အိဥဒီးတႈစူဏတႈနဏလ႕ဎြၚအပူၚထီဘိတက့ႈ’ (၂၃’၁၁’၂၀၂၂)

Wednesday   34th     week In ordinary time.

23rd  Nov. 2022

Lk 21: 12 -19

ကစႈခရံဏစံးဘဥတဲဘဥတ့ႈလံ တႈရွဲရွဲပ်ီပ်ီ တႈလ႕ ပွၚလ႕ပိဏထီဥအခံသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကထံဥဘဥ၀ဲ ကတုႈဘဥခီဥဘဥ၀ဲ ကလဲၚခီဖ်ိဘဥ၀ဲ တႈမၚအ႕မၚနး တႈလ႕ ဟံဥဖိဃီဖိအပူၚမ့ႈဂ့ၚ တႈကရ႕ကရိအပူၚမ့ႈဂ့ၚန႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥသနဏက့ အ၀ဲအ၀ဲစံးဘဥတဲဘဥ တ့ႈစ့ႈကီးလံ တႈလ႕ တႈနးတႈဖွီဥ တႈမၚအ႕မၚနး ဒ္န႔ဥသ့ဥတဖဥ ကသ့လဲၚခီဖ်ိကြံဏလ႕ တႈသးစြံပူၚ လ႕တႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးအပူၚန႔ဥ အ၀ဲစံးတ့ႈ၀ဲန႔ဥလီၚ’

တနံၚအံၚ ပမၚလၚကပီၚ၀ဲ ဒ္အမ့ႈပွၚစီဆွံယ ပွၚဒူပွၚဃိၚယပွၚအိဥသဘ်႔မုဥ ပွၚစီဆွံမုဥ ကဲဥသရ့အဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’

အ၀ဲမုဥအိဥဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ပွၚထူးပွၚတီၚ ပွၚတႈလီႈတႈလးအိဥ အဟံဥဖိဃီဖိအက်ါတဂၚ၀ံၚ အ၀ဲမုဥမ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အဖ်ိထီဥတႈမၚလိလ႕ လ႕အဘဥဃးဒီး တႈလ႕အဘဥဃးဒီး ပွၚလ႕အဃုသ့ဥညါတႈအဂ့ႈ  တဂၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲအ၀ဲမုဥအသးနံဥအိဥ၀ဲ (၁၈)”(AD ၁၇၃”၂၃၈) နံဥအခါ အ၀ဲမုဥဘဥတႈကိးအီၚလ႕ အကမၚတႈလ႕ (အင္ပါဎာ ဆီမီနူ) အပီဥရီတဂၚ အသိးန႔ဥလီၚ’ ပွၚခရံဏဖိအါဂၚသ့ဥတဖဥ ထီဒါအီၚဒီး ဘဥတႈမၚနးမၚဖွီဥအီၚဒီး ဘဥတႈမ႕အီၚလ႕ ကဘူဥထီဥဘါထီဥ၀ဲ ကစႈဎြၚ လ႕အတမ့ႈကစႈဎြၚနီႈနီႈဘဥဒီး ဘဥတႈပဏထီဥတႈကမဥလ႕ အလိၚန႔ဥလီၚ’

ကစႈပၚတခီ မ့ႈလ႕အ၀ဲမုဥ မ့ႈပွၚလ႕အဖ်ိစိလ႕ အတႈကူဥဘဥကူဥသ့အဃိ ကစီၚပၚ ဆွ႕က့ၚအ၀ဲမုဥလ႕ ပွၚရိမ့ၚဖိ လ႕ထံဂၚကီႈဂၚသ့ဥတဖဥ အတႈစူဏတႈနဏအပူၚန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥသနဏက့ အ၀ဲမုဥကတိၚဂ့ႈလိဏသးဒီးအီၚ အ၀ဲမုဥမၚန႕ၚတႈအဃိယ အ၀ဲမုဥအတႈကတိၚ မ့ႈတႈကတိၚလ႕ အလုႈအပွ႔ၚအိဥန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ ကစီၚပၚအမဲဏညါန႔ဥလီၚ’

