တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မုႈလြံႈနံၚ အ၀ဲတဂၚအံၚ အတႈကူဥဘဥကူဥသ့ဒီး တႈစိတႈကမီၚန႔ဥ မ့ႈအန႔ဥဘဥ၀ဲဖဲလဲဥ ၃၁/၇/၂၀၂၀

Add new comment

8 + 3 =