တႈန႔ႈဖိန႔ႈမါထီဥပွႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲပွၚကညီအန႔ဆ႕ဥ Lk 20:27-40 (၂၁.၁၁.၂၀၂၀)

တႈန႔ႈဖိန႔ႈမါထီဥပွႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲပွၚကညီအန႔ဆ႕ဥတခါလီၚ. Lk 20:27-40 (၂၁ယ၁၁ယ၂၀၂၀ ) 

ပကဲပွၚကညီပလုႈလႈ န႔ဆ႕ဥ မ့ႈ၀ဲ တႈထီဥပွႈဆီဟံဥဆီဃီလ႕ ဒီးဒုးအါထီဥခ်ံသဥ စ႕ၚသြဲဥသ့ႈတဖဥန႔ဥလီၚ.    

ပွၚကဲထီဥတႈအဲဥတီဘဥဆဥခီဖိ်လ႕ ပွၚကလုဏယ တႈကတိၚက်ိဏတႈဘူဥတႈဘါ တႈစူႈတႈနဏ တဒံးသိးအဃိ သးတလီၚပလိဏလိဏအသးလ႕ ကတ့ကဖ်ီအသးဘဥန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥ တ့ဖ်ီဃုဏဒီး ပွၚကလုဏဒံးသိးယ တႈကတိၚက်ိဏဒံးသိး တႈဘူဥတႈဘါဒံးသိး တႈစူႈတႈနဏဒံးသိးတဖဥန႔ဥလီၚ. တႈသ့ဥတဖဥအံၚ ကဲထီဥအသးဖဲ ပအိဥဖဲဟီဥခိဥ ဒ္န႔ဆ႕အလုအလႈအသိးန႔ဥလီၚ.

We are the children of the living God. The resurrection. တႈမူန႔ဥမ့ႈပဎြၚလီၚ. အဃိတႈသံန႔ဥနမ့ႈတႈကတ႕ႈဘဥ. တႈမူထူဎိဏန႔ဥပကဘဥတုၚလီၚ. ဖဲန႔ဥအခါ တႈခဲလ႕ဏ ကလ႕ပွဲၚ၀ဲလီၚ. ပတႈအိဥမူန႔ဥ ပမၚဘဥထြဲအီၚ ထဲဟီဥခိဥအံၚတခါလီၚဧါ. မ့တမ့ႈ ဒီးမူခိဥဧါ. ပွၚတနီၚနီၚ န႔ဆ႕ဥအမဲဏခ်ံလ႕အိဥဒီး အီၚန႔ဥထံဥဒဥတႈဖဲ ဟီဥခိဥတခါဧိၚအံၚလီၚ. လ႕ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ အက်ါန႔ဥပပဏဃုဏဧါ.

ပတႈဘူဥတႈဘါ ပတႈစူႈတႈနဏအတႈပညိဥအကတ႕ႈ မ့ႈအိဥဒဥဖဲဟီဥခါအံၚလီန႔ဥ If we do not recognize spiritual realities. Resurrection is meaningless for us.

ကစႈခရံဏတဲပွၚလီၚတံႈ လ႕အ၀ဲမ့ႈတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ မ့ႈနနဏဎၚဧါ - ဎိၚဟဥ ၁၁း၂၅. ပ၀ဲခဲအံၚစ့ႈကိးပကစံးဆ႕ တႈသံကြႈအ၀ဲအံၚ.

Jesus came to restore Paradise and everlasting life for us.ပအိဥမူခဲအံၚ ပမုႈလႈဒီးသးခုစ့ႈကိးလ႕ တႈအိဥမူလ႕ကဟဲတႈမူလီၚစိၚန႔ဥဧါ.

The glorious age to come is nothing like this present age.

တႈအိဥမူလ႕အပွဲၚဒီးတႈလၚကပီၚ လ႕ကဟဲန႔ဥတမ့ႈတႈဒံးသိးဒီး တႈအိဥမူလ႕ ပအိဥဖဲဟီဥခိဥတစိၚအံၚဘဥ. ပတဘဥထိဥသႀတီၚစ့ႈကိးဒီး ပတႈအိဥမူခဲအံၚန႔ဥဘဥ. ပတႈပညိဥ ပတႈမံမီႈမ့ႈလီၚဒးအိဥဒဥဖဲ ဟီဥခိဥအံၚန႔ဥမူခိဥတႈန႔ႈသါ တႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚန႔ဥကဎံၚဒီးပွၚ န႔ဥလီၚ.

လူကဥ ၂၀း ၃၅ - ၃၆ မ့မ့ႈပွၚလ႕ တႈပဏအီၚလ႕ပွၚဂ့ၚန႔ဥ န႔ႈဘဥခဲကိဏတဃဏယ ဒီးပွၚလ႕ အန႔ႈဘဥတႈဂဲးဆ႕ထ႕ဥ သမူထီဥက့ၚတဖဥန႔ဥတန႔ႈမါန႔ႈ၀ၚဘဥလီၚ. သံတသ့လ႕ၚဘဥ. ဒ္သိးမူခိဥကလူးတဖဥယ မ့ႈတႈဂဲၚ ဆ႕ထ႕ဥက့ၚအဖိအလံၚ ဒီၚမ့ႈဎြၚအဖိလီၚ.

Add new comment

16 + 0 =