ပႈဒိဥ (မၚစံဎၚ သဲဥကေီဥ) စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ က့ၚတႈဒီး ဟ့ဥဂံဥဟ့ဥဘါ၀ဲ သီခါဖိ (ပီလ္လ့ထိဥ) ဖဲမၚ၀ဲ တႈလုႈမံဆါ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီ ၂၂/၉/၂၀၁၉

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading