သးစႈဒီးတႈအိဥဖွိဥကရ႕

ဘဥဃး သးစႈတႈအိဥမူ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈ ကဲဥသလံး သးစႈ တႈကရ႕ကရိန႔ဥ သးစႈတနီၚနီၚ ဆိကမိဥ၀ဲဒဥလ႕ တလိဥ၀ဲဒဥဘဥလီၚ’  မိႈပႈတနီၚနီၚစ့ႈကိီး ဆိကမိဥ၀ဲလ႕ တလိဥ၀ဲဒဥဘဥလီၚ’

ပွၚလ႕ဆိကမိဥလ႕ အႀက႕းအိဥ၀ဲသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကဒိးန႔ဥဘဥ၀ဲ တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥန႔ဥလီၚ’ ပွၚလ႕ဆိကမိဥ၀ဲဒဥလ႕ တလိဥသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥ အ၀ဲသ့ဥအတႈရဲဥတႈက်ဲၚအဂၚကအိဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဘဥဃးတႈဂ့ႈအ၀ဲအံၚ တႈတဲအါကတိၚအါလိဏသး အလီႈတအိဥ၀ဲဒဥဘဥလီၚ’ ပွၚကိးဂၚအိဥ၀ဲဒဥ ဒီးနီႈကစႈတႈရဲဥတႈက်ဲၚ နီႈကစႈတႈခြဲးတႈဎဏ ဒီး နီႈကစႈတႈပဲဏဖးနီၚဖး နီႈကစႈ တႈဃုထ႕အဃိ န႔ဥလီၚ’

ဒ္ပတႈလဲၚခီဖိ်ဘဥအသိး ဆ႕ကတီႈဖဲ ပထီဥသးစႈတႈမၚလိအခါ ပထံဥဘဥ၀ဲဒဥ တႈထံဥအသီ တႈလဲၚခီဖ်ိလ႕အသီ ဒီး ပသ့ဥညါနႈပ႕ႈစ့ႈကီးပ၀ဲဒဥ ပကဘဥမ့ႈ၀ဲဒဥ သးစႈလ႕ အိဥဒီးတႈဂဲၚပ်ဳႈဂဲၚဆးဒီး ပကဘဥအိဥဒီး တႈပ်ီပ်ီဆွဲဆွဲဒီး တႈမုႈလႈလ႕အဒိဥအထီန႔ဥလီၚ’

သးစႈတႈမၚလိန႔ဥ ဒုးအိဥထီဥ၀ဲဒဥ သးစႈခိဥနႈအသီလ႕ ကတီခိဥရိဥမဲ သးစႈဖိသ့ဥတဖဥဒီး ဒုးအိဥထီဥ၀ဲ သးစႈလ႕ အအိဥဒီး တႈဖံးတႈမၚအဂီႈ တႈဂဲၚပ်ဳႈဂဲၚဆး ဒိဥဒိဥအါအါ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

ဒ္ပမ့ႈသးစႈတဂၚအသိး ဆ႕ကတီႈဖဲပမၚတႈလ႕ ဎြၚအဂီႈဒီး တႈအိဥဖွိဥအဂီႈအခါ ပဆိကမိဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈဆ႕ကတီႈလ႕ဏလ႕ပဂီႈဒီး တႈလဲၚထီဥလဲၚထီဥတအိဥ၀ဲဒဥလ႕ပဂီႈဘဥန႔ဥလီၚ’ ပဆိကမိဥ၀ဲဒ္အံၚ ဘဥဆဥ အနီႈနီႈန႔ႈတမ့ႈ၀ဲဒ္အံၚဘဥလီၚ’ လ႕ခံပကက့ၚဒိန႔ႈဘဥ၀ဲ ဎြၚအတႈဆိဥဂ့ၚန႔ဥ လီၚ’

