚ ပဏဖွိဥထီဥအသး ထုကဖဥသကိးတႈ န႔ဥလီၚ.

တၚခေံၚလ့ဥ ပွၚစီဆံွစဲဥဂေဴတႈအိဥဖွိဥ သီခါပွၚပ႕တႈကေိခိဥ ဒ္တႈနဲဥက်ဲအသိး   ပွၚစီဆွံအၚနါမိႈကရ႕အကရ႕သ့ဥတႈဖဥ တနံၚအတီႈပူၚ ပဏဖွိဥထီဥအသး ထုကဖဥသကိးတႈ န႔ဥလီၚ.

အစိကတ႕ႈ တႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥ လုႈထီဥသကိးဝဲတႈလုႈမံဆါ တႈထုကဖဥ၊ တႈသိဥလိ တႈသးဝံဥဒီး အီဥသကိးဝဲ မုႈထူဥတႈအီဥလီၚ.

တႈထံဥနီဥတ႕ႈပီသကိး ဒီးမၚဝဲတႈဘုးမဲ ဒီးတႈဟ့ဥကန႕ၚသ့ဥတႈဖဥ န႔ဥလီၚ.

ဖဲဟါခီ(၄း၀၀)န႔ဥဒိသကိးတႈဂီၚဒီး မၚကတ႕ႈဝဲတႈအမူးန႔ဥလီၚ. မိႈကရ႕အိဥဝဲ(၃၀၀)ဂၚဘ်ဲဥဘ်ဲဥန႔ဥလီၚ

Add new comment

1 + 1 =