၀့ႈတကူဥတလးပ႕ John Saw Yaw Ham စံးတဲၚတဲလီၚတႈဖဲ Bro.Albert Johnson ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ Deacon အလီႈအလးမူးအံၚအပူၚအဂ့ႈ

၀့ႈတကူဥတလးပ႕ John Saw Yaw Ham စံးတဲၚတဲလီၚတႈဖဲ Bro.Albert Johnson ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ Deacon အလီႈအလးမူးအံၚအပူၚအဂ့ႈ

Add new comment

6 + 2 =

Please wait while the page is loading