တႈဂုၚထီဥပသီထီဥ မ့ႈမႏုလဲဥ ခံတပတီႈ အဂ့ႈ ၂၄.၁၀.၂၀၂၂

တႈဂုၚထီဥပသီထီဥ  မ့ႈမႏုလဲဥ ခံတပတီႈ အဂ့ႈ  

          တႈဂုၚထီဥပသီထီဥမ့ႈတႈမၚလ႕ ဘဥတႈမၚအီၚခီဖ်ိပွၚဂီႈမုႈလ႕ အလီၚဆီလိဏအသးအိဥဒီး အပတီႈလ႕လီၚဆီလိဏအသးန႔ဥလီၚ. ပွၚအိဥလ႕ဟီဥကဝီၚပူၚကမၚတႈတပတီႈဘဥတပတီႈ ဒ္သိးကမၚဂ့ၚထီဥ အဝဲသ့ဥအတႈအိဥမူကသ့ဝဲအဂီႈန႔ဥလီၚ. တဘ်ီဘ်ီကမ်႕ႈသဘ့်ကရ႕(NGO) လ႕ထံလီႈကီႈပူၚမ့ႈဂ့ၚယ ထံဂုကီႈဂၚမ့ႈဂ့ၚယ မ့တမ့ႈဂံႈခီဥထံးပွၚတဝ႕အတႈကရ႕ကရိ (CBO) မၚဘဥထြဲအသးဒီးတႈတိဏက်ဲၚတဖဥအံၚ သ့ဝဲလီၚ.

ထံလီႈကီႈပူၚပဒိဥပပွႈဒီးထံဂုႈကီႈဂၚ အတႈကရ႕ကရိတဖဥ စ႕ဃဏလိဏအသးဒ္ ဘီမုႈစ႕ဖိွဥကရ႕ (United Nations) မၚဘဥထြဲအသးဒီး တႈမၚတႈဂုၚထီဥပသီထီဥသ့ဝဲလီၚ. တဘ်ီဘ်ီတႈဂုၚထီဥပသီထီဥ အတႈတိဏက်ဲၚတဖဥမၚဘဥဒိအါထီဥ န႔ဆ႕ဥခိဥဃ႕ၚဒီးပွၚဂီႈမုႈအိဥလ႕လီႈကဝီပူၚတဖဥန႔ဥလီၚ. လ႕တႈန႔ဥ အဃိတႈသိဥတႈသီမိႈပွႈ (principles) ဘဥဃးတႈဂုၚထီဥပသီထီဥလ႕အဎူဏက႕န႔ဥ အကါဒိဥဝဲန႔႔ဥလီၚ.

          တႈခဲလ႕ဏအံၚမ့ႈတႈတဲဖ်ါထီဥဘဥဃးတႈဂုၚထီဥပသီထီဥလ႕ အဎူဏက႕ အတႈဂ့ႈခီဥထံန႔႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ ပွၚလ႕ အမၚတႈဘဥဃးတႈဂုၚထီဥပသီထီဥ အတႈမၚအကရုႈကရ႕တဖဥအိဥစ့ႈကီးဒီးတႈထံဥလ႕ အလီၚဆီလိဏအသး ဘဥဃးတႈဂုၚထီဥပသီထီဥ လ႕အဎူဏက႕အခီပညီန႔႔ဥလီၚ.

Add new comment

2 + 4 =