ဘဥမႏုၚဃိတႈသူဥတႈဖ်းန႔ဥ အကါဒိဥဝဲလဲဥ?

ဘဥမႏုၚဃိတႈသူဥတႈဖ်းန႔ဥ အကါဒိဥဝဲလဲဥ?

တႈနီၚဖးတတီၚအံၚဘဥထြဲဒီးတႈသူဥတႈဖ်းဒီးတႈဂုၚထီဥပသီထီဥအဂ့ႈန႔ဥလီၚ. ပဏဖ်ါထီဥကီႈပဎီၚအတႈသိဥတႈသီဒီး ကိတိဏဝဲၚက်ိၚတဖဥ လ႕အဘဥထြဲဒီး တႈသူဥတႈဖ်းယ ဒီးကတိၚသကိးဘဥဃးထံကီႈတဖဥအ တႈအ႕ဥလီၚယ တႈကရ႕ကရိတဖဥ ဒီးတႈမၚစ႕ၚလ႕က်ိဥစ့အက်ဲတဖဥက ဘဥအိဥဒီးတႈစိတႈကမီၚလ႕ ကီႈပဎီၚအတႈသူတႈဖ်းအတႈသိဥတႈသီ အဖီခိဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

တႈသူဥတႈဖ်းန႔ဥအလီႈအိဥဒိဥမးလ႕ကီႈပဎီၚ (မုႈက်ိၚဝဲၚကြဏခိဥ သ့ဥ) အတႈဖံးအီဥမၚအီဥအဂီႈယ ဒီးမၚစ႕ၚထံဖိကီႈဖိ ၅၁ ကကြဲႈအက်ါ ၃၄ကကြဲႈအတႈအိဥမူ အတႈဖံးအီဥမၚအီဥတႈဖဥန႔ဥလီၚ. တႈသူဥတႈ ဖ်းလ႕တႈတမၚအီၚဂ႕ႈဂ႕ႈက်႕ၚက်႕ၚလီၚတံႈလီၚဆဲးဘဥတဖဥန႔ဥ မၚဘဥ အ႕တႈဒီးမၚလ့ၚကြံဏ ဟီဥခိဥညဥထ့ဥသ့ယ မၚဘဥအ႕ထံလ႕တႈဘဥပဏဖွိဏ ပဏတံၚတဖဥယ ဒီးဆွၚအီၚဆူတႈမၚဆံးလီၚစွၚလီၚကြံဏတႈအိဥဒီးတႈမူအါက လုဏအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚန႔ဥလီၚ. လ႕ကီႈပဎီၚပူၚသ့ဥပွႈဟးဂီၚဝဲန႔ဥ မ့ႈဒဥ လ႕ တႈမၚပ်ီကြံဏသ့ဥလ႕ တႈသူဥတႈဖ်းအဃိလီၚ. အဂၚတမံၚန႔ဥတႈမၚ ဘဥဒိ ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥဒီးတႈအိဥမူ အတဝ႕တဖဥဖဲအဝဲသ့ဥမၚဝဲ တႈသူဥ တႈဖ်းလ႕ လုႈလႈထူသႏူမၚဝဲလ႕ပ်႕ၚလ႕တႈမၚအီၚညီႏုႈအီၚဒ္ (တႈသုးခုး အလီႈတတီၚဘဥတႈတီၚ) တႈဖဥ အဃိလီၚ.

တႈသူဥတႈဖ်းန႔ဥ အကါဒိဝဲလ႕ ကဒီသဒ႕ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥဒီးခါဆူ ညါကီႈပဎီၚတႈအီဥတႈအီကလ႕ဝဲအဂီႈယ ဒီးဟီဥကဝီၚကမ်႕ႈတဖဥလ႕ သန႔ၚထီဥအသးလ႕တႈသူဥတႈဖ်းတဖဥ အတႈအိဥမူအတႈဖံးအီဥမၚ အီဥလ႕ခါဆူညါအဂီႈန႔ဥလီၚ.

Add new comment

1 + 12 =