.ကစႈခရံဏသံကြႈအီၚ - နဃုမတၚတဂၚလဲဥ.ဎိၚဟဥ ၂၀း၁၁-၁၈

ကစႈခရံဏသံကြႈအီၚ - နဃုမတၚတဂၚလဲဥ.

ပ၀ဲကိးဂၚ ပဃုတႈမုဏတႈခုဥ တႈဂ့ၚတႈ၀ါ တႈတီတႈလိၚန႔ဥလီၚ. ပဃုဒီးပမုႈလႈ ဘဥဆဥ ပတထံဥအီၚဘဥ. အနီႈနီႈတခီန႔ဥ အိဥဒဥလ႕ ပသးပူၚ အိဥဒဥလ႕ ပဃ႕ၚန႔ဥလီၚ. အါတက့ႈလ႕ ပဃုအီၚလ႕ တႈထူးတႈတီၚ အဖီခိဥ လ႕ ပွၚကညီအဖီခိဥန႔ဥလီၚ.

ကစႈခရံဏအိဥလ႕ ပကပၚ အိဥလ႕ ပဂီၚထံး ဒီးသံကြႈပွၚ - သုဃုမၚတဂၚလဲဥ.

ဒ္ပါပါပီလူ ခံဂၚတဂၚ တဲ၀ဲအသိး - ပ၀ဲကိးဂၚဒဲး ပမ့ႈ၀ဲဒဥ Easter အပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ဒီး အဥလ့ဥလူဎၚမ့ႈ၀ဲပတႈသး၀ံဥန႔ဥလီၚ.

ခဲအံၚပအိဥလ႕ ပါစကါအဆ႕ကတီႈ ဒီး ပဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလံ. ပတႈမုႈလႈ ပတႈအဲဥဒိး တႈသးလီသ့ဥတဖဥ လ႕ပွဲၚထီဥ၀ဲလံ. ပဏပတႈမုႈလႈ လ႕တႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအပူၚတက့ႈ. တဘဥအိဥလ႕ၚလ႕ တႈသံအပူၚတဂ့ၚ. Death is not the end. တႈသံအံၚန႔ဥ တမ့ႈတႈကတ႕ႈဘဥ. တႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ န႔ဥ မ့ႈ၀ဲပတႈမုႈလ႕ ဖီတ႕ဥအဒိဥကတ႕ႈန႔ဥလီၚ.

ဒ္နီႈမၚရံဎၚကဒါလ့ဥတဲ၀ဲအသိး - ဎထံဥဘဥကစႈဒီးဎဘူဥထီဥဘါထီဥဘဥအီၚလံလီၚ.  ပ၀ဲစ့ႈကိး မ္ပကစံးဒ္ မၚရံဎၚကဒါလ့ဥတဲ၀ဲအသိးန႔ဥတက့ႈ.

Add new comment

3 + 4 =