တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လါဎူၚ ၈ သီ ၂၀၂၄

တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသး အဂီႈ လါဎူၚ ၈ သီ ၂၀၂၄

Daily Reflection – Lk. 2:41-51

ပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈသူဥဂ့ၚသး၀ါန႔ဥ အတႈအိဥမူ ကဖ်ါဃံလၚ ကဆွီ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ

တနံၚညါအံၚပသ့ဥနီဥမၚလၚကပီၚ မိႈမၚရံဎၚအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏ အဘူဥနံၚလီၚ. ပမၚလၚကပီၚဘူဥနံၚအံၚ တမ့ႈလ႕ ပကကြႈမိႈမၚရံ ဎၚအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏဒီးဎူးဎီဥပဏကဲအီၚထဲတမံၚဧိၚန႔ဥဘဥ. လ႕တႈဂီၚအလီႈခံ န႔ဥအိဥဒီး အခီပညီအကံႈအစီအါမးန႔ဥလီၚ.

ဒ္မိႈမၚရံဎၚ အတႈအိဥမူအသိး တႈလ႕ကဲထီဥသးခဲလ႕ဏလ႕အတႈအိဥမူအပူၚန႔ဥ ပဏ၀ဲလ႕အသးပူၚ ဒီးဆိကမိဥ၀ဲလီၚတံႈလီၚဆဲးန႔ဥလီၚ. ပမ့ႈဆိကမိဥလီၚတံႈလီၚဆဲးလ႕ တႈစူႈတႈနဏလ႕ပွဲၚအပူၚန႔ဥ တႈလ႕ကဲထီဥသးလ႕ ပတႈအိဥမူအပူၚခဲလ႕ဏန႔ဥ ဎြၚကတိၚတႈဒီးပွၚလ႕ တႈကဲထီဥသးသ့ဥတဖဥအက်ါန႔ဥလီၚ.

ကိးမုႈနံၚဒဲးလ႕ပတႈအိဥမူပူၚ တႈသူဥဖွံသးညီမ့ႈအိဥဒီးပွၚန႔ဥ ပနံၚကမွံ ပဘဥသူဥဘဥသးလီၚ. တႈကီတႈခဲမ့ႈဘဥပွၚန႔ဥ ပကအံဥကအူးန႔ဥလီၚ. တႈအံၚမ့ႈ၀ဲ ပွၚကညီအ န႔ဆ႕ဥန႔ဥလီၚ.

လ႕တႈအံၚအဖီခိဥ မ္ပကအိဥပတုဏတစိႈဖိဒီး က့ၚကြႈထံလီၚက့ၚလ႕ ပသးပူၚန႔ဥတက့ႈ. ပလဲၚပက့ၚ ပဖံးပမၚယ ပအီဥပအီယ ပပဏသူဥပဏသးအဖီခိဥ မ္ပကက့ၚကြႈထံဆိကမိဥလီၚက့ၚပသးတက့ႈ. လ႕ပမၚဒ္အံၚအဃိ ပကက့ၚပ႕ၚလီၚက့ၚပသး လ႕တႈအ႕တႈသီသုတဟဲႏုဏလီၚလ႕ ပသးပူၚတဂ့ၚန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈသူဥဂ့ၚသး၀ါန႔ဥ အတႈအိဥမူပူၚ ကဖ်ါဃံလၚ ကဆွီ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ. ပကဟံးန႔ႈတႈမၚလိ တႈအဒိလ႕ မိႈမၚရံဎၚလ႕ အအိဥဒီးတႈစူႈတႈနဏတႈဆီဥလီၚသး ဒီးဟ့ဥလီၚအသးလ႕ ဎြၚအတႈသုးတႈက်ဲၚအပူၚ ဒီးကဲထီဥ၀ဲဒဥ ဎြၚအမိႈတဂၚန႔ဥလီၚ. မိႈမၚရံဎၚလ႕ အတႈဆီဥလီၚသးဒီး တူႈလိဏဎြၚအဃိ ဎြၚဟဲအိဥ၀ဲလ႕အသးပူၚန႔ဥလီၚ.

မိႈမၚရံဎၚ အဲဥပွၚဒီး ကဟုကဎဏပွၚဒ္မိႈတဂၚအသိးန႔လီၚ. တအဲဥဒိးလ႕ပကဟးဂီၚဒီးလဲၚဆူက်ဲကမဥဘဥန႔ဥလီၚ. မ္ပကမၚကဆွဲကဆွီပသး ဒီး ကြဲမုဏဎြၚလ႕ ပသးပူၚဒ္မိႈမၚရံဎၚအသိးန႔ဥတက့ႈ.

Add new comment

12 + 4 =