ကီႈပဎီၚပူၚ ပကိကီႈဆဥ ကစႈဎ့ဥရွဴးသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ တႈသိဥလိကေိ မၚလၚကပီၚ ဟ့ဥဖိသဥသ့ဥတဖဥ ခိဥဖးဒီး ပဏဖ်ါထီဥဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈသ့တႈဘဥ ဖဲလါနိၚ၀့ၚဘ႕ဥ(၇) သီ၂၀၂၂ (၁၈.၁၁.၂၂)

ပွၚလ႕ အမၚစ႕ၚဆီဥထြဲ ကစႈဎ့ဥရွဴးအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ Sacred Heart Eduaction ( SHE) အံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚကဲဥသလံးဖိလ႕ Australia Catholic Mission (CM) သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

ကီႈပဎီၚပူၚ ပကိကီႈဆဥ ကစႈဎ့ဥရွဴးသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ တႈသိဥလိကေိ မၚလၚကပီၚ ဟ့ဥဖိသဥသ့ဥတဖဥ ခိဥဖးဒီး ပဏဖ်ါထီဥဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈသ့တႈဘဥ ဖဲလါနိၚ၀့ၚဘ႕ဥ(၇) သီ၂၀၂၂

ကီႈပဎီၚပူၚ ပကိကီႈဆဥ ကစႈဎ့ဥရွဴးသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ တႈသိဥလိကေိမၚ၀ဲ တႈမၚလၚကပီၚ တႈဟ့ဥကေိဖိသ့ဥတဖဥခိဥဖးဒီး ဖိသဥသ့ဥတဖဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈသ့တႈတႈဘဥ လ႕အိဥဒီးအ၀ဲသ့ဥသ့ဥတဖဥ

တႈမၚလၚကပီၚ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈပဏဖ်ါထီဥ တႈသ့တႈဘဥဒီး တႈဟ့ဥခိဥဖးသ့ဥတဖဥ အံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥဖဲ ကစႈဎ့ဥရွဴး သးဂ့ၚစီဆွံတုဏ တႈသိဥလိကေိန႔ဥလီၚ။   တႈပဏဖ်ါထီဥ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈသ့တႈဘဥအံၚန႔ဥ စးထီဥ၀ဲဒဥလ႕ တီၚဖုဥဖိကေိဖိသ့ဥတဖဥဒီး တုၚ၀ဲဒဥလ႕ ဎဲႈတီၚကေိဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

မၚ၀ဲတႈလီႈဖဲ ကီႈပဎီၚပူၚ ပကိကီႈဆဥ ကစႈဎ့ဥရွဴးသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ တႈသိဥလိကေိ ဖဲလါနိၚ၀့ၚဘ႕ဥ(၇) သီ၂၀၂၂ အနံၚန႔ဥလီၚ’

၂၀၂၂ - ၂၃ တႈသိဥလိကေိဖိသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏ အိဥ၀ဲဒဥ (၂၀၇) ဂၚန႔ဥလီၚ. ကေိဖိသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥတႈဘူဥတႈဘါတဒ္သိးလိဏသးသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. အါဒဥတက့ႈမ့ႈ၀ဲဒဥ  ပွၚဘါသီခါ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. တႈမၚလၚကပီၚတႈတဘ်ီအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥဖဲ Covid 19 တႈဆါကဲထီဥသး၀ံၚ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီ လ႕ဖိသဥ သ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ. တခ်ဳးဖဲ တႈမၚလၚကပီၚ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ အတႈပဏဖ်ါထီဥ တႈသ့တႈဘဥလ႕ အိဥဒီးအ၀ဲသ့ဥသ့ဥတဖဥ အခါ အဆိကတ႕ႈ မၚလၚကပီၚဆိဥဂ့ၚ၀ဲဒဥ Logo အသီလ႕ ဘဥတႈသူဥလီၚ အီၚဖဲ ကေိကရ႕ႈပူၚ အံၚန႔ဥလီၚ.

Fr. Abraham Shwe Winစံး၀ဲဒဥ -  တႈမၚလၚကပီၚ ကေိဖိသ့ဥတဖဥအမူးအံၚ အတႈပညိဥမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါဖိသဥ သ့ဥတဖဥဒီး ဒ္သိးအ၀ဲသ့ဥ ကသ့ဥညါ နႈပ႕ႈတႈသ့ တႈဘဥလ႕ အိဥဒီးအ၀ဲသ့ဥသ့ဥတဖဥဒီး ဒ္သိးအ၀ဲသ့ဥ ကမၚလဲၚထီဥလဲၚထီ အတႈသ့တႈဘဥ သ့ဥတဖဥလ႕ အိဥဒီးအ၀ဲသ့ဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.       

ဖိသဥသ့ဥတဖဥ  အတႈဟူးတႈဂဲၚ တႈပနီဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈပဏပနီဥအီၚဖဲ တႈဖးလံဏဒ႕း အလီႈန႔ဥလီၚ. တႈရဲဥတႈက်ဲၚအိဥ၀ဲဒဥလ႕ ကပဏပနီဥ၀ဲ ဖိသဥသ့ဥ တဖဥအတႈဟူးတႈဂဲၚအံၚ ကိးမုႈနံဥဒဲး န႔ဥလၚီ. အ၀ဲသ့ဥအတႈပညိဥတႈတိီဏပဏ တႈရဲဥတႈက်ဲၚသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒဥအါမးန႔ဥလီၚ. ဖဲတႈကီတႈခဲ အဆ႕ကတီႈအံၚ တႈသိဥလိအ၀ဲအံၚ လ႕ဖိသဥသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဘဥဘ်ဳးဘဥဖွိဥ၀ဲဒဥ အါမးန႔ဥလီၚ.