လ႕လီႈခံ တကဎီကဎီန႔ဥ (ဧကရာဇ္ အနီႈပၚမုဥ)န႔ဥ နႈဟူဘဥ၀ဲ အကစီဥဒီး နီႈပၚမုဥဒီး ပွၚသုးဖိသ့ဥတဖဥ လဲၚဟး၀ဲဆူ အအိဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲနီႈပၚမုဥဒီး အခ့အပွၚသ့ဥတဖဥ လဲၚတုၚ၀ဲဒီး မ့ႈလ႕ပွၚစီဆွံမုဥ ကဲဥသရ့န႔ဥ အ၀ဲကတိၚဟ့ဥဆဥထီဥတႈအဃိ  အ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ဏ ကဲထီဥက့ၚ၀ဲ ပွၚစူဏနဏတႈဖိခဲလ႕ဏ၀ံၚ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈသ့စီ တႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ’

မ့မ့ႈလ႕ကစီၚပးတခီ အသူဥထီဥသးဖ်ိတႈ၀ံၚ က်ီတဲဏကြံဏ၀ဲ ပွၚစီဆွံ ကဲဥသရ့ အကိဏဖိန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲမုဥအနီႈခိတခီ ဘဥတႈစိဏဆွ႕အီၚဒီး ခူဥလီၚဘ်႕လီၚအီၚလ႕  (ဆီနာရီ) ကစ႕ႈဒီခိဥန႔ဥလီၚ’ လ႕ခံ တႈလီႈဖဲန႔ဥ ဘဥတႈဎူးဎီဥပဏကဲ မၚလၚကပီၚ အ၀ဲမုဥဒီး  ဘဥတႈသူဥထီဥ၀ဲ တႈဘါဎြၚသရိဏဒီး ရသ့ဥအကေိဖဲန႔ဥလီၚ’

လ႕ညါလံၚလံၚ ပွၚခရံဏဖိအတႈစူဏတႈနဏန႔ဥ ဘဥတႈမၚအ႕မၚနးယဘဥတူႈဘဥတႈမၚအ႕မၚသီအီၚ လံၚန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚ လ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံအပူၚစ့ႈကီး ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲဒီး တႈလီၚပ်ံၚလီၚဖုးယ တႈဘူဥတႈဘါအ ခိဥအနႈတနီၚ သ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈစံးအ႕စံးသီအီၚ ဘဥတႈဒုးဒြဲဥအီၚတဖဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလ႕ အတဒုးနဲဥ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ လ႕က်ဲတဂ့ၚတဘဥဘဥန႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥသနဏက့ ပွၚအိဥဒံး၀ဲတနီၚလ႕ အမၚတႈလ႕ တႈကဲဘ်ဳးကဲဖွိဥလ႕ ပွၚအါဂၚသ့ဥတဖဥအဂီႈ န႔ဥအိဥ၀ဲဒဥဒံးန႔ဥလီၚ’ ပါပါဖရဥစ့ဥစံး၀ဲလ႕ ပွၚတဂၚ အတႈအိဥမူန႔ဥ အိဥ၀ဲလ႕ ဘုဥထူဥဒီး နီဥသ့ဥတဖဥ အကဆူးပူၚဘဥဆဥသနဏက့ ဒ္သိးကဒိးန႔ႈဘဥ တႈခ်ံလ႕အဂ့ၚကတ႕ႈန႔ဥ တႈလီႈအိဥ၀ဲတခါ လ႕အဂီႈထီဘိန႔ဥလီၚ’ အဃိပါပါစံး၀ဲဒီး ဟ့ဥသဆဥထီဥ အဖိအလံၚလ႕ အိဥဒီးတႈစူဏတႈနဏလ႕ ဎြၚအပူၚထီဘိန႔ဥတက့ႈ’

 

Add new comment

11 + 4 =