သးစႈသန႕ဥ -ပကဘဥအိဥဒီး တႈပဏလုႈပဏပွၚ့လ႕ အဘဥလိဏသးဒီး ပတႈအိဥသး

(၆) ပကဘဥအိဥဒီး တႈပဏလုႈပဏပွၚ့လ႕ အဘဥလိဏသးဒီး ပတႈအိဥသး

ပတႈပညိဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥ မၚကဲထီဥန႔ႈ၀ဲ ပတႈအိဥမူ တႈမုႈလႈသ့ဥ တဖဥန႔ဥလီၚ’  မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ တႈမၚန႕ၚအက်ဲ ဟဲအိဥထီဥအသး န႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈတအိဥဒီး တႈပဏသးလ႕ ပတႈမုႈလႈ ဒီးပတႈတီဏပဏ သ့ဥတဖဥ အဖီခိဥဘဥန႔ဥ ပကထံဥဘဥ၀ဲဒဥ တႈကီတႈခဲဒီးတႈလ့ပစီသ့ဥ တဖဥအကလုဏကလုဏ န႔ဥလီၚ’ ပွၚကိးဂၚအိဥ၀ဲဒဥ ဒီးတႈမုႈလႈ ယတႈတီဏပဏ န႔ဥလီၚ’  ဘဥဆဥ တႈသ့ဥတဖဥအံၚ တဒ္သိးလိဏအသးဘဥ’ ဒ္သိးလိဏအသးဒီး ပွၚဒ့၀ဲတႈ ဒ့တႈအူ အလီႈအသိးန႔ဥလီၚ’ တႈလီႈလ႕ ပွၚဒ့၀ဲတႈဒ့ တႈအူအလီႈန႔ဥ ပဒ့ထဲ တခါဧိၚတသ့ဘဥ ယပမ့ႈဒ့ထဲ တခါဧိၚန႔ဥ ကကဲထီဥန႔ႈပွၚလ႕ တႈတမုဏ ယ တခုဥန႔ဥလီၚ’

တႈမၚတခါလ႕ ပမ့ႈဂုဏက်ဲး စ႕းမၚထဲလဲဥ ဘဥဆဥ ပွၚမ့ႈတပဏပွၚ တႈပနီဥနီတမံၚ ဘဥန႔ဥ တႀက႕း၀ဲလ႕ပကဘဥမၚလ႕ၚတႈမၚအ၀ဲအံၚန႔ဥဘဥလီၚ’ ပမၚထဲလဲဥဘဥဆဥ ကကဲထီဥ၀ဲတႈကလီကလီ န႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈတပဏ လုႈပဏပွ႔ၚပွၚလ႕အိဥဒီး တႈဃုးက်ဲးစ႕းလ႕ တႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥ အဖီခိဥတဂၚန႔ဥ ပကဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈပီႈဎႈန႔ဥလီၚ’ တႈခဲလ႕ဏန႔ဥ ပမၚလီၚမႈ၀ဲဒီးက်ိဥစ့တသ့ဘဥ’က်ိဥစ့န႔ႈမ့ႈစ့ႈကီး တႈအရ့ဒိဥတခါလ႕ သးစႈသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ’ အရ့ဒိဥကတ႕ႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲလ႕တႈအိဥတႈဆိး အဂီႈတႈကူတႈသိး သးစႈကိးဂၚ လိဥဘဥ၀ဲ လ႕ကအိဥမူ ၀ဲဃံဃံလၚလၚဒီး လဲၚ၀ဲလ႕ပွၚအါဂၚ အက်ါသ့၀ဲ တဂၚန႔ဥလီၚ’  လ႕အ၀ဲသ့ဥတႈဟံးတႈဖီဥသ့ဥတဖဥစ့ႈကီးမၚန႕ၚ၀ဲဒဥလ႕က်ိဥစ့န႔ဥလီၚ’ သးစႈပိဏမုဥသ့ဥတဖဥသူ၀ဲတႈက်ိဥစ့တႈဘူးတႈလဲအါန႔ႈဒ္သးစႈပိဏခါြဖိ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’

မိႈပႈသ့သတဖဥ တလိဥ၀ဲလ႕ ဖိလံၚသ့ဥတဖဥ ကဟ့ဥအ၀ဲသ့ဥ က်ိဥစ့ဘဥ’ ပွၚလ႕အိဥဒီး က်ိဥစ့အါအါ ဘဥဆဥသနဏက့  ဖွီဥ၀ဲန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥလီၚ’ တႈဖံးတႈမၚလ႕ ပမၚန႔ဥ ပကဘဥန႔ႈ၀ဲ အဘူးအလဲဒီး တႈအဲဥတႈကြံ လ႕တဂၚဒီး တဂၚအဖီခိဥ ဒီးတႈနႈပ႕ႈ န႔ဥလီၚ’ ပွၚလ႕တႈမုႈလႈ ဒီးတႈတီဏပဏအါ၀ဲလ႕ က်ိဥစ့သ့ဥတဖဥ အဖီခိဥန႔ဥ  မ့ႈ၀ဲပွၚလ႕ ပိဏက်ဲလ႕ အကမဥ တဂၚန႔ဥလီၚ’  ပွၚလ႕န႔ႈစ့ႈကီး ၀ဲတႈန႔ႈသါ လ႕မိႈပႈအိဥလ႕ ကိ်ဥစ့သ့ဥတဖဥန႔ဥ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီ စ့ႈကီး အိဥဒီးအီၚ စွၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ပသ့ဥညါဘဥ ပ၀ဲလ႕တႈတမံၚလႈလႈ ပန႔ႈဘဥ၀ဲကလီကလီ တန႔ႈဘဥ ’ တႈလ႕ပန႔ႈ ကလီကလီန႔ႈ တဂ႕ႈက်႕ၚ၀ဲ ဎံဏဎံဏဘဥလီၚ’ အဃိတႈလ႕ ပလိဥဘဥတမံၚလႈလႈ ပနီႈကစႈ  ပကဘဥဃုဏက်ဲးစ႕း ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’တႈတခါလႈလႈ လ႕ပနီႈကစႈမၚန႔ႈ န႔ဥမ့ႈ၀ဲ ပတႈဖံးတႈမၚဒီး ပတႈန႔ႈညါ လ႕အလုႈဒိဥ ပွ႔ၚဒိဥထိဥသႀတီၚ အလုႈအပွ႔ၚ တလ႕ဏ၀ဲဘဥ တခါန႔ဥလီၚ’  ဒီပုႈ၀ဲႈသးစႈ သ့ဥခဲလ႕ဏ မ္ပကမ့ႈ ပွၚလ႕အိဥဒီး နီႈကစႈ တႈဃူဏက်ဲးစ႕း တဂၚန႔ဥတက့ႈ’ တႈတခါလႈလႈ ပသူတလိဥ ဘဥညီညီတဂ့ၚ’

 

Add new comment

1 + 8 =