ထံကီႈတႈပ႕တႈျပးလ႕ ကီႈအ့ရွ႕ဥကလံၚထံး ၁၄.၁၁.၂၀၂၂

Add new comment

2 + 4 =