တႈကြႈထံဆိကမိဥ နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ လါဎူၚလံ ၂၅ သီ ၂၀၂၂

လံဏမးသဲ ၂၀း၂၀”၂၈ အပူၚစံး၀ဲ ḁḁပွၚကညီဖိခြါအံၚ တဟဲဘဥဒ္သိး ပွၚကမၚအီၚလ႕အခ့အပွၚအတႈမၚယဒီးဒ္သိးကမၚတႈအခ့ အပွၚအတႈမၚယဒီးဟ့ဥလီၚအသးလ႕ ပွၚကညီအါဂၚအပွ႔ၚန႔ဥလီၚ’ḂḂ

ḁḁပထံဥဒ္သိးသိးဘဥဆဥ တဂၚဒီးတဂၚ အတႈဒ္မ့ႈတဒ္သိးဘဥအခါ အခီပညီ သ့ဥတဖဥ တဒ္သိး က့ၚ ၀ဲဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ḂḂတႈကတိၚတထံဥအံၚ ပမ့ႈကြႈထံဆိကမိဥထီဥက့ၚ၀ဲအခါ  လ႕တနံၚအံၚ လံဏ တႈသးခုကစီဥ လံဏမးသဲ အပူၚယစီၚဎၚကိဏ ဒီး စီၚဎိၚဟဥ အဒီပုႈ၀ဲခံဂၚ အမိႈန႔ဥ လ႕ အဖိခြါသ့ဥတ ဖဥအဂီႈ ဒ္သိးကအိဥဘဥ၀ဲလ႕ ခရံဏ ကစႈ အစုစ့ႈတဂၚ တစုထြဲ တဂၚ အဂီႈ ဃ့ကညးန႔ႈက့ၚ၀ဲလ႕ ကစႈခရံဏအအိဥ အန႔ဥ ပဖးဘဥက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕လံဏတႈသးခုကစီဥ တထံဥအံၚအပူၚ ပဖး ဘဥ၀ဲအခါ ပသ့ဥနီႈထီဥက့ၚလ႕ ပသ့ဥနီႈထီဥက့ၚ တႈကတိၚတထံဥ လ႕ ပစံးတ့ႈလံလ႕ အဖီခိဥ အသိးန႔ဥလီၚ’ ကစႈခရံဏအတႈစံးတႈကတိၚ တႈသးခုကစီဥတထံဥလ႕ အမ့ႈ၀ဲḁḁတႈအုးက့ၚခီဥက့ၚ ဒီး မူခိဥဘီမုႈḂḂ အဂ့ႈ ပနဥဟူုဘဥ၀ဲအခါ  လ႕ဟီဥခိဥ ခ်႕ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ဒ္န႔ဆ႕ အတႈကဲ ထီဥ အိဥထီဥ၀ဲ အသိး မိႈတဂၚအံၚ လ႕အဖိခြါသ့ဥတဖဥ အဂီႈ မိႈတဂၚအတႈသးလီအါတလ႕ လ႕တႈလီႈ အလီႈထီဥထီ လ႕ အဖိခြါ သ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ တႈလီႈလ႕ အမုဏ၀ဲလၚ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏန႔ဥ လ႕ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏ အဂီႈ မ့ႈ၀ဲ တႈ လိဥဘဥ သးလီ ၀ဲ တႈလီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲကီႈအံၚစရ့ ဘဥတႈဆီဥသနံးလ႕ ရိမ့ၚ ကိဥလိၚနံဥ အဖီလၚ အဆ႕ကတီႈအခါ ḁḁ တႈအုးက့ၚခီဥက့ၚ န႔ဥ ဘဥတႈထံဥက့ၚ ဒ္သိး ထံကီႈ တႈသဘ်႔ အသိးန႔ဥလီၚ’မ့ႈစံးလ႕ မူခိဥဘီမုႈတခီ သ့ဥညါ နဥပ႕က့ၚ၀ဲ ဒ္သိးလ႕ ကီႈအံၚစရ့ အသီ ပူၚဖ်ဲးထီဥက့ၚ၀ဲလ႕ ကိဥလိဥနံၚ အတႈပ႕တႈျပၚအဖီလဏန႔ဥ လီၚ’ ဖဲန႔ဥ တႈနဥပ႕ႈသ့ဥတဖဥ တဖိးလိဏက့ၚသးဘဥန႔ဥလီၚ’ အနီႈနီႈတခီ ကစႈခရံဏ အတႈအုးက့ၚ ခီဥက့ၚ ဒီး မူခိဥဘီမုႈန႔ဥ  မ့ႈတႈပညိဥ လ႕ပွၚခဲလ႕ဏယတႈဘဥတ့ခဲလ႕ဏ အဂီႈလီၚန႔ဥ ပွၚလ႕ အပိဏက့ၚ အခံ ပွၚဎူဒၚဖိသ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏ သ့ဥသနၚက့  အိဥ၀ဲဆိး၀ဲ တႈဆ႕ကတီႈ ဖးဎံႈတ့ႈမး မ့ႈလ႕သးစီ ဆွံ အစိကမီၚ အဃိ ဒီး သ့ဥညါနဥပ႕ႈထီဥက့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒဥလဲဥ ပနဥဟူ ဘဥက့ၚ၀ဲ ကစႈခရံဏ အတႈသးခုကစီဥ ကိးနံၚဒဲးဘဥဆဥ  တဘ်ီတ ခီဥ ပတႈဒိကနဥ သ့ဥတဖဥ ကမ႕ကမဥ စ့ႈကီး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဘဥမႏုၚလ႕ တႈနဥပ႕ႈ သ့ဥတဖဥ ကမ႕ကမဥ၀ဲဒဥလဲဥန႔ဥ ပ၀ဲ သ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕ ပလူးပိဏ မၚထြဲက့ၚဒဥထဲ ပတႈသးလိဥဘဥ၀ဲ အသိး ပကြႈလီၚက့ၚ ဒဥထဲပတႈပကစႈ ဒဥ၀ဲ အါတလ႕ကြံဏ အခ႕း အဃိ သတးဒီး ပတသ့ထံဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ ဎြၚ အတႈလိဥဘဥဒီး ပတနဥဟူဘဥက့ၚ၀ဲ ဎြၚအတႈကတိၚ သ့ဥတဖဥ န႔ဥဘဥလီၚ’  အဃိသတးဒီး နႈတနီႈနီႈ သ့နဥဟူက့ၚတႈထဲလ႕ အသးအိဥနဥဟူ၀ဲဒဥသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥသနႈက့ၚ မ့မ့ႈ လ႕ ဎြၚအဘီအမုႈဒီး တႈအုးက့ၚခီဥက့ၚ တကပၚန႔ဥ ပသ့ကနဥထဲ တႈလ႕ ပသးအိဥ ဒိကနဥ၀ဲ တ ကပၚဧိၚသ့တန႔ႈ၀ဲဘဥန႔ဥလီၚ’ ကဘဥသ့ဒိကနဥက့ၚတႈလ႕ အဘဥ၀ဲမ့ႈ၀ဲ ဂ႕ႈဂ႕ႈက်႕ၚက်႕ၚန႔ဥ၀ံၚ ကဘဥဒိကနဥက့ၚ တႈမ့ႈတႈတီ န႔ဥမးဒီး တႈမ့ႈတႈတီ အက်ဲဒီး တႈမူ အက်ဲန႔ဥ ပကသ့ထံဥန႔ႈက့ၚ ၀ဲဒဥအနီႈနီႈန႔ဥလီၚ’

Add new comment

2 + 6 =