ပမ့ႈထံဥပွၚလ႕အတႈပႈသးမ့ႈအိဥဝဲဒဥ (၇)ထံဥအံၚန႔ဥ ပကဘဥပဏ တ့ႈကြံဏဝဲဒဥအီၚန႔ဥလီၚ.

ပမ့ႈထံဥပွၚလ႕အတႈပႈသးမ့ႈအိဥဝဲဒဥ (၇)ထံဥအံၚန႔ဥ ပကဘဥပဏ တ့ႈကြံဏဝဲဒဥအီၚန႔ဥလီၚ.

 

(၁) ပွၚလ႕အတႈပဏသးဒီး အတႈအိဥသးတဂ့ၚဝဲတဂၚဘဥ

(၂) ပွၚလ႕အအဲဥဝဲတႈမူတႈဘွီးတဂၚ

(၃) ပွၚလ႕အအိဥဒီးတ႕မိႈန႔ဥသးလီတဂၚ

(၄) ပွၚလ႕အတစိကမိႈတႈလ႕အပွၚဟံဥဖိဃီဖိဘဥတဂၚ

(၅) ပွၚလ႕အအဲဥဝဲတဂ့ၚတဝဲတဂၚ

(၆) ပွၚလ႕အမဲဥသးအါတဂၚ

(၇) လ႕ခံကတ႕ႈမ့ႈပွၚလ႕အက႕ဥတဂၚန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕ပအဲဥဝဲတဂၚ အတႈပဏသူဥပဏသးသ့ဥတဖဥမ့ႈတအိဥဝဲဘဥန႔ဥ ပမ့ႈဝဲပွၚအကလၚဂ့ၚဝဲတဂၚန႔ဥလီၚ. အဃိပကဘဥပဏကဲအီၚဒ္န႔ဥအသိး ပကဘဥအဲဥဝဲအီၚလ႕ပသးဒီဖ်႕ဥန႔ဥလီၚ.

ပွၚသးစ႕ႈဖိလ႕အကစ႕ဟံဥစ႕ဃီသ့တဖဥဧ႕ ပမ့ႈကြႈဃုပွၚလ႕ အကလဲၚဃုဏတႈဒီးပွၚန႔ဥ အစိကတ႕ႈ ပကဘဥအိဥဝဲတႈဒီး တႈပဲဏထထံနီၚဖးလီၚ. ပတအိဥဝဲတႈဒီး တႈပဲဏထံနီၚဖးဘဥဒီး ပမ့ႈမၚန႔ႈဘဥဝဲပွၚသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ ပကသ့ညါလီၚပသးလ႕ ပတုၚ ဝဲလ႕တႈကီတႈခဲအပူၚလံန႔ဥလီၚ.

Add new comment

5 + 12 =