ကီႈဖံးလံးပံ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အဃိ ပွၚသံ(၄)ဂၚ ဒီး ဘဥဒိဘဥထံံး၀ဲ အါဂၚ အဂ့ႈ

ကီႈဖံးလံးပံ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အဃိ ပွၚသံ(၄)ဂၚ ဒီး ဘဥဒိဘဥထံံး၀ဲ အါဂၚ အဂ့ႈ

ကီႈဖံးလံးပံ ဟီဥခိဥဟူး၀းပီညါ အကရ႕ကရိ အတႈကြဲးနီႈကြဲၚဃါ အပူၚ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အဒိဥအလဲဥအိဥထီဥ၀ဲ (၇’၀) လီၚန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ဟီဥခိဥဟူးအံၚ အပညိဥတႈလိၚလိၚ လ႕ Abra ဒီး Tayun ကဲထီဥအသး ဖဲလ႕ မုႈသ႕နံၚ ဂီၚခီ (၈း၄၃)အဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ’ တႈလီႈလ႕ အဘဥဒိဘဥထံးအအါကတ႕ႈ ဖဲ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ကီႈဖံးလံးပံ ပွၚကညီအိဥအါကတ႕ႈ၀ဲ Luzon ကီးတႈလီႈ လ႕မုႈႏုၚကလံၚစိးတခီ အပူၚ န႔ဥလီၚ’

ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအံၚ မ့ႈလ႕ အဂံႈသဟီဥဒိဥ၀ဲလဲဥ၀ဲအဃိ ၀့ႈမနံဥလဥ ကလံၚစိးတကပၚ ဒဥလဲဥ ဘဥဒိဘဥထံးက့ၚ၀ဲဒဥ အါအါဂီႈဂီႈလီၚန႔ဥ လ႕ဟီဥခိဥဟူး၀းပီညါ အကရ႕ကရိ အပူၚပွၚမၚတႈဖိတဂၚ စံးကတိၚတဲဖ်ါထီဥက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’

ဟီဥခိဥဟူး၀း၀ဲအံၚ လီၚဂဏဒ္ တႈထိဥ၀းဎဲဏဎီၚအသး အသိးယသတးဒီး ပွၚလ႕အအိဥလ႕ တႈလီႈသ့ဥတဖဥအံၚ အပူၚသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈသုးကြံဏတႈလီႈတႈက်ဲယလ႕၀့ႈမနံဥလဥ အပူၚယလ့ဥမ့ဥအူ သ့ဥတဖဥ ဘဥတႈဆိကတီႈကြံဏအီၚ တႈလီႈလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ Abra တႈလီႈန႔ဥ တႈသူဥထီဥသ့ဥတဖဥ လီၚပွွီဥ၀ဲဟးဂိဥဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒဥယဟီဥခိဥလီၚပွီဥ၀ဲဒဥယဒီး က်ဲသ့ဥတဖဥ လီၚပီွဥဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ခဲကနံဥအံၚ ဒ္ပဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈကစီဥအံၚအပူၚ လ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အဃိ ပွၚသံကြံဏ၀ဲ (၄)ဂၚဒီး ပွၚဘဥဒိဘဥထံး၀ဲ အိဥ၀ဲအါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ’ ထံကီႈခိဥနဥ အသီ Ferdinand Marcos Jr န႔ဥ ဖဲလ႕ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ တႈလီႈအပူၚ တဘ်ီဃီ ကဆွ႕လီၚ၀ဲ ပွွၚမၚစ႕ၚတႈဒီး အတႈအက စႈ ကလဲၚ၀ဲဆူတႈလီႈအံၚလီၚန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ လ႕တႈကစီဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

မ့ႈလ႕ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲအံၚအဃိ ၀့ႈ Vigan အပူၚ ကိဥလိဥနံႈ အတႈသူဥထီဥသ့ဥ တဖဥ လ႕အအိဥ တ့ႈလ႕ တႈစံဥစိၚတဲစိၚ သ့ဥတဖဥ ဟးဂီၚလီၚပွီဥကြံဏ၀ဲဒဥ ဒီး Bantay  တႈဘါ သရိဥ အဒ႕လြဲ တႈလီႈသ့ဥတဖဥ လီၚပီွွွွဥကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ကီႈဖံးလံးပံ န႔ဥ အိဥလိၚလိၚ၀ဲ တႈလီႈလ႕ ပစံးဖံး (Ring of Fire)(မီးကြင္း) တႈလီႈ ဘဥတႈကိး၀ဲ လ႕အသဟီဥဆူဥမး လ႕အဘဥဃး ဒီးဟီဥခိဥဟူး၀ဲတႈလီႈန႔ဥလီၚ’

ဖဲလ႕ အပူၚကြံဏ (၂၀၁၂’၂၀၁၂’၂၀၁၉) နံဥသ့့ဥတဖဥ အပူၚ ဟီဥခိဥဟူး၀ဲ အဒိဥဒိဥလဲဥ လဲဥအိဥထီဥတ့ႈ၀ဲလီၚန႔ဥ အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ တႈကြဲးနီႈကြဲးဃါ အပူၚန႔ဥလီၚ’

Philippines Earthquake Kills four and Injures Dozens

RVA News 27 July 2022

Add new comment

3 + 0 =