ပွၚလ႕အလဲၚထီဥလဲၚထီဒီး ပွၚလီၚထုးအတႈဂုဏ က်ဲးစ႕းတဒ္သိးဘဥအသိး အတႈန႔ႈသါစ့ႈကီးတဒ္သိး၀ဲဒဥဘဥ.(၂၆.၇.၂၂)

ပွၚလ႕အလဲၚထီဥလဲၚထီဒီး ပွၚလီၚထုးအတႈဂုဏ

က်ဲးစ႕းတဒ္သိးဘဥအသိး အတႈန႔ႈသါစ့ႈကီးတဒ္သိး၀ဲဒဥဘဥ.(၂၆.၇.၂၂)

ပ၀ဲသ့ဥပပွၚသးစႈဖိသ့ဥတဖဥ တႈအိဥသးတဒ္သိး ဘဥအိဥ၀ဲ အါမံၚအါမေိန႔ဥလီၚ. တႈအ၀ဲအံၚ တမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈထူးတႈတီၚ သ့သတဖဥအဃိဘဥ’ မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ ပ၀ဲသ့ဥပတႈဆိကမိဥယပတႈ မုႈလႈသ့ဥတဖဥ အဃိန႔ဥလီၚ’ ဒ္ပွၚသူဘဥက်ိဥစ့အသိး ပသူမ့ႈ တသ့ဘဥန႔ဥ တႈအ၀ဲအံၚ တမ့ႈပတႈအိဥမူဒီတစိၚ အဂီႈဘဥ’

ပ၀ဲသ့ဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ဆ႕ကတီႈခါအံၚ အါဒဥတက့ႈ ပသူ၀ဲ လီတဲဆိယ( Social media) ကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ ပတႈန႔ႈ သါတဒ္သိးဘဥလီၚ. ဘဥမနုအဃိလဲဥန႔ဥ  ပွၚတနီၚနီၚ ဃုဖး၀ဲ လံဏလ႕(Social media) အပူၚန႔ဥလီၚ.ဘဥဆဥတနီၚနီၚ မၚလ႕ဏ ဂီၚ၀ဲတႈဆ႕ကတီႈလ႕ (Social media) အဖီခိဥန႔ဥလီၚ. ပွၚလ႕ အိဥဒီးတႈမုႈလႈဒိဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ သူဥအိဥသးအိဥ၀ဲဒဥဒီး ဃု၀ဲ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီအက်ဲန႔ဥလီၚ. ပွၚလ႕အိဥဒီး တႈမုႈလႈစွၚသ့ဥ တဖဥန႔ဥ အပဏ၀ဲအသူဥအသးအါလ႕ တႈကီတႈခဲ တႈႀတီမၚ တံဏတဏအပူၚန႔ဥလီၚ.

ထဲလ႕ပတႈမုႈလႈတဒိဥဘဥအဃိ ပတႈလဲၚထီဥလဲၚထီတအိဥ ဘဥန႔ဥတမ့ႈ၀ဲဒဥဘဥလီၚ. ပတႈဆိကမိဥမ့ႈတဒိဥတထီဘဥန႔ဥ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီစ့ႈကီး အိဥထီဥဒီးပွၚတသ့ဘဥလီၚ. တႈလ႕ တႈမုႈလႈန႔ဥ ပပဏပနီဥလ႕အလီၚတံႈ ဒ္အမ့ႈ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီယ တႈလီၚထုး တသ့၀ဲဒဥဘဥလီၚ. တႈလဲၚထီဥ လဲၚထီ စ့ႈကီးတဘ်ီတခီဥ ပထိဥသႀတီၚ၀ဲဒဥ တႈလီၚထုးဒီး တႈန႔ႈတႈအဘ်ဳးအဖွိဥ တသ့၀ဲဒဥဘဥလီၚ. ပတႈအိဥမူစ့ႈကီး တခ်ဳးဖဲ ပအိဥဒီးတႈကတဲဏကတီၚပဏပသးန႔ဥ ပတုၚဘဥဆူ မုႈနံၚကတ႕ႈသ့၀ဲဒဥလီၚ. မူခိဥထံလ႕အခဥန႔ဥ ပွၚတအိ၀ဲဒဥ ကိးဂၚဒဲးဘဥလီၚ. လ႕ပွၚအိဥဒီး တႈဂုဏက်ဲးစ႕းသ့ဥတဖဥအဂီႈ တႈလဲဏတပ်ဏတႈယတႈဆဲးခံန႔ဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥအဂီႈ တံၚသကိး လ႕အဂ့ၚ န႔ဥလီၚ. ဆ႕ကတီႈဖဲ ပပိဏက်ဲလ႕ အဘဥအခါ ပနႈဟူဘဥ၀ဲဒဥ ပွၚဂၚအတႈနံၚဘဥဖဥလဲ ပွၚန႔ဥလီၚ. တႈအ၀ဲန႔ႈ န႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပခိဥပဃ႕ၚပွၚတ၀႕ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

10 + 6 =