ကစၢ်ယ့ၣ်ရှုးသးဂ့ၤစီဆှံတုာ်အဘူၣ်နံၤ (Mt)မၤသဲ ၁း၂၅-၃၀

Add new comment

8 + 5 =