တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ လါအီဥတိဘ႕ဥ ၂၁ သီ ၂၀၂၂

လံဏလူၚကဥ ၁၂း၅၄”၅၉ အပူၚ ခရံဏသိဥသီ န႔ဥက့ၚပ၀ဲဘဥဃးလ႕ တႈသ့ဖး တႈအဆ႕ အပတီႈ တႈပနီႈ အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ တႈလ႕ တႈသ့ ဖးက့ၚ တႈပလီႈပဒီ အတႈပနီႈမ့ႈ တႈဂ့ၚ၀ဲ တမံၚန႔ဥလီၚ’ သတးဒီး ခရံဏစံးကတိၚတဲဖ်ါထီဥ ဘဥ အပွဲႈအဘီဥသ့ဥလ႕ တႈခ်႔သဒ့ အပူၚ တႈသ့ဖးက့ၚ စံးက့ၚတႈ ဘဥဃး ဆ႕ကတီႈခဲ ကန႔ႈအံၚ တႈပနီႈဒီး ပွၚမၚတႈလ႕ ကဘီ အပူၚ ဒီး ပွၚထူစံဥဖိသ့ဥတဖဥ သ့ဥညါက့ၚ မူခိဥ ကလံၚ သီဥဂီၚ အဂ့ႈအက်ိၚ အတႈအိဥသးဒီး လ႕လဲၚက့ၚတႈ ကတုၚ၀ဲ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥ ဒီး ကသူဥလီၚဖ်းလီၚတႈ အဆ႕အကတီႈအဂီႈန႔ဥ မ့ႈတႈအကါဒိဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥအဂီႈန႔ဥလီၚ’ တႈထုးဂံႈထုးဘါ အိဥထီဥအါအါ ဂီႈဂီႈ လ႕ဆ႕ကတီႈ ခဲကန႔ႈအံၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲ စဲအ့ဥ ဒီး စဲးဖီက ဟဥ ပီညါသ့ဥတဖဥ  အတႈဖံးတႈမၚ တႈဘ်ဳးအဃိ တႈ သ့ဒုးအိဥထီဥန႔ႈက့ၚ န႔ဆ႕ဥ အတႈ ဘဥဎိဥဘဥဘီ အါအါကလုဏ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ကလံၚမုႈလ႕ အဘဥထြဲ၀ဲ ဒီး တႈကိဥလီၚ က၀ီၚ ဟဥရံဥက့ ကလံၚမုႈဖးဒိဥ ကလံၚမုႈ တ၀ံးယဟီဥခိဥဟူး ဒီး မ့ႈအုကစ႕ႈ ပိးဖးထီဥ တႈမၚအသးအံၚ သ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕ ပွၚစဲအ့ဥ သ့ဥတဖဥ သ့ကြႈထံဥဆိက့ၚတႈ အဃိ တႈသ့ဥတဖဥ ဒ္ဟဲအိဥထီဥ၀ဲ ဒီး ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ သ့ပလီႈသူဥပလီႈသး လ႕ ကဃုထံဥန႔ႈက့ၚ တႈအိဥသဒ႕ အလီႈ တခ်ဳးလ႕ တႈတတ႕ႈတနါ ဘဥဒိဘဥထံးဒ္ဘဥ အခါန႔ဥလီၚ’

ဒီပုႈ၀ဲႈတံၚသကိးခဲလ႕ဏသ့ဥသုဧ႕ယပမ့ႈသးအိဥလ႕ ဒုးဃးကပၚကြံဏ နီႈသးအတႈ နးတႈဖွီဥ အကတီႈဒီး တႈတတ႕ႈတနါလ႕ အပဏဖ်ါထီဥတႈလ႕ အဂ့ၚ၀ဲ ၾက႕ၚ၀ဲ သ့ဥတဖဥ လ႕ပဂီႈ တႈလ႕အလိဏဘဥ၀ဲအနီႈနီႈတမံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ နီႈသးတႈအိဥ အသးအဂ့ႈ အက်ိၚဒီး တႈအိဥသးလ႕ ပဏဖ်ါထီဥတႈ လ႕ အဂ့ၚ၀ဲၾက႕ၚ၀ဲ လ႕အအိဥ၀းတရံးပွၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥမ႔ႈ တႈဘဥဃးဒီး တႈမူ အဒိဥအမုဏန႔ဥလီၚ’

