ပႈဒိဥ အသီ (ပံၚအူ သါနဲၚလ့) စံးဘ်ဳးစံးကတိၚက့ၚတႈဖဲ တႈလုႈမံဆါ ၀ံၚအလီႈခံ ၂၉/၉/၂၀၁၉

Add new comment

14 + 3 =

Please wait while the page is loading