တႈအဲဥလ႕အအိဥဒီး မုႈနံၚလ႕အအိဥဒီးအလုႈအပွၚ့သ့ဥတဖဥ

တႈအဲဥလ႕အအိဥဒီး မုႈနံၚလ႕အအိဥဒီးအလုႈအပွၚ့သ့ဥတဖဥ

ဖဲတႈကိႈအကတီႈ ပွၚစံး၀ဲလ႕တႈကိႈနဥ့လီၚ’ ဖဲတႈကိႈအကတီႈ တဖ်းမဲဏအပူၚ မူခိဥမ့ႈစူၚဒီး ပွၚဒိးနဥ့ဘဥက့ၚတႈခုဏလီၚ၀ဲနဥ့လီၚ’ တႈကိႈတႈဂီၚမ့ႈတအိဥ ပကအိဥဒီးတႈမုဏတႈခုဥနဥ့လီၚ’

ပွၚတဂၚလ႕အအိဥဒီး တႈသူဥလီၚဘွံးသးလီၚဘွံးအကတီႈ ပမ့ႈလဲၚဒီး ဒုးအီအီၚလ႕ထံခုဏတလီခီဒီး အတႈဘွံးတႈတီၚ ကလီၚမဏကြံဏ၀ဲနဥ့လီၚ’

တႈအဲဥတႈကြံဏ ကဟဲဃုဏဒီးတႈမုဏတႈခုဥနဥ့လီၚ’ တႈအဲဥတႈကြံ မ့ႈတႈလ႕အဘဥဃးဒီးပွၚကိးဂၚဒဲး နဥ့လီၚ’ မိႈပႈသ့ဥတဖဥ ဟ့ဥလီၚ၀ဲအတႈအဲဥတႈကြံ ဆူပ၀ဲသ့ဥကိးဂၚဒဲးအအိဥနဥ့လီၚ’

လီၚဆီဒဥတႈ မိႈအတႈအဲဥ ပထိဥသႀတီၚအီၚဒီးတႈအဂုႈအဂၚ တသ့၀ဲနီတမံၚဘဥနဥ့လီၚ’ မိႈမ့ႈပွၚလ႕အတူဥဆါအသးနဥ့လီၚ’ ဟံဥဖိဃီဖိတဒူဥ လ႕အအိဥဒီးတႈအဲဥတႈကြံအံၚ ကသ့ဟ့ဥလီၚကဒီးတႈအဲဥတႈကြံ ဆူပွၚဂၚအအိဥနဥ့လီၚ’

ပဟ့ဥလီၚပဟံဥဖိဃီဖိလ႕ တႈအဲဥမ့ႈတနဥ့ဘဥဒီး ပတသ့ဟ့ဥတႈအဲဥဆူပွၚဂၚအအိဥ အလီႈတအိဥ၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’

ပတႈရ့တံၚရ့သကိး မ့ႈတႈအရ့ဒိဥလ႕ ပတႈအိဥမူအပူၚစ့ႈကီးနဥ့လီၚ’ ပမ့ႈအိဥမူလ႕တႈမ့ႈတႈတီအပူၚဒီး ပကဒိးနဥ့တံၚသကိးလ႕အဂ့ၚ၀ဲနဥ့လီၚ’ ပအိဥမူထဲတဂၚဧိၚတသ့၀ဲဘဥဒီး ပကဘဥအိဥ၀ဲဒီးတႈရ့တံၚရ့သကိး နဥ့လီၚ’

 

Add new comment

1 + 2 =