တႈကီၚသူဥကီၚသး လြံႈႏြံတႏြံ အိဥဘွံးနံၚ တႈစံဥတဲၚတဲလီၚ

တႈကီၚသူဥကီၚသး လြံႈႏြံတႏြံ အိဥဘွံးနံၚ တႈစံဥတဲၚတဲလီၚ
၁၉ သီ လါမးရွး ၂၀၂၃
ပကဘဥထုကဖဥဒီး ပကဘဥဂုဏက်ဲးစ႕းမၚလ႕ပကစႈစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ.
ပထုကဖဥတႈဘဥဆဥ ပတႈအိဥမူမ့ႈတလဲၚက်ဲဒ္ပတႈစူႈတႈနဏအသိးဘဥန႔ဥ ပတႈထုကဖဥန႔ဥမ့ႈတႈကလီလီၚ.

Add new comment

2 + 2 =