ဒ္တႈအိဥဒီးပွၚအသိး ပကဘဥအိဥ Family. (26.9.2019)

ဒ္တႈအိဥဒီးပွၚအသိး ပကဘဥအိဥ Family. (26.9.2019)

ပွၚတနီၚနီၚန႔ဥ လိဥမၚ၀ဲဒဥအသးသ့န႔ဥလီၚ. ဒ္တႈအိဥဒီးအီၚအသိး တဘဥသးအိဥ၀ဲဒဥဘဥယဒ္တႈဘဥသးအိဥ၀ဲဒဥအသိး လိဥအ သးဒီးအိဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ. ဘဥသး၀ဲလ႕ ပွၚကသးအိဥ၀ဲဒဥလ႕အဖီခိဥ မၚ၀ဲဒဥအကလုႈကလုႈန႔ဥလီၚ. အိဥ၀ဲဒဥဒ္န႔ဥအဃိ ဒ္သိးဒီး မၚလီၚမဥကြံဏ၀ဲဒဥ အတႈအိဥမူအမ့ႈအတီန႔ဥလီၚ. လ႕ဟံဥဖိဃီဖိအပူၚ နမ့ႈအိဥဒ္န႔ဥ တႈအဘ်ဳးတအိဥနီတမံၚဘဥ. (အမီ)န႔ဥ အမိႈအပႈတအိဥလ႕ဏဘဥဒီး အိဥ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚသိးပွၚက်ါန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ အ၀ဲဒိဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈကတ႕ကလ႕ၚအက်ါန႔ဥလီၚ. အ၀ဲအတႈအိဥမူန႔ဥ တအိဥဘဥ၀ဲမုဏမုဏခူဥခူဥနီတဘ်ီဘဥယ (အမီ) န႔ဥ အ၀ဲအသးနံဥပွဲၚထီဥ၀ဲဒဥ (၁၁)နံဥ အဆ႕ကတီႈန႔ဥ လဲၚ တုၚ၀ဲဒဥဆူ ပွၚကြႈဖိသဥတႈလီႈန႔ဥလီၚ. တုၚလ႕ခံ ပွၚဆ႕က့ၚ၀ဲဒဥဆူအမိႈတခီပ႕ၚ အဖံအဖုအအိဥ ဘဥလဲၚ၀ဲဒဥအတႈဎံၚ အိဥ၀ဲ ဒဥ (မိုင္၁၀၀၀) ဘ်ဲဥန႔ဥလီၚ. အဖံအဖုစ့ႈကီး တူႈလိဥ၀ဲဒဥအလံၚဖိန႔ဥလီၚ. ဖဲအနီႈဆံးခါအဆ႕ကတီႈ ဘဥသးလီ၀ဲဒဥ မိႈပႈတႈ အဲဥ၊ တႈကဟုကဎဏန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ လဲၚတုၚ၀ဲဒဥဆူအမိႈအပႈအိဥမး ဒိဥန႔ဥက့ၚ၀ဲဒဥ အဖံအဖုတႈအဲဥန႔ဥလီၚ. အ၀ဲအိဥဒီး အဖံအဖုမုဏဒိဥမးလီၚ. မ့ႈဘဥထ႕ဥသၾတ႕းဒီး ဒိဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚအါဂၚက်ါ လီၚဆီ၀ဲဒဥတပူညါန႔ဥလီၚ. ဒ္န႔ဥအသိး ဆ႕ကတီႈခဲ အံၚနးက့ ဘဥဎိဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈမုဏတႈခူဥဒီး တႈကဟုကဎဏလ႕ဒိဥန႔ဥ၀ဲဒဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဘဥဎိဥ၀ဲဒဥလ႕ ကလီၚမႈန႔ဥလီၚ. (အမီ)န႔ဥ အ၀ဲဘဥဎိဥ၀ဲဒဥတႈဒ္န႔ဥဒီး ပဏသးပ့ၚနီဥ၀ဲဒဥ တႈလ႕အပူၚကြံဏန႔ဥလီၚ. သူဘ႕၀ဲဒဥ အဂ့ႈအက်ိၚန႔ဥလီၚ. ဘဥဎိဥ၀ဲ ဒဥလ႕ အဖံအဖုကသ့ဥညါဒီး ကပာ္ကမဥလ႕ အမိႈအပႈအဖီခိဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

19 + 1 =

Please wait while the page is loading