လ႕တရူးကီႈအပူၚ ထံဒိဥထီဥအါန႔ႈအလီႈဒီး ပွၚကညီခဲလ႕ဏပဏဖွိဥ ၃၈ ကကြဲႈအိဥ၀ဲဒီး သံ၀ဲဒဥ အဂ့ႈ 14.09.2020

လ႕တရူးကီႈအပူၚ ထံဒိဥထီဥအါန႔ႈအလီႈဒီး ပွၚကညီခဲလ႕ဏပဏဖွိဥ ၃၈ ကကြဲႈအိဥ၀ဲဒီး သံ၀ဲဒဥ အဂ့ႈ 14.09.2020

လ႕တရူးအကီႈပူၚန႔ဥ ထံဥဘဥ၀ဲတႈကီတႈခဲ ဒိဥဒိဥမုႈမုႈလ႕ ထံဒိဥထီဥအဃိ တႈလီႈ၊ ဒီးအ၀ဲသ့ဥ အတႈလီႈတႈက်ဲသ့ဥတဖဥ ပဏဖွိဥခဲလ႕ဏ တႈလီႈ ၂၇ တီၚ ပွၚကညီ ၃၈ ကကြဲႈဒီး သံ၀ဲဒဥ ၁၂၁ ဂၚ ညါန႔ဥလီၚ.

တရူးကီႈအပူၚ ဘဥဃးဒီးပွၚမၚတႈဖိ ဂ့ႈဂီႈအူး၀ဲၚလီႈခိဥသ့ဥ အလံဏတႈပဏဖ်ါအပူၚ ဃုလါတလါဘူးထီဥလ႕ကလ႕ဏန႔ဥ တႈလီႈ ၂၆ တီၚ ဒီးပွၚကညီ ၇၄၄ယ၀၀ ဂၚ ဟံဥဃီတအိဥဒ႕းလီၚဘ်႕ကြံဏ၀ဲ ၈၁ ဖ်႕ဥန႔ဥလီၚ.

ႏြံလါတလါအတီႈပူၚစ့ႈကီး မူခိဥစူၚ၀ဲဒဥဒ္အဃိ  တရူးကီႈအပူၚ တႈအိဥဆိးလီႈတနီၚန႔ဥ ထံဒိဥလီၚ၀ဲဒဥအဃိ ပွၚကညီ အိဥ၀ဲဒဥအကကြဲႈ ၂၀ ဒီး သံ၀ဲဒဥ ၁၂၁ ဂၚ အဃိ တရူးပွၚမၚတႈဖိ (မီနံပိဏစ္)တဲဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ...

တရူးကီႈအပူၚ ဘဥဃးဒီးပွၚမၚတႈဖိ ဂ့ႈဂီႈအူး၀ဲၚလီႈခိဥသ့ဥ အလံဏတႈပဏဖ်ါအပူၚ ဎူၚလဲၚ ၁၃ သီအနံၚလ႕ဏန႔ဥဒီး ပဏဖွိဥတႈလီႈ ၂၇ တီၚထံဒိဥလီၚ၀ဲအဃိ ပွၚကညီ ၃၇.၈၉ ကကြဲႈထံလုဏဘ႕၀ဲဒီး သံမ့တမ့ႈလီၚမႈကြံဏ၀ဲ ၁၄၁ ဂၚဒီး ဒ႕းလီႈ ၂၈၀.၀၀၀ ဟးဂီၚကြံဏ၀ဲအဃိ တရူးပွၚတႈဖိတဖဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ.

ဘဥဆဥဒီးတႈဟးဂီၚကြံဏ၀ဲ အနီဥဂံႈ (ဎြဥ ၆၀ မ်းကဎၚ) ဒီး(အမဲရံၚကၚ စ့ဒီၚလၚ ၈.၅၇ ဘံၚလၚ)ညါဒီး ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲန႔ဥလီၚ. မူခိဥတႈစူၚ ဒီးထံဒိဥလီၚ၀ဲအဃိ က်ဲမုႈယတိၚသ့ဥတဖဥဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒီး လ႕ညါတႈအမံၚဒိဥ တ့ထီဥမၚထီဥဘွီထီဥ၀ဲဒဥ တႈလီႈသ့ဥတဖဥဟးဂီၚကြံဏ၀ဲ ၊ မံၚဒိဥသဥဒိဥကတ႕ႈလ႕အမ့ႈ (တာအိဥစ္)ကေိဘါဎြၚ ဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ..

Add new comment

3 + 3 =