၀့ႈတကူဥတလးပ႕ John Saw Yaw Ham စံးတဲၚတဲလီၚတႈဖဲ Bro.Albert Johnson ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ Deacon အလီႈအလးမူးအံၚအပူၚအဂ့ႈ

၀့ႈတကူဥတလးပ႕ John Saw Yaw Ham စံးတဲၚတဲလီၚတႈဖဲ Bro.Albert Johnson ဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ Deacon အလီႈအလးမူးအံၚအပူၚအဂ့ႈ

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading