တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ လါအီဥတိဘ႕ဥ ၁၇ သီ ၂၀၂၂

လံဏလူၚကဥ ၁၂း ၁၃ ” ၂၁ အပူၚ ပကနဥဟူဘဥကစႈခရံဏ အတႈသိဥ တႈသီ ဘဥဃဥဒီး တႈပဏသူဥပဏသးအ႕သီ၀ဲ တႈသးလီသးကြံတႈ အါအါဂီႈဂီႈ၀ံၚဒီး က်ဲလ႕ ကဆွ႕ပွၚ ဆူ တႈမူအထူအဎိဏန႔ဥလီၚ ’တနံၚအံၚ လံဏတႈသးခု ကစီဥအပူၚ လ႕ပွၚကမ်႕ၚအက်ါ ပွၚတဂၚ စံးဘဥခရံဏဒီး စံး၀ဲ သရဥဧ႕ယမၚလိဏလ႕ ဎဒီပုႈ၀ဲႈလ႕ ဒ္သိး အကနီၚဖးန႔ႈဎၚ လ႕တႈန႔ႈသါ လ႕ဎၾက႕းန႔ႈဘဥ ၀ဲသ့ဥတဖဥ အဆ႕န႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ဥကစႈခရံဏထံဥဘဥ၀ဲ သးစႈဖိ တဂၚအံၚ အတႈဃ့ကညးဒီး ထံဥသ့ဥညါ၀ဲလ႕ ပွၚသးစႈဖိ အံၚ အသူဥကံႈသးလဲပူၚ အိဥ၀ဲဒီး တႈသးလီသးကြံ အါအါ ကလဲဏန႔ဥဒီး စံးဆ႕ က့ၚတႈဒီးစံး၀ဲ ပလီႈသုသးလ႕ အအိဥ ၀ဲဒီးတႈသးလီ သးကြံ အါအါ ကလဲဏန႔ဥတက့ႈ ၀ံၚဒီး ခရံဏစံးကဒီး၀ဲ ယပွၚလ႕ အပဏဖွိဥ တႈလ႕ အဂီႈ အါအါ ဂီႈဂီႈတဖဥ န႔ဥ တလ႕ပွဲၚ ဒ္၀ဲဘဥ တႈတီတႈလိၚ တႈစိတႈကမီၚ လ႕တႈဘဥဎြၚ အသူဥအသးသ့ဥတဖဥ မ့ႈတအိဥ ဘဥလ႕ ပသူဥပသးအပူၚ ဘဥန႔ဥ ပတႈအိဥ မူ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ အခီပညီ တအိဥ၀ဲ ဘဥ

”နတႈထူဥတႈတီအိဥ၀ဲဖဲလဲဥ လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚတႈကတိၚဒိ တထံဥအံၚ မ့ႈခရံဏစံးတႈအဒိ လ႕ပသးန႔ဥလီၚ ပတႈထူဥတႈတီဥ အိဥ၀ဲဖဲလဲဥ ဘဥမႏုၚလဲဥန႔ဥ တႈထူးတႈတီဥန႔ဥ အိဥဆဲးက်ိၚလိဏသး ဒီးပသူဥပသးယမ့ႈတႈလ႕ ပတႈသးစဲဘူးအိဥ၀ဲတႈလီႈ ယမ့ႈစ့ႈကီးတႈလီႈလ႕ ပတႈသးကလ႕ဏအိဥပဏလီၚ အသးတႈလီႈအဒိဥအထီကတ႕ႈ တႈလီႈတပူၚန႔ဥလီၚ သတးဒီး လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚ ပတႈထူႈတႈတီႈလ႕ အဒိဥအဎိဏကတ႕ႈတမံၚန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚတမံၚန႔ဥလီၚ’

”သတးဒီး ဒီပုႈ၀ဲႈ တံၚသကိးသ့ဥသုဧ႕ယ လ႕တနံၚအံၚ လံဏ တႈသးခု ကစီဥ တႈသိဥ တႈသီလ႕ ပဘဥ ကြႈထံ ဆိကမိဥ ထီဥ၀ဲ သ့ဥတဖဥ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ကဘဥဟးဆွဲး တႈပဏသူဥ ပဏသးလ႕ အအိဥ၀ဲ ဒီး တႈသးလီ သးကြံတႈ အါအါ ဂီႈဂီႈ ဒီး ပကဘဥ အိဥမူလ႕ တႈပဏ သူဥပဏသး ပွဲၚ၀ဲ ဒီးတႈအဲဥတႈကြံ န႔ဥလီၚ’ ပသူဥပသးလ႕ အပွဲၚ၀ဲဒီး တႈအဲဥတႈကြံန႔ဥ မ့ႈဒဥ ပတႈအိဥမူလ႕ အိဥကတဲဏ ကတီၚအသးလ႕ ပွၚဂၚ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ သးသမူလ႕ အပွဲၚဒီးတႈအဲဥ တႈကြံန႔ဥ ပွဲၚ၀ဲ ဒီးတႈမ့ႈ တႈတီ တႈဂ့ၚ တႈ၀ါ ဒီးတႈစိကမီၚ လ႕ ဎြၚဘဥအသးသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ တႈအိဥမူ အက်ဲ သ့ဥတဖဥ အံၚ မ့ႈဒဥက်ဲလ႕ ပဂီႈ လ႕ ကဆွ႕ပွၚ ဆူဎြၚ အအိဥန႔ဥလီၚ ’

Add new comment

9 + 1 =