Thursday 9th week of Ordinary time မၚကူး ၁၂း ၂၈-၃၄ တႈမၚလိဏအဒိဥကတ႕ႈခံထံဥ 8th , June , 2023

Thursday 9th   week of Ordinary time

မၚကူး ၁၂း ၂၈-၃၄

တႈမၚလိဏအဒိဥကတ႕ႈခံထံဥ

8th, June , 2023

လ႕တႈဖးလံဏစီဆွံ တ႕တဘ့ဥအပူၚ ပထံဥဘဥ၀ဲလ႕ တိၚဘံဥဎဥ န႔ဥ အပႈ တိၚဘံဥ ဆွ႕လီၚအီၚဆူ Persia  ထံကီႈ ဒ္သိးအကလဲၚစူးဖွိဥ ထ႕ဖွိဥက့ၚစ့သ့ဥတဖဥ လ႕အပႈအဂီႈန႔ဥလီၚ. အပႈဆွ႕လီၚအီၚ ဆူထံကီႈန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ တိၚဘံဥဎဥ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒီး Sarah န႔ဥ တနံၚအံၚ ပထံဥဘဥ၀ဲလ႕ တႈဖးလံဏစီဆွံ အခီဥထံးတဘ့ဥ အပူၚန႔ဥလီၚ.

Sarah အပႈဟ့ဥပလီႈ၀ဲ တိၚဘံဥဎဥ လ႕အဖိမုဥအဂ့ႈ ပွၚတဂၚလႈလႈလ႕ အဒိးတ့ဒီဖ်ီအသးဒီး အဖိမုဥန႔ဥ ပွၚကလၚတဂ့ၚနီတဂၚဘဥအဂ့ႈ ဘဥဆဥသနဏက့ တိၚဘံဥဎဥ န႔ဥအ၀ဲဆဲးဂုဏက်ဲးစ႕း၀ဲလ႕ ကဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသးဒီး Sarah န႔ဥလီၚ.

လံဏစီဆွံ အဆ႕ဖိလ႕အကတ႕ႈတဆ႕အံၚ လ႕ခံကတ႕ႈ အ၀ဲသ့ဥနီဒီမါ၀ၚခံဂၚ ဃ့ထုကဖဥတႈဆူဥဆူဥ လ႕တႈသူဥအိဥသးအိဥ တႈသူဥတုၚလီၚသးတုၚလီၚအဃိ န႔ဥလီၚ.

တနံၚအံၚ ပထံဥဘဥကဒီးလ႕ လံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚ ပွၚသ့လံဏတႈသိဥတႈသီသ့ဥတဖဥ ဂုဏက်ဲးစ႕း ထုးထီဥတႈသံကြႈ လ႕ကသံကြႈကစႈခရံဏ ဘဥဆဥသနဏက့ တဘ်ီအံၚ ကစႈခရံဏအတႈစံးဆ႕န႔ဥ မၚအိဥဘွီဥကြံဏအ၀ဲသ့ဥန႔ဥလီၚ.

တနံၚအံၚ ကစႈခရံဏစံးဘဥ ပွၚသ့လံဏတႈသိဥတႈသီသ့ဥတဖဥဒီး ပ၀ဲသ့ဥတဖဥလ႕ ပကဘဥအဲဥပကစႈဒီး ပဎြၚ လ႕ပသူဥဒီဖ်႕ဥသးဒီဖ်႕ဥအပူၚ ဒီးပကဘဥအဲဥ ပွၚလ႕အိဥလ႕ ပခိဥပဃ႕ၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ တႈမၚလိဏအဒိဥကတ႕ႈ ခံထံဥဒီး တႈခံထံဥအံၚ လဲၚသလဲၚအသးထီဘိန႔ဥလီၚ. ပမ့ႈအိဥမူလ႕ တႈမၚလိဏ အဒိဥကတ႕ႈခံထံဥအံၚ အပူၚန႔ဥ ပမ့ႈအိဥမူ လ႕တႈမ့ႈတႈတီ တႈတီတႈလိၚ အပူၚဒီး ပမ့ႈဒိကနဥ လူၚပိဏထြဲ ဎြၚ အတႈသိဥတႈသီခံထံဥအံၚန႔ဥ ပတထံဥဘဥတႈကီတႈခဲ ပတတုၚဆူ တႈဟးဂီၚအပူၚဘဥအမဲဏညါ လ႕ဎြၚအမဲဏညါန႔ဥ ပကမ့ႈ၀ဲ အဖိမုဥ ဖိခြါသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

14 + 2 =