တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ လါအီဥတိဘ႕ဥ ၂၄ သီ ၂၀၂၂

လံဏလူၚကဥ ၁၃း၁၀”၁၇ ပွၚလ႕တႈနါအိဥလ႕ အလိၚယဒီးဘဥတႈနးတႈဖွီဥ တဆံဃိးနံဥယ ပိဏမုဥ တဂၚ တႈဆါ ဘ်ါက့ၚလံ၀ဲ န႔ဥလီၚ’

ဒီပုႈ၀ဲႈတံၚသကိးခဲလ႕ဏ သ့ဥသုဧ႕ယ တနံၚအံ ပကဒိကနဥက့ၚ လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥ အပူၚ ကစႈခရံဏမၚဘ်ါ က့ၚ ပွၚပိဏမုဥတဂၚ လ႕ တႈနါအိဥလ႕ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕မုႈအိဥဘွံး တနံၚ အခါ ကစႈခရံဏ သိဥလိ တႈလ႕ ဘူဥဘ်ီဥတဖ်႕ဥ အပူၚ အခါ ထံဥ၀ဲ ပိဏမုဥတဂၚ လ႕ ပ်ိၚသကူး၀ဲ ဒီး စူဥဘ်႕ထီဥ အသး တကဲဘဥလ့ၚတက့ၚဘဥ ဒီး ကိးဃီၚ၀ဲဒီး စံး၀ဲဒဥ နတႈဆါ ဘ်ါက့ၚလံယ ၀ံၚဒီး ပဏ၀ဲဒဥ အစုလ႕ ပိဏမုဥတဂၚ အအိဥအခါ န႔ဥ ဒီး ပိဏမုဥလ႕ အပ်ိၚသကုးအသးတဂၚအံၚ က့ၚစူဥဘ်႕ထီဥအသးန႔ႈက့ၚ၀ဲလီၚ ဒီးဖဲ ပိဏမုဥတဂၚ က့ၚစူဥဘ်႕ ထီဥက့ၚအသးန႔ႈ၀ဲအခါ စံးထီဥပၾတ႕ၚ၀ဲ ဒဥဎြၚန႔ဥလီၚ’

ကစႈခရံဏမၚဘ်ါက့ၚတႈလ႕ အိဥဘွံးနံၚ အဃိသတးဒီး ပွၚဘူဥဘ်ီဥ ခိဥနဥတဂၚ သးဒိဥ ထီဥဒီး စံးဘဥ၀ဲ ပွႈဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဒီးစံး၀ဲ ပွၚမၚတႈ အနံၚအိဥဃုသီအဃိသးန႔ဥ တၾက႕ၚမၚတႈလ႕ မုႈအိဥဘွံးနံၚဘဥ ဖဲကစႈခရံဏနဥဟူ၀ဲ ဒဥအခါ ကတိၚဆ႕က့ၚ၀ဲတႈဒီး စံး၀ဲ ပွၚလီ တႈဖိသ့ဥ ဧ႕ယဖဲမုႈအိဥဘွံးနံၚန႔ဥ သုဂီၚဖံးမ့ႈဂ့ၚယ သုကသ့ဥဎီၚမ့ႈဂ့ၚ ကအီဘဥ ထံ အဂီႈ သုပ်ႈလီၚအီၚလ႕အလီႈ ဒီး လဲမိၚဒုအီအထံ လ႕အိဥဘွံးအနံၚတမ့ႈဘဥဧါ’ တႈန႔ႈ အဃိသးဒီး စီၚဘၚၾဘၚဟဥ အဖိမုဥတဂၚ လ႕တႈနါအိဥလ႕ အပူၚန႔ဥ ပတၾက႕ၚမၚထုးဖ်ဲးအီၚ လ႕ တႈနါအစုပူၚဘဥဧါယ မ့ႈလ႕ ကစႈခရံဏကတိၚဆ႕ က့ၚတႈဒ္န႔ႈအဃိသတးဒီး အ၀ဲသ့ဥ တဖဥန႔ႈဘဥတႈမဲဏစွၚန႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥသနးက့ၚ ပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏန႔ဥ  အိဥဒီးတႈသူဥဖွံသးညီန႔ဥလီၚ’ တႈသိဥ လိလ႕ ပဂီႈတနံၚညါအံၚန႔ဥ ပကဘဥသ့ဥညါဒီးထံဥဘဥ မုႈအိဥဘွံးနံၚ အခီပညီန႔ဥလီၚ’ မုႈအိဥဘွံးနံၚန႔ဥ တမ့ႈအိဥဘွံးလ႕ တႈမၚခဲလ႕ဏဘဥ မုႈအိဥဘွံနံၚအခီပညီန႔ဥ မ့ႈတႈလ႕ ပသ့ဥနီႈထီဥဘဥ ဎြၚအတႈစိတႈကမီၚ ဒီးတႈသးသမူလ႕ ကစႈဎြၚ ဟ့ဥလီၚပွၚ အဂီႈန႔ဥ လီၚ’ ပကစံးဘ်ဳံး စံးဖွိဥအီၚအဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲပမ့ႈဖးလံဏ စီဆွံလ႕ ကြဲးထီဥဖ်ါလ႕ လံဏစီၚမိၚရွ႔ ခံဘ့ဥတဘ့ဥန႔ဥ ပကထံဥဘဥ ကစႈဎြၚ အတႈစိတႈကမီၚဒီး အတႈအဲဥလ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ တႈန႔ႈ အဃိသးပကထံဥဘဥ ကစႈဎြၚ အတႈမၚစ႕ၚလ႕ အဖိအလံၚသ့ဥတ ဖဥအဂီႈဒီး မၚထုးဖ်ဲး၀ဲ ဒဥ အဖိသ့ဥတဖဥ လ႕ ကီႈအ့ဥကုးပတူ အပူၚန႔ဥလီၚ’