ပွၚလ႕အမၚတႈလ႕ ဎြၚအတႈအိဥဖွိဥအဂီႈတဂၚန႔ဥ  ပထံဥဘဥပ၀ဲဒဥ အ၀ဲသ့ဥအတႈအိဥမူန႔ဥ လ႕ပွဲၚ၀ဲဒီး တႈလဲၚထီဥလဲၚထီဒီး တႈသူဥဖွံသးညီ န႔ဥလီၚ’

ပွၚသးစႈလ႕ အတထီဥ သးစႈတႈမၚလိဘဥတဂၚဒီး သးစႈလ႕အထီဥ သးစႈတႈမၚလိတဂၚန႔ဥ  တႈလီၚဆီအိဥ၀ဲဒဥလီၚ’  တႈလီၚဆီသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ တႈလဲၚခီဖ်ိတဒ္သိး ယ တႈသ့ဥညါနႈပ႕ႈတဒ္သိးဒီး တႈထံဥဆိတဒ္သိး ဘဥသ့သတဖဥန႔ဥလီၚ’  သးစႈကဒဲဒဲ မ့ႈအိဥဒီး တႈနႈပ႕ႈ တႈရ့လိဏမုဏလိဏန႔ဥ ခါဆူညါတႈလဲၚက်ဲအဂီႈ န႔ႈဘ်ဳးန႔ႈဖွိဥ၀ဲဒဥ ဒိဥဒိဥန႔ဥလီၚ’

ပွၚသးစႈလ႕ ဖဲအ၀ဲသ့ဥမ့ႈသးစႈအဆ႕ကတီႈ တရ့လိဏမုဏလိဏဒီးပွၚနီတဂၚယ တထီဥသးစႈတႈမၚလိ နီတမံၚဘဥဒီး အိဥ၀ဲဒဥလ႕ ဟံဥထီဘိန႔ဥ အိဥဒ္၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’ သးစႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ အနီႈကစႈဒီးအီၚန႔ဥ ကဟုကဎဏ၀ဲသ့န႔ဥလီၚ’ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ တႈလဲၚခီဖ်ိသ့ဥတဖဥန႔ဥ တမ့ႈထဲလ႕ အဒိးန႔ႈ၀ဲဒဥလ႕ အမိႈအပႈသ့ဥတဖဥအအိဥဘဥ အဒိးန႔ႈစ့ႈကီး၀ဲဒဥလ႕ အသမူသကိး ပွၚလ႕အခိဥအဃ႕ၚသ့ဥတဖဥအအိဥန႔ဥလီၚ’

အဃိမိႈပႈသ့ဥတဖဥ ပကဘဥပ်ဲပဖိသးစႈသ့ဥတဖဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥ ကဒိးန႔ႈ

သ့ဥညါတႈထံဥဆိဒ္သိးသိးဒီး အသမူသကိးသ့ဥတဖဥ အဂီႈတႈအိဥဖွိဥပူၚ သးစႈတႈအိဥဖွိဥမ့ႈအိဥမ့ႈဂ့ၚယ လ႕တႈဘါဎြၚကေိအဂီႈ တႈဘူဥတႈဘါမ့ႈ အိဥမ့ႈဂ့ၚ ပကဘဥပ်ဲလဲၚသးစႈ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ဒ္န႔ႈမဥဒီး သးစႈသ့ဥတဖဥ ကသ့ဥညါအါထီဥ တႈအိဥဖွိဥတႈအိဥသးဒီး အတံၚသကိးသးစႈ အဂၚသ့ဥတဖဥ တႈဟူးတႈဂဲၚလ႕တႈဖံးတႈ မၚအဖီခိဥန႔ဥလီၚ’ လ႕တႈအိဥဖွိဥအဂီႈ သးစႈန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလ႕ အရ့ဒိဥ အသန႕ဥတခါန႔ဥ ပကဘဥသ့ဥညါနႈပ႕ႈပ၀ဲဒဥန႔ဥလၚီ’

 

Add new comment

11 + 4 =