သးစႈဒီးတႈဖးလံဏဖးလဲႈ အဘ်ဳးအဖွိဥ

သးစႈဒီးတႈဖးလံဏဖးလဲႈ အဘ်ဳးအဖွိဥ

ခ့ခါဆ႕ကတီႈခါအံၚ အါဒဥတက့ႈ ပွၚသူဥဘီဥသးစႈ သ့ဥတဖဥဒီး ပွၚသူဥခ့သးပွႈသ့ဥတဖဥ ဖး၀ဲလံဏလ႕ လီတဲစိအဖီ ခိဥအါ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ.

လ႕တႈတမံၚဂ့ၚတမေိဂ့ၚ ပမ့ႈဖးလံဏလ႕ လီတဲစိအဖီခိဥမ့ႈဂ့ၚ ပမ့ႈဖးလံဏလ႕ လံဏနီႈနီႈ အဖီခိဥမ့ႈဂ့ၚ ပကဘဥလုၚဃူ ဖးလံဏလ႕ ပကဒိးန႔ႈဘဥ တႈကူဥသ့ တႈနႈပ႕ႈ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕အိဥဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့ သ့ဥတဖဥန႔ဥ ဖး၀ဲဒဥလံဏကိးဂၚဒဲး န႔ဥလီၚ. ပွၚလ႕တႈကူဥဘဥကူဥသ့ တအိဥဘဥသ့ဥတဖဥ ဒဥလဲဏန႔ဥ တဖး၀ဲဒဥ လံဏဘဥလီၚ.

ပွၚလ႕အိဥဒီး တႈဖးလံဏဖးလဲႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ တအိဥ၀ဲဒီး တႈကတိၚႀကီတႈဘဥ လ႕တႈမံၚလႈလႈ အိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈဆိကမိဥထံ တႈလုၚဃူသ့ဥညါလီၚတံႈဒီး တႈကတိၚသ့ဥတဖဥ ႀက႕းတဲတႀက႕းတဲ အိဥ၀ဲဒီး တႈဆိကမိဥထံန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕တဖးလံဏ သ့ဥတဖဥန႔ဥ တႈမူးတႈရႈ တႈရ့ႈကီမ့ႈအိဥထီဥတမံၚမံၚန႔ဥ တႈဆိကမိဥထံတအိဥ တႈလုၚဃူသ့ဥညါလီၚတံႈတအိဥဒီး ဆ႕တဲဏ၀ဲ တႈလ႕အဆိအခ့်န႔ဥလီၚ.

တႈမူးတႈရႈ မ့ႈအိဥထီဥတမံၚမံၚန႔ဥ တႈသူဥဂ႕ႈသးဂ႕ႈ တအိဥ၀ဲဒဥဘဥဒီး အိဥ၀ဲဒီး တႈသူဥပ်ံၚသးဖုး တႈသူဥကိႈသးဂီၚ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

5 + 10 =