မုႈအိဥဘွံးနံၚ အခါန႔ဥ ပကဘဥကြႈထံဥဆိကမိဥထီဥ ဎြၚအတႈစိတႈကမီၚ ဒီး ပွၚဟ့ဥဘရူ တဖဥအဂီႈ တႈသ့ဥနီႈထီဥလ႕ တႈသ့ဥညါ တႈသးန႔ဥ တမ့ႈလ႕ ပသးတႈသ့ဥနီႈထီဥဘဥ တႈသ့ဥနီႈထီဥ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ ကဘဥဟဲ ဒ္သိးသိး ဒီး တႈဖံးတႈမၚ အဂ့ၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’တႈန႔ဥ အဃိသတးဒီး ဖဲကစႈခရံဏ မၚဘ်ါက့ၚ ပွၚပိဏမုဥ တဂၚလ႕ တႈဒီး တႈဆူဥ တႈဆါန႔ဥ မၚဘ်ါ ၀ဲ ဒဥဒီး မုႈအိဥဘွံးနံၚ တႈသိဥတႈသီအခီပညီန႔ဥလီၚ’

ဖဲလံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚညါန႔ဥ  ပကထံဥဘဥ ကစႈခရံဏအတႈကိး ပွၚလီတႈဖိသ့ဥတဖဥ  သ့ဥဧ႕ လ႕ပွၚဃုတႈကမဥ လ႕ အဖီခိဥ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ဘဥမႏုၚ အဃိလဲဥန႔ဥ ပွၚသ့ဥ တဖဥန႔ဥ သ့ဥညါ တႈသိဥတႈသီ အခီပညီစ့ႈကီး ကသိဥလိ၀ဲဒဥ တႈသိဥတႈသီ သ့ဥတဖဥ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥ အဃိသးန႔ဥလီၚ’ တႈသိဥလိလ႕ တနံၚအံၚ အဂီႈန႔ဥ ပကဘဥ ဃုထံဘဥ ကစႈဎြၚ အတႈစိတႈကမီၚလ႕ ပတႈအိဥမူ ညါ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဒီး ပကဘဥ စံး ဘ်ဳံးအီၚ ထီဘိန႔ဥလီၚ’ ပကဘဥအိဥမူ ပ၀ဲဒဥ လ႕ အအိဥဒီး ပတႈတီတႈလိၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’

Add new comment

2 + 14 =