ပမ့ႈတသ့ဥညါတႈကမၚတႈဒဲးဘးဘဥန႔ဥ ပကသ့ဥညါလီၚပသးလ႕ပအိဥဒီးတႈကမဥတႈဒဲးဘးဘဥ.

Daily Reflection – Mark 2:13-17
15 January 2022
ပမ့ႈတသ့ဥညါတႈကမၚတႈဒဲးဘးဘဥန႔ဥ ပကသ့ဥညါလီၚပသးလ႕ပအိဥဒီးတႈကမဥတႈဒဲးဘးဘဥ.
ပအိဥလ႕တႈအ႕တႈသီအက်ါဘဥဆဥ မ္ပသုတကဲထီဥပွၚအ႕ပွၚသီတဂ့ၚ.
ခရံဏဟဲလီၚလ႕ပ၀ဲဒဲးဘးဖိအက်ါ ဒ္သိးကပွ႔ၚက့ၚပွၚလ႕ ပတႈဒဲးဘးတႈသရူးကမဥတဖဥလီၚ.

Add new comment

6 + 12 =