Wednesday 9th   week of Ordinary time မၚကူး ၁၂း ၁၈ -၂၇ တႈတ့တႈဖ်ီလ႕ခံကတ႕ႈ အတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအမုႈနံၚ. 7th , June , 2023

Wednesday 9th   week of Ordinary time

မၚကူး ၁၂း ၁၈ -၂၇

တႈတ့တႈဖ်ီလ႕ခံကတ႕ႈ အတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအမုႈနံၚ.

7th, June , 2023

တနံၚအံၚလ႕ တႈဖးလံဏစီဆွံ တိၚဘံဥဎဥ အပူၚပထံဥဘဥ၀ဲလ႕ တိၚဘံဥဎဥ အိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚန႔ဥလီၚ. မ့ႈလ႕အအိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚအဃိ အ၀ဲဃ့ထုကဖဥတႈ ဆူကစႈဎြၚအအိဥန႔ဥလီၚ.

ဖဲန႔ဥပိဏမုဥအိဥ၀ဲတဂၚလ႕ အမံၚမ့ႈ၀ဲ Sarah လ႕အထီဥပွႈတ့ႈလံ၀ဲ ႏြံဘ်ီလံန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥသနဏက့ အထီဥပွႈဒီး အ၀ၚႏြံဂၚလ႕ဏ တခ်ဳးလ႕အအိဥဃုဏတပူၚဃီဒံးဘဥန႔ဥ သံကြံဏ၀ဲႏြံဂၚလ႕ဏန႔ဥလီၚ.

စးထီဥဖဲန႔ဥ အ၀ဲမုဥစ့ႈကီး ဂုဏက်ဲးစ႕း ဃ့ထုကဖဥတႈဆူ ဎြၚအအိဥ သပွႈပွႈန႔ဥလီၚ. ဒ္းတိၚဘံဥဎဥ အတႈကီတႈခဲ တႈတူႈဘဥခီဥဘဥအိဥ၀ဲအသိး ဃ့ထုကဖဥဆူဎြၚ ဒ္သိးကပူၚဖ်ဲးဘဥဒီး အတႈကီတႈခဲအသိး Sarah စ့ႈကီး ဂုဏက်ဲးစ႕း ဃ့ထုကဖဥဆူ ဎြၚဒ္သိး အ၀ဲမုဥကပူၚဖဲ်းဘဥဒီး အတႈကီတႈခဲယတႈသံအလီႈအသိးန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲသ့ဥခံဂၚလ႕ဏ အတႈထုကဖဥ ဘဥတႈနႈဟူအီၚဒီး ဘဥတႈမၚပူၚဖ်ဲးအီၚလ႕ အတႈကီတႈခဲ အတႈတူႈဘဥသ့ဥတဖဥ ဒီး ဎြၚဆွ႕လီၚ၀ဲ ကလူး the Archangel Raphael ဆူအ၀ဲသ့ဥအအိဥ္န႔ဥလီၚ.

တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ တႈမၚလိလ႕ ပဂီႈ ဒ္သိးပအိဥဒီး တႈစူဏတႈလ႕ဎြၚပူၚ ဒ္လဲဥဒီး ပကဘဥဃ့ထုကဖဥတႈလ႕ ပတႈသးဂ႕ႈသးက်႕ၚအပူၚန႔ဥလီၚ.

လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲလ႕ ပွၚစၚဒုၚကဲဖိသ့ဥတဖဥ သံကြႈ၀ဲကစႈခရံဏဒီး ကစႈခရံဏက့ၚစံးဆ႕က့ၚအ၀ဲသ့ဥလ႕ ဎြၚန႔ဥတမ့ႈ၀ဲ ပွၚသံသ့ဥတဖဥ အဎြၚဘဥယမ့မ့ႈတခီမ့ႈ၀ဲပွၚမူသ့ဥတဖဥ အဎြၚန႔ဥလီၚ.

ပမ့ႈစံးလ႕ တႈကတိၚလ႕အဂၚန႔ဥ ပတႈအိဥမူလ႕ အိဥ၀ဲဒ္အမ့ႈနီႈခိဒီး နီႈသးခံမံၚအံၚ ဖဲပနီိႈခိသံ၀ဲ၀ံၚအလီႈခံ ပနီႈသးတခီအိဥမူ၀ဲ လီၚထူလီၚဎိဏန႔ဥလီၚ.

ကစႈခရံဏစံးတႈကတိၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပွၚစၚဒူၚကဲသ့ဥတဖဥ လ႕လံဏစီဆွံပူၚ ဎြၚတႈသိဥတႈသီသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕အတနႈပ႕ႈ၀ဲခဲလ႕ဏဘဥအဃိ အ၀ဲသ့ဥတနႈပ႕ႈ၀ဲ တႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚဘဥဒီး သမ႕ကြံဏ၀ဲကစႈခရံဏ အတႈတိၚန႔ဥလီၚ.

တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ တႈဂဲၚပူလ႕ အမ့ႈ၀ဲ ပွၚပိဏမုဏလ႕ အိဥဒီအ၀ၚႏြံဂၚ အတႈဂ့ႈတႈက်ိၚအံၚ ဒုးသ့ဥနီဥထီဥက့ၚ၀ဲပွၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ Sarah အတႈဂ့ႈတႈက်ိၚလ႕ ပဖးဘဥလ႕ လံဏစီဆွံ အခီဥထံးတဘ့ဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

ပစူဏနဏ၀ဲကစႈခရံဏ အတႈကတိၚလ႕ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ကစႈခရံဏသံ၀ံၚအလီႈခံယ အတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚန႔ဥ ပွၚလ႕အအိဥဒီး တႈစူဏတႈနဏသ့ဥတဖဥဂီႈ ကစႈခရံဏအ႕ဥလီၚပွၚလ႕ ဖဲပသံ၀ံၚအလီႈခံ ပကဒိးန႔ႈဘဥ တႈမူအထူအဎိဏ လ႕ကစႈဎြၚ ကတဲဏကတီၚပဏန႔ဥ၀ဲ လ႕ပဂီႈန႔ဥလီၚ.

Add new comment

5 + 1 =