တႈကတိၚလ႕ ပိဏမုဥဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈ (18.1.22)

  1.  

                                                                   တႈကတိၚလ႕ ပိဏမုဥဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈ

 

  1.  
  2.  

၂’ ပကဘဥပဏပသးဖွံဖွံ ပကဘဥမၚသူဥဖွံသးညီလီၚပနီႈကစႈအသး

၃’ ပကဘဥကြႈတႈလ႕ ပနီႈကစႈအဂီႈ

၄’ ပကဘဥအိဥဃံဃံလၚလၚ

၅’ပကဘဥမ့ႈပွၚလ႕အိဥဒီး နီႈကစႈတႈဖံးတႈမၚတဂၚ တႈဖံးတႈမၚတခါန႔ဥ အဒိဥမ့ႈဂ့ၚအဆံးမ့ႈဂ့ၚ အစွၚကတ႕ႈ ပတႈဖံးတႈမၚလ႕ပကန႔ႈ ဘဥတႈမဘူးအလဲ ကဘဥအိဥ၀ဲဒဥတခါ န႔ဥလီၚ’

၆’ လ႕ပွၚတႈကတိၚအဃိ ပတဘဥမၚလီၚပမဲဏထံတဂ့ၚ

၇’ ပွၚမ့ႈတပဏလုႈပဏပွ့ၚပွၚမ့ႈတဟံပွၚတႈအရ့နီတဂၚဘဥဆဥ ပကဘဥအိဥဒီး တႈပဏလုဏပဏကဲလီၚပနီႈကစႈအသး န႔ဥလီၚ’

၈’ ပတဘဥသနံဏပသးလ႕ပွၚနီတဂၚတဂ့ၚ ပတဘဥသုပွၚဂံႈပွၚဘါတဂၚ

၉’ တႈကတိၚလ႕ အဘ်ဳးတအိဥသ့ဥတဖဥဒီးတႈကတိၚလ႕အဘ်ဳးတအိဥ တႈဖံးတႈမၚလ႕အဘ်ဳးတအိဥသ့ဥတဖဥ ပကဘဥမၚလ႕ဏဂီၚ ပတႈဆ႕ကတီႈလ႕အိဥဒီးပွၚသ့ဥတဖဥန႔ဥတဂ့ၚ

၁၀’ လ႕တႈတမံၚလႈလႈအပူၚ ပကဘဥအိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈနံၚကမြံ ထီဘိန႔ဥလီၚ’

 

 

Add new comment

6 + 2 =