ဎြၚန႔ဥ အိဥကတဲဏကတီႈအသးလ႕ ကလဲလိဏန႔ႈပတႈအိဥတႈဆိး ခီဖ်ိလ႕ အဟ့ဥက့ၚပွၚ တႈမ့ႈတႈတီ အဘီအမုႈ တႈမုဏတႈခူဥ ဒီး တႈသူဥဖွံသးဖွံလ႕ သးစီဆွံ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ ပမ့ႈ သ့ဘွီလီၚက့ၚပီႈဎႈလီၚက့ၚ ပသးဘဥန႔ဥအခါ ပတသ့ခ်ဳးန႔ႈတႈဘဥဒီး လ႕တႈမၚဃုမၚဖိးက့ၚတႈဒီး ဎြၚအဂီႈ ကမ့ႈတႈစဲးခံကြံဏ၀ဲ တမံၚန႔ဥလီၚ’

သတးဒီးဒီပုႈ၀ဲႈတံၚသကိးသ့ဥသုဧ႕ယလ႕တနံၚအံၚအဂီႈ ပကကြႈဆိ္ကမိဥထီဥက့ၚလ႕ တဘဥ ပ်ဲလ႕ ဎြၚအဘီအမုႈ ဒီး တႈစိတႈကမီၚ လ႕ ကလဲလိဏန႔ႈက့ၚ ပတႈအိဥမူန႔ဥ လဲၚပူၚကြံဏပွၚတဂ့ၚ ယပ၀ဲကိးဂၚ ပအိဥဆ႕ထ႕ႈလ႕ ပလိဥဘဥက့ၚ ဎြၚအတႈ သးကညီၚ တႈဘ်ဳးဒီး တႈကဟုကဎဏ န႔ဥလီၚ ’ဎြၚပကစႈ မ့ႈသရဥ ဎါဘ်ါတႈဒီး အိဥကတဲဏ ကတီၚလ႕ ဒုးထုးဖ်ဲးပွၚလ႕ တႈဒဲးဘးခဲလ႕ဏ လ႕အမ့ႈ ၀ဲ ပတႈဆိကမိဥ ယပတႈဟူးတႈဂဲၚ ဒီးတႈစံးကတိၚသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈအးလီၚပသးဆူ အအိဥန႔ဥ အ၀ဲ ကမၚပွဲၚန႔ႈကံၚ ပ၀ဲလ႕ သးစီဆွံ ဒီး ကဟ့ဥက့ၚပွၚ နီႈသးသမူ အသီဒီး ကမၚပွဲၚန႔ႈပွၚလ႕ တႈမ့ႈတႈတီ တႈအဲဥဒီး တႈဂ့ၚ တႈ၀ါန႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈသးလီၚလိဥဘဥက့ၚ မုႈနံၚခံကတ႕ႈ တႈမုႈတႈခုဥ ဒီး တႈသူဥဖွံသးဖွံဃုဏဒီးဎြၚန႔ဥ ပ်ဲလ႕ဎြၚ ကလဲလိဏန႔ႈက့ၚ ပတႈလီႈ ကိးက်ိၚဒဲး လ႕ပတႈ အိဥမူ အပူၚ န႔ဥတက့ႈ

မ့ႈပအိဥကတဲဏကတီႈလ႕ ကတူႈဃႈသးလ႕ ဎြၚအဂီႈ ခဲလ႕ဏဒီး ကဒိးန႔ႈက့ၚတႈ ခဲလ႕ဏ လ႕ ဎြၚအအိဥ န႔ဥလံဧါယ ဎြၚပကစႈဧ႕ယလုးဘ႕ပသးလ႕ နတႈအဲဥ ဒီး ဒုးပူၚဖ်ဲးပွၚလ႕ တႈခဲလ႕ဏ ဒ္သိး ကသ့မၚက့ၚဒ္တႈဘဥနသးအသိး ကန႔ႈ၀ဲန႔ဥတက့ႈ’ လဲလိဏန႔ႈက့ၚပသူဥ ပသး ဒ္လ႕ကသ့ဥညါက့ၚ တႈအဘဥဒီး ကထ႕ရ့ထီဥက့ၚ တႈဂ့ၚဒီး မ္ပကမ့ႈပွၚလ႕ အမၚ မုဏထီဥက့ၚနၚထီဘိန႔ဥတက့ႈ

Add new comment

3 + 11 =