တႈကြႈထံဆိကမိဥ လ႕နီႈခိ ဒီး နီႈသးအဂီႈ လံဏဎိၚဟဥ ၁၄း၂၁”၂၆ လါမ့ၚ ၁၆ သီ ၂၀၂၂

လံဏဎိၚဟဥ ၁၄း၂၁”၂၆ အပူၚ စံး၀ဲ ḁḁပွၚမ့ႈအဲဥဎၚဒီး ယကတိႈန႔ႈ ဎကလုႈကထါ လီၚ’ḂḂ

တနံၚအံၚ ပကြႈထံဆိကမိႈထီဥက့ၚ ဘဥဃး ခရံဏအတႈအဲဥအဂ့ႈ  ဖဲလ႕လံဏတႈသး၀ံဥတဖဥအတႈသး၀ံဥ ၈း၆ အပူၚစံး၀ဲḁḁတႈအဲဥန႔ဥဆူဥ၀ဲထဲသိးဒီးတႈသံယတႈသးက့ဥန႔ဥကီ၀ဲထဲသိးဒီးပ်ဳၚပူၚလီၚယဖဲလ႕ ခရံဏမၚ၀ဲ မုဥလြံဥနံၚ ဖးဒိဥ ဟါခီအတႈအီဥအဆ႕ကတီႈ စံးကတိၚလိဏအသး ဒီးအပ်ဲဥ အဘီဥ သ့ဥတဖဥ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပႈကစႈ အတႈအဲဥ ဒီး မ့ႈစ့ဥကီး တႈအဲဥ  လ႕ အပ်ဲဥအဘီဥ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ န႔ဥလီၚ’ ခရံဏကတဲဏကတီၚ န႔ႈက့ၚတႈလ႕ အပ်ဲဥ အဘီဥ သ့ဥတဖဥ အဂီႈ မ့ႈလ႕ ခရံဏကက့ၚထီဥ၀ဲဆူ အပႈအိဥ၀ဲ တႈလီႈ ဒီး အ႕ဥလီၚ အီလီၚတ့ႈ၀ဲ တႈတီတီလိၚလိၚ ခီဖ်ိလ႕ တႈဒိကနဥအတႈကတိၚဒီး မၚထြဲ၀ဲတႈ တီတီလိၚလိၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ ခရံဏ ကဆွ႕လီၚ ပဏလီၚန႔ဥ က့ၚ၀ဲ သးစီိဆွံန႔ဥလီၚ’

လ႕အဂၚတကပၚ ပမ့ႈကြႈလ႕ ပွၚကူဥသ့ဘဥဃး သးအတႈကူဥသ့ပီညါ သ့ဥတဖဥ အတႈစံး၀ဲ ပွၚလ႕ ပအဲဥ၀ဲသ့ဥ တဖဥန႔ဥ ဒိဥစိဒိဥကမီၚ န႔ႈက့ၚပ၀ဲယဒီးသ့ပ႕ဆွ႕န႔ႈက့ၚပ၀ဲန႔ဥလီၚ’ပွၚလ႕ အဲဥပ၀ဲသ့ဥတဖဥ မ့ႈပွၚလ႕ ခြဲးဎဏအိဥ လ႕ သ့ပ႕ဆွ႕န႔ႈက့ၚပတကဲးပ၀းန႔ဥလီၚ’ အနီၚနီၚန႔ဥ ပွၚလ႕ အဲဥပ၀ဲသ့ဥတဖဥ မ့ႈတအိဥမူ လ႕ဏဘဥဆဥ သနၚက့ၚ အ၀ဲသ့ဥအတႈကတိၚ သ့ဥတဖဥယအတႈပဏသူဥပဏသးသ့ဥတဖဥယ အတႈအဲဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ အိဥမူ တ့ႈန႔ႈ၀ဲလ႕ ပတကဲဏပ၀း အပူၚန႔ဥလီၚ’ လ႕ပ၀ဲ တကပၚ ဒ္သိး ပကအဲဥဆ႕န႔ဥ က့ၚအ၀ဲ သ့ဥ အဂီႈ အ၀ဲ သ့ဥ မ့ႈတအိဥမူ လ႕ဏ ၀ဲလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕ ဘဥဆဥ အတႈစံးကတိၚ လ႕ အအိဥတ့ႈ စံးတ့ႈ၀ဲ သ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ တႈတမံၚ လ႕ အကပူးလူး ကဖီလီ လ႕ ပဂီႈ န႔ဥလီၚ’

သတး ဒီး လ႕ ပ၀ဲတဂၚဂ့ၚ တဂၚဂ့ၚ ပတႈအိဥမူ အပူၚ ဒ္သိး ပကစံးစ႕ၚ မၚဆ႕ န႔ႈက့ၚ ဎြၚ အတႈစံးကတိၚလ႕ အစံးဘဥ၀ဲ အဲဥလိဏသုသးသကိးသကိး တက့ႈ ကန႔ႈက့ၚ၀ဲ အဂီႈ လ႕တနံၚအံၚ လံဏတႈသးခုကစီဥ ပဏဖ်ါထီဥ ကဒီး န႔ႈက့ၚပ၀ဲလံန႔ဥလီၚ’ တႈအဲဥဆ႕က့ၚတႈ အတႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥအံၚ ပမ့ႈသးပ့ဥနီဥကြံဏမ့ႈဂ့ၚယမ့တမ့ႈ ပကမၚက့ၚ အဂီႈ တႈဂံႈဘါ မ့ႈစွၚ၀ဲ ဘဥဆဥ ပွၚလ႕ အကမၚစ႕ၚ ပ၀ဲ ကပ႕ဆွ႕ပ၀ဲ အဂီႈ အ၀ဲ ဟ့ဥလီၚတ့ႈ ပ၀ဲ နီႈသး စီဆွံကစႈန႔ဥလီၚ’ အဃိ လ႕ပ၀ဲနၚဎၚ သ့ဥတဖဥ အတႈအိဥမူ အပူၚ မ့ႈ သ့ သ့ဥညါ လ႕ ဒိကနဥ က့ၚ နီႈသး စီဆွံ အတႈပ႕တႈဆွ႕ လ႕အကပူးလူး ကဖီလီ ကသြံဒံ လံန႔ဥဧါ န႔ဥလီၚ’

Add new comment

12 + 7 =