ဟံဥဖိဃီဖိအတႈမုႈလႈန႔ဥ ပတဘဥမၚဟးဂီၚဘဥ family.(19.9.2019)

ဟံဥဖိဃီဖိအတႈမုႈလႈန႔ဥ ပတဘဥမၚဟးဂီၚဘဥ family.(19.9.2019)

ပတႈအိဥမူအပူၚ တႈလ႕အရ့ဒိဥန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥတပူညါန႔ဥလီၚ. အဒိ ပမ့ႈဘဥသးကဲထီဥ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚထူဥပွၚတီၚတဂၚန႔ဥ ပကဘဥ အိဥ၀ဲဒဥဒီး တဥနၚလီၚကစႈသး၊ တႈမုႈလႈ၊ တႈရုႈက်ဲစ႕ၚ၊ ဒီး တႈဆီဥလီၚသးန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥပမၚဘဥဒိဘဥထံဥဒီး ပဟံဥဖိဃီဖိ တသ့ဘဥန႔ဥလီၚ. ဖဲဒဥ ပကမၚတႈတမံၚလႈလႈန႔ဥ တဘဥဘဥဒိဘဥထံဥ ပဟံဥဖိဃီဖိဘဥ. ပကဘဥဆိကမိဥ၀ဲဒဥတႈလ႕ ပဟံဥဖိဃီဖိအဂီႈထီဘိန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ တႈလ႕ပတႈအိဥမူပူၚန႔ဥ လ႕ဟံဥဖိဃီဖိအဖီခိဥ ပကဘဥအိဥပ၀ဲဒဥဒီး တႈကဟုကဎဏ လိဥသး ဒီးတႈနးပ႕ႈလိဥသးန႔ဥလီၚ. တႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈတအိဥဘဥန႔ဥ ဟံဥဃီအပူၚ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီအိဥထီဥ၀ဲဒဥတသ့ဘဥ န႔ဥလီၚ. အဃိ ဖဲဒဥ ပကဖံးမၚတႈ တမံၚလႈလႈန႔ဥ ပကဘဥဒူဥသ့ဥညါ ဒီး ပကဘဥတ႕ႈပီၚတ႕ႈပီဒီး ပဟံဥဖိဃီဖိန႔ဥလီၚ. တႈလ႕ ပကဲထီဥပ၀ဲဒဥ ပွၚကညီန႔ဥ ပွၚလ႕အဘဥထြဲဒီးပွၚ တဂၚလႈလႈန႔ဥ ပဘဥဒူဥဒြဲး၀ဲဒဥ အလီႈတအိဥဘဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

15 + 2 =

Please wait while the page is loading