တနံၚအံံၚဂီၚခီ(၉း၀၀)အဆ႕ကတီႈ သီခါကရ႕ခိဥလဲၚဝဲဆူ ဎါခဥ       St. Anthonyတႈဘါဎြၚကေိဒီး ထံဥလိဏအိဥသကိးဒီးအသိဖိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈမဲဏမုဏနါဆ႕အပူၚန႔ဥလီၚ.

တနံၚအံံၚဂီၚခီ(၉း၀၀)အဆ႕ကတီႈ သီခါကရ႕ခိဥလဲၚဝဲဆူ ဎါခဥ       St. Anthonyတႈဘါဎြၚကေိဒီး ထံဥလိဏအိဥသကိးဒီးအသိဖိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈမဲဏမုဏနါဆ႕အပူၚန႔ဥလီၚ.

ဝံၚဒီးဟါလီၚခီအဆ႕ကတီႈ ဟ့ဥတႈဆိဥဂ့ၚဆူ ဘါဎြၚကေိအက်ဲနုဏလီၚ အမိးဝး(မုခ္ဝ)ဒီး မၚဝဲတႈအိးထီဥမိးဝး အတႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥလီၚ.

ခဲမုႈဆ့ဥဂီၚခီ(၉း၀၀)န႔ဥ ကမၚန႔ဥဝဲ ပွၚစူႈနဏတႈဖိသ့ဥတဖဥ တႈဒိးန႔ႈ တႈဟ့ဥဆူဥလ႕ နီႈသးစီဆွံဒီး တႈဘူဥထီဥဘါထီဥ မံၚဆါအတႈရဲဥတႈ က်ဲၚန႔ဥလီၚ.

Add new comment

12 + 1 =