ပအဲဥပွၚလ႕အအဲဥပွၚန႔ဥ မ့ႈတႈညီလီၚ. ဘဥဆဥ ပကအဲဥပဒုဥပဒါန႔ဥ ပအဲဥပန႔ႈဧါ.

တႈကြႈဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ

ဎိၚဟဥ ၁၅း၉-၁၇

၁၄-၅-၂၀၂၂

ပအဲဥပွၚလ႕အအဲဥပွၚန႔ဥ မ့ႈတႈညီလီၚ. ဘဥဆဥ ပကအဲဥပဒုဥပဒါန႔ဥ ပအဲဥပန႔ႈဧါ.

Add new comment

5 + 14 =