Respect တႈပဏကဲတႈန႔ဥ မ့ႈတႈမနုလဲဥ 20’၂’၂၄

Respect တႈပဏကဲတႈန႔ဥ မ့ႈတႈမနုလဲဥ

20’၂’၂၄

တႈပဏကဲလိဏသးန႔ဥ တဘဥဆ႕လိဏသးဒီး ပွၚသးပွႈယ ပွၚဖိသဥ ဘဥလီၚ.

တႈအဆ႕တအိဥစ့ႈကီး၀ဲလ႕ ပွၚအိဥဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့ဒီး ပွၚတႈကူဥဘဥကူဥသ့တအိဥသ့ဥတဖဥ ဘဥလီၚ. တဘဥဆ႕စ့ႈကီး၀ဲဒီး ပွၚလ႕အိဥဒီး တႈစိတႈကမီၚ ဒိဥသ့ဥဖဥ ဘဥလီၚ.

တႈလ႕ တႈပဏကဲလိဏသးန႔ဥ ဘဥအိဥ၀ဲဒဥလ႕  ပွၚတဂၚဒီးတဂၚ အဘ႕ဥစ႕ၚ ကဘဥမ့ႈတႈလ႕ အႀက႕းအိဥ ၀ဲတခါန႔ဥလီၚ.

ပမ့ႈတပဏကဲ ပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥဘဥန႔ဥ ပွၚဂၚစ့ႈကီးတပဏကဲ၀ဲဒဥ ပွၚဘဥလီၚ.

တႈလ႕ပပဏကဲလိဏသးန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ပမ့ႈ၀ဲပွၚလ႕ အိဥဒီးတႈဒိသူဥဒိသးလ႕ ပွၚဂၚအဖီခိဥ ယ မ့ႈ၀ဲဒ္သိး ပပဏကဲပွၚလ႕ အသူဥပွႈသးပွႈဒိဥန႔ႈပွၚ ယ ပွၚလ႕အသးနံဥ ထဲသိးဒီးပွၚသ့ဥတဖဥ ပပဏလုႈပဏပွ႔ၚအ၀ဲသ့ဥဒီး မ့မ့ႈလ႕ ပွၚနီဥဆံးန႔ႈပွၚသ့ဥတဖဥ ပအိဥဒီးတႈသူဥကညီၚသးကညီၚဒီး မၚစ႕ၚအ၀ဲသ့ဥန႔ဥလီၚ. ပမ့ႈမၚ၀ဲ တႈသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ ပစံးပ၀ဲသ့လ႕ ပမ့ႈပွၚလ႕ အိဥဒီးတႈပဏကဲလ႕ ပွၚဂၚသ့ဥတဖဥ အဖီခိဥတဂၚန႔ဥလီၚ. မ္ပပဏပသး တႈပဏကဲလ႕ ပွၚကိးဂၚဒဲး အဖီခိဥန႔ဥတက့ႈ။

Add new comment

13 + 6 =