တႈကြႈထံဆိကမိဥ လ႕နီႈခိ ဒီး နီႈသးအဂီႈ လံဏဎိၚဟဥ ၁၀း၁”၁၀ လါမ့ၚ ၉ သီ ၂၀၂၂

ḁḁမ့မ့ႈ ဎဲဒဥအံၚယဒ္သိးကန႔ႈဘဥတႈမူ ဒီး န႔ႈဘဥအါအါကလဲဏဒီးယဎဟဲဎဲလီၚ’ စံး၀ဲန႔ဥလီၚ’

ဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥ သုဧ႕ယ တနံၚအံၚ ပကကြႈထံ ဆိကမိဥထီဥသကိး၀ဲ ခရံဏ အတႈစံး၀ဲယ ဎစံးဘဥတဲဘဥသု တီတီ လိၚလိၚယပွၚလ႕ အတဟဲႏုဏဘဥလ႕ သိကရ႕အက်ဲစ႕ၚဘဥယ ဒီးဟဲခါပတဏအလီႈတပူၚဒဥန႔ဥယမ့ႈတႈဟုဥတႈ ဘ်ဥဒီးတမ်ိးတမ်ဏလီၚ’ မ့မ့ႈပွၚလ႕ အဟဲႏုဏလ႕က်ဲစ႕ၚတဂၚန႔ဥယမ့ႈပွၚကြႈသိလီၚ’ ဒီးပွၚပ႕ၚက်ဲစ႕ၚတဂၚန႔ဥ အိး ထီဥန႔ႈအဂီႈယဒီးအသိတဖဥန႔ဥ ကနဥအကလုႈယ ဒီးကိးထီဥအသိဒဥ၀ဲလ႕အမံၚယ ဒီးဟးထီဥဎုၚအီၚလီၚ’

ဒီပုႈ၀ဲႈ တံၚသကိးသ့သုဧ႕ယတႈလ႕သိ န႔ဥ ဒ္သိး က၀ဏႏုဏ၀ဲဆူ ကရ႕ အပူၚ လိဏဘဥ၀ဲ က်ဲစ႕ၚ န႔ဥလီၚ မ့ႈ၀ဏႏုဏ ၀ဲလ႕ က်ဲစ႕ၚမးဒီး ကတုၚဃီဥ၀ဲဆူ ကရ႕အပူၚန႔ဥလီၚ’ ခရံဏန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ က်ဲစ႕ၚလ႕ ပကတုၚ၀ဲဆူ မူခိဥဘီမုဥ အပူၚ လီၚန႔ဥ စံးဘဥတဲဘဥက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈလဲၚပိး မၚထြဲ၀ဲ ခရံဏအတႈသိဥတႈသီ အတႈအဲဥတႈကြံ အက်ဲ န႔ႈမးဒီး ပကဒိးန႔ႈ ဘဥ၀ဲ မူခိဥ ဘီမုဥ အခိဥဖး လီၚန႔ဥ ပဏဖ်ါထီဥ န႔ႈက့ၚ ပ၀ဲ ဆွံဆွံဘ်ီဘ်ီ န႔ဥလီၚ’

ခရံဏ အတႈအဲဥတႈကြံန႔ဥ တမ့ႈ၀ဲ တႈအဲဥ တႈကြံလ႕ အကဆွ႕ပွၚဆူ တႈဟးဂုဏဟးဂီၚ နီတဂၚန႔ဥဘဥ ဒီး မ့ႈတႈအဲဥ တႈကြံလ႕ ပကဒိးန႔ႈ ဘဥက့ၚ တႈမူ အထူအဎိဏ လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚ န႔ဥလီၚ’ တႈလ႕ အတတီတလိၚ ဘဥသ့ဥတဖဥယတႈမၚဆူဥမၚကိဥတႈယ တႈရ့လီၚဆီတႈယတႈသူဥက့ဥ သးကါတႈယတႈသးလီသးကြံတႈ အါ တလ႕သ့ဥတဖဥ န႔ဥ မ့ႈတႈသ့ဥတဖဥ လ႕ ဎြၚဖိဎြၚလံၚ သ့ဥတဖဥ ဂုဏန႔ႈ က့ၚ၀ဲ ဟုဥန႔ႈဘ်ဥ န႔ႈက့ၚ တႈ လ႕ဎြၚအအိဥ ဒီး မ့ႈ၀ဲ တႈဟုဥတႈဘ်ဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ

သတးဒီး ဒီပုႈ၀ဲႈတံၚ သကိးခဲလ႕ဏ သ့ဥ သုဧ႕ယ လ႕တႈသ့ဥတဖဥ န႔ဥ အဖီခိဥ သုမ့ႈ ဆဲဥမဲဏဘဥ၀ဲ ဒီး မ့ႈဘဥဒိဘဥထံး၀ဲ နီႈခိဥနီႈသး အခါ   ဟဲဃီဥ ဒီး အိဥဘွံးက့ၚလ႕  ပွၚကြႈသိ အတႈအဲဥတႈကြံ အကဒု အဖီလဏ န႔ဥ တက့ႈ’

Add new comment

1 + 0 =