က်ဲ (၇) ဘိလ႕နကအိဥဒီးတႈသူဥဖွံ

က်ဲ (၇) ဘိလ႕နကအိဥဒီးတႈသူဥဖွံ

(၁) ရ့လိဏနသးဒီးဎြၚ

(၂) သးဟ့ပွၚနီတဂၚတဂ့ၚ

(၃) သူဥကိႈသးဂီၚတႈလ႕ ခဲဂီၚခဲမုႈဆ့ဥအဂီႈတဂ့ၚ

(၄) ပကဘဥအိဥမူဎိဎိဖိ

(၅) မုႈလႈတႈလ႕ ပွၚဂၚအအိဥတဂ့ၚ ထဲးဂံႈထဲးဘါဒီး သူပနီႈကစႈပဂံႈပဘါတက့ႈ

(၆) ဟ့ဥတႈလ႕ တႈသးအိဥအပူၚတက့ႈ

(၇) ဂံႈတႈဆိဥဂ့ၚလ႕အဘဥနၚ

Add new comment

15 + 0 =