 Naw Rose  စံး၀ဲဒဥလ႕             ဖဲအထံဥဘဥ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈတဲပူယ တႈသူဥ၀ံဥသးဆ႕ဒီး တႈဂဲၚကလံဥသ့ဥတဖဥ အခါဘဥသူဥဘဥသး ဒိဥမးန႔ဥလီၚ. ဖိသဥသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီး တႈသူဥဒူသးဒူလ႕ ပဏဖ်ါထီဥ အတႈသ့တႈဘဥသ့ဥတဖဥ  န႔ဥလီၚ. ဖိသဥသ့ဥတဖဥ အတႈမၚလိလဲၚထီဥလဲၚထီန႔ဥ စးထီဥ၀ဲဒဥလ႕ အတႈမၚကဲထီဥလိဥထီဥသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ.  အ၀ဲသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီး တႈပ်ီပ်ီဆွဲဆွဲလ႕ တႈကတိၚသ့ဥတဖဥ စ့ႈကီးန႔ဥလီၚ. တႈမုႈလႈအိဥ၀ဲဒဥလ႕ ဖိသဥဖိသ့ဥတဖဥအံၚ ကဆဲးအိဥဒ္၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ. အိဥဒီးတႈဂုဏက်ဲးစ႕းလ႕ဏသူဥလ႕ဏသးဒီး မၚကဲထီဥတႈဂ့ၚလ႕ တႈအိဥမူခါဆူညါအဂီႈန႔ဥ တက့ႈ န႔ဥလီၚ.

သီခါ Fr. Abraham စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲပွၚလ႕ အရဲဥက်ဲၚ မၚစၚဘဥဃး တႈကူဥဘဥကူဥသ့ တခါအံၚကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ. အ၀ဲစံး၀ဲ ဖိသဥဆံးသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚကေိဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ထံကီႈအဂီႈ တႈမုႈလႈတခါန႔ဥလီၚ.  အ၀ဲစံးကဒီး၀ဲ ပွၚလ႕အႀက႕းစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ စံးဘ်ဳး၀ဲကိးဂၚ ဒဲးန႔ဥလီၚ. စံးဘ်ဳးကဒီး၀ဲ ပွၚလ႕အမၚတႈဖံးမၚ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ တႈမၚလ႕ Australia  Catholic Mission (CM) လီႈခ႕ဥသးအဂီႈ စံးဘ်ဳး၀ဲဒဥ Archdiocese ခီဖ်ိလ႕ တုႈလိဏဒီးပဏပနီဥ၀ဲဒဥ  အမၚတႈကူဥဘဥကူဥသ့တခါအံၚအဃိ အိဥ၀ဲဒီး တႈထုကဖဥဒီး တႈအဲဥတႈကြံ အဃိန႔ဥလီၚ.

ကစႈဎ့ဥရွဴးအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ  Sacred Heart Eduaction ( SHE) န႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ တႈကူဥဘဥကူဥသ့အလီႈတခါန႔ဥန႔ဥလီၚ’ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ လ႕ တႈမၚလဲၚထီဥလဲၚထီ ထံကီႈအဂီႈအံၚ ဘဥတႈသုးက်ဲးရဲဥက်ဲၚ၀ဲဒဥ ခီဖ်ိလ႕ ၀့ႈတကူဥတႈပ႕ခိဥက်႕ဥန႔ဥလီၚ. တႈအံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈအိဥဖွိဥအဂီႈ တႈရဲဥတႈက်ဲၚဖုးကိးဒီး မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲဒဥလ႕ ဖိသဥတႈဟူးတႈဂဲၚ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ အဂီႈန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕ အမၚစ႕ၚဆီဥထြဲ ကစႈဎ့ဥရွဴးအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ  Sacred Heart Eduaction ( SHE) အံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚကဲဥသလံးဖိလ႕ Australia Catholic Mission (CM) သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ၀့ႈတကူဥတလးပ႕ခိဥက်႕ႈ ဟ့ဥ၀ဲတႈခြဲးတႈဎဏဖဲ ၂၀၁၆ နံဥန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ လီႈတခါအံၚ ကဲထီဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈထုးန႔ဥပွၚသူဥပွၚသး တခါန႔ဥလီၚ’ တႈကူဥဘဥကူဥသ့တခါအံၚ အမံၚလ႕အဂၚတခါန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ( Shwe Hin Thar ) န႔ဥလီၚ.  Shwe Hin Thar ( SHE)  တႈကူဥဘဥကူဥသ့အမံၚ တခါအံၚ အခီပညီန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပကိ၀့ႈအတႈပနီဥတခါဒ္အမ့ႈ ( Golden Bird) န႔ဥလီၚ.   Shwe Hin Thar တႈကူဥဘဥကူဥသ့ကေိအမံၚ တခါအံၚန႔ဥ ပွၚ၀့ႈဖိလ႕ တမ့ႈတႈအိဥဖွိဥသ့ဥတဖဥ အါတက့ႈသ့ဥညါ၀ဲ မုဏမုဏနီႈနီႈ န႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

16 + 1 =